Lịch sử hình thành

Khoa Triết học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN) được Ban bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) quyết định thành lập vào tháng 9/1976. Việc thành lập Khoa Triết học ngay sau khi đất nước thống nhất là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện rõ nhận thức và sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với sự phát triển ở Việt Nam một ngành khoa học cơ bản như Triết học. Sự ra đời của Khoa Triết học trong Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đã góp phần mở rộng ngành đào tạo của Trường vào thời điểm Nhà trường tròn 20 năm xây dựng và trưởng thành.

Sứ mệnh

Đi đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu sáng tạo và truyền bá tri thức về các khoa học Triết học và Triết học Mác - Lênin phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Định hướng phát triển

Tập trung xây dựng mới và chỉnh sửa lại một số học phần chuyên ngành Triết học Mác - Lênin, Lịch sử triết học và Tôn giáo học phương Đông, phương Tây đạt trình độ tiên tiến trong khu vực trên cơ sở đẩy mạnh tham khảo các chương trình đào tạo quốc tế, đào tạo lại đội ngũ giảng viên, tăng cường các hoạt động trao đổi học thuật với các đối tác đẳng cấp cao hơn trong khu vực và trên thế giới.

Ban lãnh đạo khoa

 

Phó Trưởng khoa

PGS.TS Nguyễn Quang Hưng

nguyenquanghungde50@gmail.com

Phó Trưởng khoa

TS. Phạm Hoàng Giang

giangtriet@gmail.com

 

Các bộ môn và đơn vị trực thuộc

 • Bộ môn Triết học Mác - Lênin

          Trưởng bộ môn: PGS.TS Đặng Thị Lan

           Email: dangthilan61@gmail.com

           Phó trưởng bộ môn: TS. Trần Thị Điểu

           Email: dieutt@vnu.edu.vn

 • Bộ môn Lịch sử triết học

          Trưởng bộ mônGS.TS Nguyễn Vũ Hảo

          Email: nguyenvuhao@hotmail.com

          Phó trưởng bộ môn: PGS.TS Nguyễn Thanh Bình

           Email: nguyenthanhbinhtriet@gmail.com

 • Bộ môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học

          Trưởng bộ mônPGS.TS Ngô Thị Phượng

          Email: ngothiphuong.khxhnv@gmail.com

          Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Lan

          Email: nguyenthilandhqg@gmail.com

 • Bộ môn Mỹ học - Đạo đức học

          Trưởng bộ mônPGS.TS Nguyễn Anh Tuấn

          Email: nguyenanhtuantr@ gmail.com

 • Bộ môn Logic học

          Trưởng bộ mônPGS.TS Nguyễn Thúy Vân

          Email: nguyenthuyvanlg@yahoo.com.vn

 • Tổ Văn phòng

Đào tạo bậc đại học

Cử nhân hệ chuẩn và hệ chất lượng cao theo 5 hướng chuyên ngành:

 • Triết học Mác - Lênin
 • Lịch sử triết học
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Mỹ học - Đạo đức học
 • Logic học

Đào tạo bậc sau đại học

 • Thạc sĩ  chuyên ngành Triết học.
 • Thạc sĩ chuyên ngành Chủ nghĩa Xã hội Khoa học.
 • Tiến sĩ chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử.
 • Tiến sĩ chuyên ngành Chủ nghĩa Xã hội Khoa học.

Đào tạo ngắn hạn

 • Chương trình đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ Triết học cho sinh viên tốt nghiệp các ngành lý luận chính trị.
 • Lớp đào tạo ngắn hạn Ứng dụng triết lý phương Đông trong Tử vi đẩu số, phong thủy và tướng mệnh con người.

