Previous
Next

Nhân vật sự kiện

Hướng dẫn viên du lịch phải … lì!

“Tôi mê cái nghề này (hướng dẫn viên du lịch) lắm!” - anh Phạm Thiên Vũ, diễn giả của chương trình giao lưu hướng nghiệp...