Lịch sử hình thành

Khoa Nhân học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) là một trong những trung tâm nghiên cứu, đào tạo Nhân học hàng đầu ở Việt Nam.

Với một truyền thống lâu đời, được xây dựng và phát triển trên nền tảng Bộ môn Dân tộc học thuộc Khoa Lịch sử của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, lịch sử của Khoa Nhân học đã trải qua nhiều bước phát triển quan trọng:

 • 1960: thành lập Tổ Dân tộc học thuộc Khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội.
 • 1967: thành lập Bộ môn Dân tộc học thuộc Khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội.
 • 2004: đổi tên Bộ môn Dân tộc học thành Bộ môn Nhân học thuộc Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
 • 2010: thành lập Bộ môn Nhân học trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
 • 2015: thành lập Khoa Nhân học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

Sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Khoa Nhân học hiện nay là cơ sở giáo dục đại học duy nhất ở Việt Nam đào tạo Nhân học một cách có hệ thống từ bậc đại học đến thạc sĩ và tiến sĩ.

Sứ mệnh

Trở thành một trong những trung tâm nhân học hàng đầu ở Việt Nam và trong khu vực, kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, định tính và định lượng, nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, đào tạo các nhà Nhân học chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn và uy tín xã hội.

Ban lãnh đạo khoa

 

 

Các bộ môn trực thuộc

 • Bộ môn Nhân học Kinh tế - Xã hội

          Trưởng bộ môn: PGS.TS Lâm Bá Nam

          Email:  lambanam@ussh.edu.vn

 • Bộ môn Nhân học Văn hóa

          Trưởng bộ môn: PGS.TS. Đinh Hồng Hải

          Email: nvsuu@yahoo.com

 • Bộ môn Nhân học Phát triển

          Trưởng bộ môn: PGS.TS Nguyễn Văn Chính

          Email: vanchinh1028@gmail.com

Đào tạo bậc đại học

 • Cử nhân ngành Nhân học.

Đào tạo bậc sau đại học

 • Thạc sĩ chuyên ngành Nhân học.
 • Tiến sĩ chuyên ngành Nhân học.

Để hỗ trợ và khích lệ sinh viên, Quỹ Giải thưởng Phan Hữu Dật của Khoa mỗi năm trao nhiều giải thưởng cho sinh viên đại học và sau đại học có thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Đội ngũ giảng viên của Khoa có ba điểm mạnh nổi bật: tính hàn lâm, tính ứng dụng, và quốc tế hóa, được khẳng định một cách toàn diện trong các hoạt động và kết quả nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế.

Với sự đa dạng về chuyên môn, khả năng ngoại ngữ tốt, dày dạn kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam, đội ngũ giảng viên của Khoa luôn đi tiên phong nghiên cứu nhiều vấn đề có tính khoa học, liên ngành và có giá trị thực tiễn.

Đội ngũ cán bộ trong Khoa nghiên cứu tập trung vào các hướng chuyên ngành quan trọng của Nhân học:

 • Lịch sử nhân học
 • Nhân học tộc người, các vấn đề văn hóa tộc người, quan hệ tộc người và chính sách dân tộc
 • Nhân học chính trị
 • Nhân học đô thị
 • Nhân học giới
 • Nhân học phát triển
 • Nhân học kinh tế
 • Nhân học môi trường
 • Nhân học hình ảnh
 • Nhân học nghệ thuật
 • Nhân học ngôn ngữ và chữ viết
 • Nhân học về di sản văn hóa và bảo tồn văn hóa...

Đội ngũ giảng viên của Khoa đã chủ trì và tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu cấp quốc gia, cấp Đại học Quốc gia Hà Nội về các vấn đề dân tộc, đất đai, sinh kế, di dân, bảo tồn và phát triển ở Việt Nam và trong khu vực.

Qua việc kiến tạo và nuôi dưỡng một môi trường học thuật chuyên nghiệp, năng động, cởi mở và sáng tạo, nhiều công trình khoa học có giá trị được các giảng viên của Khoa công bố ở trong nước và nước ngoài. Tỷ lệ công bố quốc tế của Khoa Nhân học trong những năm vừa qua luôn chiếm một phần quan trọng trong tổng số công bố quốc tế của Nhà trường. Chỉ trong vòng 4 năm qua, một loạt sách tham khảo và chuyên khảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh đã được Khoa công bố:

 • Nhiều tác giả (2014), Một số vấn đề về lịch sử và lý thuyết nhân học, Nxb Tri thức.
 • Đinh Hồng Hải (2014),Nghiên cứu biểu tượng: Một số hướng tiếp cận lý thuyết, Nxb Thế giới.
 • Nguyễn Văn Sửu (2014),Công nghiệp hóa, đô thị hóa và biến đổi sinh kế ở ven đô Hà Nội, Nxb Tri thức.
 • Nhiều tác giả (2015),Nhân học phát triển: Lịch sử, lý thuyết và công cụ thực hành, Nxb Tri thức.
 • Nguyễn Trường Giang (2015),Ruộng bậc thang ở Việt Nam: Bảo tồn và phát triển bền vững, Nxb Chính trị Quốc gia.
 • Phạm Quang Minh, Nguyễn Văn Sửu, Ien Ang, Gay Hawkins (2016), Toàn cầu hóa và biến đổi đô thị ở Việt Nam đương đại, Nxb Tri thức.
 • Phạm Quang Minh, Nguyễn Văn Sửu, Ien Ang, Gay Hawkins (2016), Globalization, Modernity and Urban Change in Asian Cities. Knowledge Publishing House.
 • Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Văn Huy, Lâm Bá Nam, Vương Xuân Tình (2016),Nhân học ở Việt Nam: Một số vấn đề lịch sử, nghiên cứu và đào tạo, Nxb Tri thức.
 • Lâm Minh Châu (2017), Đổi mới, kinh tế thị trường và hiện đại hóa, Nxb Hà Nội.