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu lịch sử tư tưởng, văn hóa, xã hội, và con người Việt Nam; làm rõ đặc thù, đặc trưng văn hóa, xã hội, tôn giáo - tín ngưỡng, thiết chế chính trị, mô hình nhà nước Việt Nam.
 • Làm sáng tỏ mô hình, con đường phát triển đặc thù của Việt Nam; những điều kiện thuận lợi, thời cơ và thách thức đối với Việt Nam trrên đường phát triển; qua đó đề xuất triết lý, chủ thuyết, mô hình phát triển Việt Nam trong sự liên hệ, so sánh với các quốc gia khác. Đi đầu thực hiện tốt chức năng của Triết học là: “Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, dự báo xu hướng phát triển, cung cấp luận cứ cho việc xây dựng đường lối, chính sách phát triển đất nước trong giai đoạn mới”.
 • Nghiên cứu những đặc trưng của xã hội Việt Nam hiện nay; quá trình chuyển đổi từ xã hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp hóa; những biến chuyển trong cấu trúc xã hội, sự xuất hiện của những nhóm và lực lượng xã hội mới.
 • Nghiên cứu sự thay đổi trong quan niệm, giá trị đạo đức, thẩm mỹ, văn hóa truyền thống và sự hình thành các giá trị mới cũng như nhu cầu xây dựng, định hướng cho các giá trị mới phát triển làm nền tảng cho tư duy và hành động của toàn xã hội.
 • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, tín ngưỡng các tộc người sinh sống ở các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Các đề tài, dự án tiêu biểu đang thực hiện

 • Phương pháp luận biện chứng duy vật và sự vận dụng trong nghiên cứu kinh tế thị trường định hướng xã hội chhur nghĩa ở Việt nam hiện nay, Đề tài cấp Đại học Quốc gia, chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Thúy Vân.
 • Nghiên cứu định vị tư tưởng triết học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay, Đề tài cấp Đại học Quốc gia, chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Vũ Hảo.
 • Nghiên cứu triết học sinh thái và ứng dụng trong phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay, Đề tài cấp Đại học Quốc gia, chủ nhiệm: PGS.TS Phạm Công Nhất.

Từ buổi đầu thành lập, khi chưa có nhiều quan hệ giao lưu với các cơ quan nghiên cứu và giảng dạy Triết học trên thế giới, nhất là ở giai đoạn đầu do bị quy định bởi điều kiện khách quan nên Khoa chủ yếu chỉ có quan hệ hợp tác với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo của các nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, Tiệp Khắc, Cộng hòa dân chủ Đức…

Cho đến nay, Khoa đã có quan hệ với hơn 20 các đối tác quốc tế như:

 • Trường Đại học Passau, Đại học Humbolt, Viện nghiên cứu truyền giáo Aachen, Quỹ trao đổi Hàn lâm DAAD (CHLB Đức).
 • Đại học Toulouse, Đại học Paris VII, VIII (Cộng hòa Pháp).
 • Đại học Tổng hợp Lômônôxốp, Đại học Hữu nghị giữa các dân tộc, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga (Mátxcơva - Nga).
 • Trường Đại học Columbia, Hội đồng nghiên cứu Triết học và Giá trị, Trung tâm Triết học, Văn hóa và Xã hội, Đại học Temple (Hoa Kỳ).
 • Trường Đại học Phụ Nhân, Đại học Quốc gia Đài Bắc, Viện Xã hội mở (Đài Loan).
 • Trường Đại học Bắc Kinh, Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung (CHND Trung Hoa).
 • Đại học Gadja Mada - thành phố Yogyakarta (Indonesia)
 • Liên đoàn các Hiệp hội Triết học thế giới (FISP).
 • UNESCO…

Khoa đã nhận tài trợ của DAAD, Viện Xã hội mở, UNESCO để tổ chức các hội thảo quốc tế, xuất bản kỷ yếu, tổ chức Olimpic Triết học. Từ năm 2005 đến nay, Khoa đã mời hàng chục giáo sư các nước Mỹ, Đức, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đài Loan… đến nói chuyện, giảng các chuyên đề triết học cho cán bộ, sinh viên, học viên sau đại học.

