Lịch sử hình thành

Khoa Khoa học Quản lý được hình thành và phát triển trong một trường đào tạo có uy tín của Việt Nam cũng như trong khu vực là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - tiền thân là Đại học Văn khoa Hà Nội (thành lập theo sắc lệnh số 45 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 10/10/1945), tiếp đó là Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (thành lập ngày 05/6/1956). Khoa có nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu về Khoa học quản lý và đào tạo nguồn nhân lực quản lý các cấp phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

 • Năm 1995, khi chưa tách riêng thành một khoa độc lập, chuyên ngành Quản lý Xã hội thuộc khoa Triết học đã được xây dựng.
 • Năm 1999, chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ bậc cao học về Sở hữu trí tuệ chính thức tuyển sinh. 
 • Ngày 30/9/2002, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký quyết định số 652/TCCB  thành lập Bộ môn Khoa học Quản lý trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trên cơ sở hợp nhất Bộ môn Quản lý xã hội (thuộc Khoa Triết học) và Bộ môn Khoa học luận (thuộc Khoa Xã hội học).
 • Ngày 11/8/2006, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định số 782/QĐ-TCCB thành lập Khoa Khoa học Quản lý. Khoa có chức năng, nhiệm vụ chính là đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khoa học quản lý: quản lý khoa học và công nghệ, quản lý nguồn nhân lực, chính sách xã hội, quản lý sở hữu trí tuệ, quản lý hành chính công và chính sách công.

Trải qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ đào tạo trong gần 15 năm qua, Khoa Khoa học Quản lý không ngừng phát triển, đa dạng về ngành học, hệ đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng hiệu quả nhu cầu thực tiễn về nhân lực quản lý.

Sứ mệnh

Tiên phong gắn kết đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chính sách và quản lý nhằm hướng đến những sản phẩm chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế về khoa học và giáo dục.

Tầm nhìn

Phấn đấu trở thành một trung tâm có uy tín trong nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về chính sách và quản lý.

Các thành tựu tiêu biểu

 • Là một khoa mới thành lập từ năm 2002, nhưng đến năm 2013 đã đào tạo cả 3 bậc: đại học, thạc sỹ và tiến sỹ.
 • Là đơn vị đầu tiên trong cả nước đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ Quản lý khoa học và công nghệ.
 • Là đơn vị duy nhất trong cả nước đào tạo cử nhân hướng chuyên ngành Sở hữu trí tuệ.
 • Là khoa chủ trì và triển khai thành công nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước. Trong giai đoạn 2011-2017, Khoa đã chủ trì thành công 05 đề tài cấp Nhà nước, 01 đề tài Nghị định thư, 02 đề tài cấp tỉnh được nghiệm thu, xuất bản 02 sách được Quốc hội đặt hàng dùng cho 500 đại biểu quốc hội khóa 13, 14.

Định hướng phát triển

 • Đào tạo từ bậc cử nhân đến bậc sau đại học các lĩnh vực khoa học quản lý: quản lý khoa học và công nghệ, quản lý nguồn nhân lực, chính sách xã hội, quản lý sở hữu trí tuệ và chính sách công.
 • Đa dạng hóa các hướng nghiên cứu, thúc đẩy các công trình, đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực Khoa học quản lý trong đó đẩy mạnh các công bố quốc tế.
 • Thúc đẩy giảng dạy bằng tiếng nước ngoài các học phần do cán bộ trong Khoa đảm nhiệm.
 • Thu hút sinh viên quốc tế theo học các chương trình đào tạo của Khoa.
 • Phát triển việc làm và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên.

Ban lãnh đạo khoa

 

 

Các bộ môn trực thuộc

 • Bộ môn Chính sách Công

          Trưởng bộ môn: TS. Trịnh Ngọc Thạch

          Email: ngocthach74@gmail.com

 • Bộ môn Quản lý Khoa học, Công nghệ và đổi mới

          Trưởng bộ môn: PGS.TS Đào Thanh Trường

          Email: truongkhql@gmail.com

 • Bộ môn Lý luận và phương pháp quản lý

          Trưởng bộ môn: PGS.TS Phạm Ngọc Thanh

          Email: thanhpfms@gmail.com

          Phó trưởng bộ môn: ThS. Vũ Thị Cẩm Thanh

          Email: vucamthanh@gmail.com

 • Bộ môn Quản lý xã hội

          Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Kim Chi

          Email: kimchikhql@gmail.com

 • Bộ môn Sở hữu trí tuệ

          Trưởng bộ môn: PGS.TS Trần Văn Hải

          Email: tranhailinhvn@yahoo.com

Đào tạo bậc đại học

Đào tạo Cử nhân ngành Khoa học quản lý (hệ đào tạo chuẩn, hệ đào tạo chất lượng cao và hệ vừa làm vừa học), văn bằng 2.

