Tổng hợp các biểu mẫu về NCKH

Tổng hợp các biểu mẫu về hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường ĐHKHXH&NV.

Tổng hợp tiềm lực khoa học và công nghệ

Thực hiện chỉ đạo của ĐHQGHN tại Công văn số 814/ĐHQGHN-KHCN ngày 17/3/2014 về việc tổng hợp tiềm lực khoa học và công nghệ của ĐHQGHN, Nhà trường đề nghị:

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động