Hướng dẫn đánh giá LATS và mẫu hồ sơ bảo vệ LATS

Hướng dẫn đánh giá và chấm luận án tiến sĩ tại Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN và các mẫu hồ sơ dành cho nghiên cứu sinh làm thủ tục bảo vệ luận án.

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động