Kết quả nghiên cứu khoa học được các giảng viên của Khoa sử dụng phục vụ đào tạo sinh viên đại học và sau đại học, tư vấn cho các cơ quan nhà nước và các tổ chức quốc tế giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh từ thực tiễn xã hội ở nhiều địa bàn trên cả nước, nhất là vùng dân tộc thiểu số, miền núi vùng cao.

Ngoài các liên kết đào tạo và nghiên cứu với các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Nhân học thiết lập quan hệ với nhiều đơn vị đào tạo, nghiên cứu và các tổ chức ở trong và ngoài nước. Nổi bật trong đó là sự hỗ trợ, hợp tác của Quỹ Ford và Quỹ Nhân học toàn cầu Wenner-Gren với Khoa trong xây dựng, đổi mới hệ thống chương trình đào tạo và nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy của đội ngũ giảng viên.

Ngoài những sinh hoạt khoa học thường kỳ, Khoa tổ chức các sự kiện khoa học quốc tế, kết nối và quy tụ các chuyên gia có uy tín ở trong nước và nước ngoài thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của ngành, xã hội Việt Nam và các quốc gia trong khu vực. Một số diễn đàn nổi bật gồm:

 • 2015: Phối hợp với Viện Văn hóa - Xã hội thuộc Đại học Tây Sydney, Australia, tổ chức hội thảo quốc tế “Biến đổi Văn hóa - Xã hội ở khu vực đô thị trong quá trình toàn cầu hóa và hiện đại hóa”.
 • 2015: Phối hợp với Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, Viện Dân tộc học, Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên, tổ chức hội thảo quốc tế “Nhân học ở Việt Nam: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng” do Wenner-Gren Foundation tài trợ.
 • 2016: Phối hợp với UNESCO Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế “Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách” do Wenner-Gren Foundation tài trợ.
 • 2017: Tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế Những ảnh hưởng và dấu ấn của dân tộc Xô-viết trong Nhân học ở Việt Nam” do Wenner-Gren Foundation tài trợ.

Cán bộ cơ hữu

TT

Họ tên

Email

1

TS. Phan Phương Anh, giảng viên

paphan.anth@gmail.com

2

TS. Lâm Minh Châu, giảng viên

lamminhchau86@gmail.com

3

PGS.TS Nguyễn Văn Chính, giảng viên

vanchinh1028@gmail.com

4

ThS. Trần Thùy Dương, giảng viên

tranthuyduong156@icloud.com

5

PGS.TS Đinh Hồng Hải, giảng viên

dinhhaih@gmail.com

6

ThS. Thạch Mai Hoàng, giảng viên

thachmaihoang1979@yahoo.com

7

TS. Đinh Thị Thanh Huyền, giảng viên

huyenvvh@gmail.com

8

ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền, giảng viên

huyenhmong@gmail.com

9

TS. Nguyễn Thị Thu Hương, giảng viên

huongethno@gmail.com

10

TS. Nguyễn Trường Giang, giảng viên

truonggiangvme96@yahoo.com.vn

11

PGS.TS Lâm Bá Nam, giảng viên

namlb@vnu.edu.vn

12

ThS. Lương Thị Minh Ngọc, giảng viên

luongminhngoc08@gmail.com

13

TS Nguyễn Văn Sửu, giảng viên

nvsuu@yahoo.com

14

ThS. Ngô Thị Chang - Trợ lý đào tạo

ngochangntc@gmail.com

15

CN. Trần Thị Quỳnh Trang - Trợ lý hành chính

trangsmith2412@gmail.com

 

Cán bộ kiêm nhiệm

TT

Họ tên

Email

1

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

nguyenlananh.nd@gmail.com

2

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

nguyenttbinh@yahoo.com

3

TS. Trần Minh Hằng

hangtranminh@yahoo.com

4

PGS.TS Phạm Văn Lợi

ploivme@gmail.com

5

PGS.TS Lê Ngọc Thắng

lengocthangvdt@yahoo.com

6

PGS.TS Vương Xuân Tình

vxtinh56@yahoo.com

Sinh viên đại học và sau đại học của Khoa được đào tạo một cách toàn diện, trang bị kiến thức lý thuyết gắn với thực tiễn và trải nghiệm thực hành nghiên cứu ở các cộng đồng, bảo tàng, các tổ chức NGO, và được giao lưu với sinh viên và các nhà khoa học quốc tế.

Với phương châm giảng dạy đặt sinh viên ở vị trí trung tâm, Khoa Nhân học luôn hỗ trợ sinh viên phát triển tư duy, thực hành theo năng lực và đam mê. Nhiều sinh viên đại học và sau đại học đã dấn thân khám phá những đề tài nghiên cứu khoa học hay liên quan đến văn hóa và xã hội con người ở Việt Nam và các nước trong khu vực. Một số sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Khoa giành được học bổng đi du học ngắn hạn và dài hạn ở nước ngoài.

Phòng 308-314, nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

Số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  (024) 35575185

Website: http://nhanhoc.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/pg/Khoanhanhoc/about/?ref=page_internal

GS.TS.NGND Phan Hữu Dật nói chuyện với sinh viên

 

Thầy và trò Khoa Nhân học trong Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp

 

Thầy và trò Khoa Nhân học trong một chuyến đi điền dã ở Hà Giang