kế hoạch thu học phí sau đại học

Phòng kế hoạch tài vụ xin thông báo Quyết đinh thu học phí SĐH, Thời hạn thu học phí và Danh sánh SĐH nợ học phí.

Quy định công tác học sinh, sinh viên ở ĐHQGHN

Văn bản này quy định những vấn đề về công tác sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở các Quy định của Nhà nước, các Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và phù hợp với đặc thù tổ chức, hoạt động và các quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quy định bổ sung học bổng 2008-2011

Để triển khai thực hiện việc cấp học bổng khuyến khích học tập từ nguồn ngân sách của Nhà nước cho học sinh, sinh viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thống nhất, cập nhật kịp thời theo các văn bản, quy định mới của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào...

Hướng dẫn thực hiện ND49CP

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐCP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phó đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học...

Tổng hợp các biểu mẫu về NCKH

Tổng hợp các biểu mẫu về hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường ĐHKHXH&NV.

Tổng hợp tiềm lực khoa học và công nghệ

Thực hiện chỉ đạo của ĐHQGHN tại Công văn số 814/ĐHQGHN-KHCN ngày 17/3/2014 về việc tổng hợp tiềm lực khoa học và công nghệ của ĐHQGHN, Nhà trường đề nghị:

Hướng dẫn đánh giá LATS và mẫu hồ sơ bảo vệ LATS

Hướng dẫn đánh giá và chấm luận án tiến sĩ tại Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN và các mẫu hồ sơ dành cho nghiên cứu sinh làm thủ tục bảo vệ luận án.

Giới thiệu và hướng dẫn làm bài thi PET và FCE

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp với Hội đồng Khảo thí Anh văn, Trường Đại học Cambridge tổ chức hội thảo “Giới thiệu và hướng dẫn làm bài thi PET (B1) và FCE (B2) của Trường Đại học Cambridge”.

Danh sách học viên nợ học phí

Phòng Kế hoạch - Tài vụ thông báo danh sách học viên cao học và nghiên cứu sinh còn nợ học phí.

1
2
3
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động