Previous
Next

Nhân vật sự kiện

Sức mạnh đại đoàn kết luôn là lòng dân hợp lại mà thành

Đoàn kết là một đặc điểm nổi trội của dân tộc ta trong quá trình dựng nước và giữ nước. Dải đất hình chữ S dài và hẹp,...