Các hướng chuyên ngành đào tạo:

 • Chính sách Xã hội
 • Quản lý Khoa học và Công nghệ
 • Quản lý Nguồn nhân lực
 • Quản lý Sở hữu trí tuệ
 • Quản lý Hành chính cấp cơ sở

Đào tạo sau đại học

 • Thạc sỹ Quản lý Khoa học và Công nghệ.
 • Thạc sỹ Khoa học quản lý.
 • Thạc sỹ Quản lý Khoa học và Công nghệ (theo Đề án 165 của Ban tổ chức Trung ương Đảng).
 • Thạc sỹ Quản lý Khoa học và Công nghệ định hướng ứng dụng.
 • Thạc sỹ Chính sách công (đang chờ phê duyệt).
 • Tiến sỹ Quản lý Khoa học và Công nghệ.

Đào tạo ngắn hạn

 • Khóa đào tạo "Pháp luật và nghiệp vụ sở hữu trí tuệ".
 • Khóa đào tạo "Bổ túc kiến thức cho đối tượng dự thi sau đại học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ và chuyên ngành Khoa học Quản lý".
 • Khóa đào tạo "Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách", «Kỹ năng đánh giá nghiên cứu" (phối hợp đào tạo cùng Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Quỹ Rosa Luxemburg, Cộng hòa Liên Bang Đức).

Khoa Khoa học Quản lý chú trọng công tác nghiên cứu khoa học nhằm gắn kết giảng dạy – nghiên cứu – thị trường, thông qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hợp tác và phát triển chuyên môn trong và ngoài nước cũng như nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp của giảng viên, thúc đẩy khả năng tự khám phá, tự hoàn thiện của người học. Trong 5 năm trở lại đây, số lượng đề tài các cấp do cán bộ cơ hữu của Khoa chủ trì, số lượng các đề tài/dự án quốc tế cán bộ của Khoa tham gia tăng một cách đáng kể, cùng với đó là việc đẩy mạnh công bố, đặc biệt là công bố quốc tế.

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu chính sách và quản lý.
 • Đánh giá chính sách và đánh giá quản lý.
 • Chính sách xã hội và an sinh xã hội.
 • Văn hóa và đạo đức quản lý.
 • Quản trị nhân lực.
 • Quản trị và phát triển thương hiệu.
 • Thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
 • Phân tích và đánh giá chính sách khoa học và công nghệ.
 • Đánh giá hoạt động R&D và đổi mới.
 • Chuyển giao công nghệ và các mô hình chuyển giao công nghệ.
 • Quản lý chất lượng.

Một số đề tài cấp Nhà nước tiêu biểu của Khoa trong 5 năm gần đây

 • Nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ Việt Nam để tích cực chủ động tham gia vào các tổ chức quốc tế trong một số lĩnh vực ưu tiên.
 • Chính sách quản lý di động xã hội đối với nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế (mã số: KX01.01/16-20).
 • Nghiên cứu, phân tích hệ thống khoa học, công nghệ và đổi mới/sáng tạo Việt Nam trong xu thế hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế.
 • Nghiên cứu kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động chuyển giao công nghệ (CGCN) của Australia, đề xuất mô hình tổ chức và hoạt động CGCN phù hợp cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
 • Vấn đề phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Tây Nguyên (mã số TN3/X07).

Các công bố khoa học, đặc biệt là các sách tham khảo, sách chuyên khảo do cán bộ cơ hữu của Khoa xuất bản đã trở thành nguồn học liệu vô cùng quý giá phục vụ đào tạo, kể tới như:

 • Kỹ năng Phân tích và Hoạch định Chính sách (Vũ Cao Đàm chủ biên, 2012).
 • Đổi mới văn hóa lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay (Phạm Ngọc Thanh chủ biên, 2012).
 • Hệ thống Khoa học, Công nghệ và Đổi mới ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế (Đào Thanh Trường chủ biên, 2015)
 • Di động xã hội của nhân lực khoa học và công nghệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Lý luận và thực tiễn (Đào Thanh Trường, 2016).
 • Tổ chức và Hoạt động chuyển giao công nghệ - Kinhnghiệm của Australia và Đề xuất cho Việt Nam (Trần Văn Hải chủ biên, 2016).
 • Kỹ năng đánh giá chính sách (Vũ Cao Đàm chủ biên, 2017).
 • Chính sách Khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế (Đào Thanh Trường, chủ biên, 2016)...

