Công khai các chuẩn đầu ra đã công bố

Ngày 06/01/2010, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV ra Quyết định số 08 QĐ/XHNV-ĐT ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học của Trường ĐHKHXH&NV. Sau đây là các nội dung của phụ lục được ban hành kèm theo quyết định.

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động