TTLA: Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở các huyện miền núi từ năm 1996 đến năm 2015 (08/02/2017)

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở các huyện miền núi từ năm 1996 đến năm 2015” Của NCS Trần Cao Nguyên, Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Mã số:...

TTLA: Đảng bộ Hải Phòng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hậu phương từ năm 1965 đến năm 1975 (08/02/2017)

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Đảng bộ Hải Phòng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hậu phương từ năm 1965 đến năm 1975” Của NCS Nguyễn Thị Thanh Sâm, Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Mã số: 62.22.03.15

TTLA: Xu hướng vận động quan hệ chính trị Trung - Nhật những thập niên đầu thế kỷ XXI (06/02/2017)

Tóm tắt luận án tiến sĩ "Xu hướng vận động quan hệ chính trị Trung - Nhật những thập niên đầu thế kỷ XXI" Của NCS Trần Thùy Dương, Chuyên ngành: Chính trị học, Mã số: 62.31.02.01

TTLA: Tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay (06/02/2017)

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay”, Của NCS Đặng Văn Luận, Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử, Mã số: 62.22.03.02

TTLA: Một số yếu tố xã hội tác động đến việc bảo tồn các giá trị truyền thống của quan họ Bắc Ninh (19/01/2017)

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Một số yếu tố xã hội tác động đến việc bảo tồn các giá trị truyền thống của quan họ Bắc Ninh” Của NCS Chu Thị Huyền Yến, Chuyên ngành: Xã hội học, Mã số: 62.31.03.01

Tin liên quan

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động