Quy định công tác học sinh, sinh viên ở ĐHQGHN

Văn bản này quy định những vấn đề về công tác sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở các Quy định của Nhà nước, các Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và phù hợp với đặc thù tổ chức, hoạt động và các quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quy định bổ sung học bổng 2008-2011

Để triển khai thực hiện việc cấp học bổng khuyến khích học tập từ nguồn ngân sách của Nhà nước cho học sinh, sinh viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thống nhất, cập nhật kịp thời theo các văn bản, quy định mới của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào...

Hướng dẫn thực hiện ND49CP

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐCP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phó đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động