 

Bảng 1. Thống kê đề tài/chương trình/dự án của cán bộ cơ hữu thuộc Khoa tham gia chủ trì (giai đoạn 2012-2017)

Đề tài/chương trình/dự án

Số lượng

Đề tài/chương trình/dự án trong nước

(cán bộ cơ hữu của Khoa chủ trì)

Đề tài cấp Nhà nước

07

Đề tài cấp Bộ/Tỉnh

01

Đề tài cấp Cơ sở

05

Đề tài/chương trình/dự án trong nước

(cán bộ cơ hữu của Khoa tham gia)

Đề tài cấp Nhà nước

03

Đề tài cấp Bộ/Tỉnh

05

Đề tài cấp cơ sở

01

Đề tài/chương trình/dự án quốc tế

(cán bộ cơ hữu của Khoa tham gia)

13

 

 

Bảng 2. Thống kê công bố khoa học của cán bộ cơ hữu thuộc Khoa (giai đoạn 2012-2017)

Công bố khoa học

Số lượng

Báo cáo khoa học

Hội thảo trong nước

73

Hội thảo quốc tế

29

Bài báo khoa học

Tạp chí khoa học trong nước

99

Tạp chí khoa học quốc tế có chỉ sốISI/SCOPUS

07

Sách chuyên khảo/tham khảo

(cán bộ cơ hữu của Khoa chủ biên/tác giả/đồng tác giả)

12

Bài đăng Sách chuyên khảo/tham khảo

18

Bài giảng

10

Giáo trình

02

 

 

Các đối tác của Khoa:

 • Các trường đại học: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đại học Lao động Xã hội, Đại học Nội vụ, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Thương mại, Đại học Nội vụ, Đại học FPT, Đại học Cần Thơ, Đại học Bạc Liêu, Đại học Thành Đông, Đại học Cửu Long ...
 • Các trung tâm đào tạo: Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Chính trị Tỉnh Hà Tĩnh, Trường Chính trị Tỉnh Thanh Hóa, Trường Chính trị Tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề - Giáo dục thường xuyên tỉnh Lào Cai,Trung tâm Hỗ trợ và hợp tác giáo dục và đào tạo TAC…
 • Các cơ quan nhà nước: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Bản Quyền tác giả, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, UBND các tỉnh (Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Bến Tre).
 • Các tổ chức khác: Hội Quản trị các nhà doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp của VCCI, Hội Sở hữu trí tuệ, Viện Sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp,...
 • Hợp tác quốc tế: Đại học Toulouse (Cộng hoà Pháp), Đại học Victoria (Cộng hòa Newzealand), Đại học Napolie (Italia), Đại học Lund (Thụy Điển), Đại học Dân tộc Quảng Tây (Trung Quốc), Đại học Tổng hợp Mahidol (Thái Lan), Đại học Tổng hợp Silpakorn (Thái Lan), Đại học Sư phạm Hoàng gia (Thái Lan), Đại học Inha (Hàn Quốc), Quỹ Rosa Luxemburg (Cộng hoà Liên Bang Đức)...

Về chính trị tư tưởng

Xác định chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng đối với việc tạo dựng lập trường, nhân cách và trách nhiệm nghề nghiệp của những nhà quản lý tương lai, Khoa luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các hoạt động này. Khoa triển khai nghiêm túc, tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hoạt động chính trị tư tưởng do nhà trường phát động như: Tuần sinh hoạt công dân sinh viên, cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên nhằm thực hiện dân chủ cơ sở; các hoạt động  kỷ niệm các ngày lễ lớn: ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày Quốc khánh, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày giải phóng miền Nam, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam...

Khoa chủ động tổ chức và phối hợp với các đoàn thể trong khoa tổ chức các hoạt động với hình thức phong phú nhằm giáo dục ý thức chính trị và tình yêu quê hương đất nước như: giao lưu sinh viên với các cựu chiến binh; nói chuyện chính trị về chủ quyền biển đảo Việt Nam...

Về công tác sinh viên

Là bộ phận trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan tới quyền lợi của sinh viên về học bổng và kết nối sinh viên với các nhà tuyển dụng, công tác sinh viên của Khoa luôn được chú trọng thực hiện:

 • Giới thiệu kịp thời, triển khai chính xác các thông tin về học bổng ngoài ngân sách. Mỗi năm học đều có hơn 30 lượt sinh viên được trao các học bổng này.
 • Hỗ trợ tối đa và có hiệu quả cho sinh viên trong việc hoàn thành các yêu cầu về hồ sơ học bổng, hồ sơ tham gia các diễn đàn khu vực và quốc tế.
 • Thực hiện đầy đủ các khảo sát về tình hình việc làm của cựu sinh viên, từ đó góp phần đánh giá và điều chỉnh khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội của chương trình đào tạo.
 • Phối hợp tổ chức các cuộc thi sân khấu hóa nhằm kết nối với các đối tác về việc làm cho sinh viên như Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam.

Phòng 108-114, nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

Số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 35586013, (024) 3.5589436

Email: managementscience.edu.vn

Website: http://managementscience.edu.vn/