Cán bộ cơ hữu

TT

Họ tên

Email

1

PGS.TS Nguyễn Thanh Bình

nguyenthanhbinhtriet@gmail.com

2

TS. Hà Thị Bắc

hathibac0502@gmail.com

3

ThS. Phạm Quỳnh Chinh

phamquynhchi@gmail.com

4

TS. Trần Thị Điểu

dieutt@vnu.edu.vn

5

ThS. Mai K Đa

damk@vnu.edu.vn 

6

TS. Phạm Hoàng Giang

giangtriet@gmail.com

7

PGS.TS Nguyễn Quang H­ưng

nguyenquanghungde50@.gmail.com

8

PGS.TS Nguyễn Vũ Hảo

nguyenvuhao@hotmail.com

9

TS. Trần Thị Hạnh

tranthihanhtriethoc@gmail.com

10

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

thanhhuyen.khxhnv@gmail.com

11

ThS. Nguyễn Thị Hoài

nguyenthihoaixhnv@gmail.com

12

CN. Nguyễn Thị Hoa

nguyenthihoa2010@yahoo.com

13

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

thuyhangtriethoc1976@ gmail.com

14

TS. Nguyễn Thị Thu Hường

huongvnu1976@ gmail.com

15

PGS.TS Đặng Thị Lan

dangthilan61@gmail.com

16

TS. L­ương Thuỳ Liên

lienlt@gmail.com

17

CN. Phạm Thị Liên

plien82@gmail.com

18

TS. Nguyễn Thị Lan

nguyenthilandhqg@gmail.com

19

ThS. Nguyễn Thị Liên

liennguyen89@gmail.com

20

ThS. Phan Thị Hoàng Mai

phanhoangmai83@gmail.com

21

ThS. Đoàn Thu Nguyệt

thunguyetnd@yahoo.com

22

PGS.TS Phạm Công Nhất

nhatpc2010@gmail.com

23

PGS.TS Ngô Thị Phượng

ngothiphuong.khxhnv@gmail.com

24

CN. Bùi xuân Quang

buixuanquangnv@gmail.com

25

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn

nguyenanhtuantr@ gmail.com

26

ThS. Hoàng Văn Thắng

hvthang@gmail.com

27

ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh

thanhntk@gmail.com

28

PGS.TS Nguyễn Thúy Vân

nguyenthuyvanlg@yahoo.com.vn

29

TS. Lê Thị Vinh

levinh87@gmail.com

30

ThS. Trần Minh Hiếu

hieu17blue@yahoo.com

31

ThS. Ngô Đăng Toàn

dangtoan83@gmail.com

32

PGS.TS Trần Ngọc Liêu

Lieu.ussh@gmail.com

33

CN. Nguyễn Minh Tuấn

10030891@sv.ussh.edu.vn

 

Cán bộ kiêm nhiệm

TT

Họ tên

Cơ quan

1

PGS.TS Phan Thanh Khôi

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

2

PGS.TSKH Lương Đình Hải

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Trong các hoạt động chuyên môn, Khoa Triết học thường xuyên bám sát, hỗ trợ quá trình học tập của sinh viên thông qua trợ lý đào tạo và các cố vấn học tập. Ngoài ra, Khoa còn sử dụng hệ thống tự quản của sinh viên như Ban cán sự lớp, Liên chi đoàn, Chi đoàn, Liên Chi hội Sinh viên và Chi hội các khóa, lớp. Nhờ đó, Ban Chủ nhiệm Khoa có thể kịp thời nắm bắt tình hình học tập của sinh viên để có những tư vấn khi cần thiết.

Trước khi vào học, sinh viên có thể tìm hiểu các thông tin đào tạo thông qua trang Web của Trường, của Khoa, các chính sách hỗ trợ cũng như chương trình đào tạo, bài giảng các môn học đều được đăng tải công khai giúp sinh viên hình dung được đầy đủ quá trình học tập tại Khoa.

Công tác tư vấn do một Phó chủ nhiệm khoa phụ trách công tác sinh viên trực tiếp thực hiện cùng với các giảng viên trong vai trò là cố vấn, giáo viên chủ nhiệm. Những vấn đề như lựa chọn môn học, đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, niên luận, phản hồi khi kết quả học tập không tốt... cố vấn học tập của Khoa có thể hỗ trợ sinh viên. Ngoài ra, khi cần thông tin cũng như sự trợ giúp về học tập, sinh viên cũng có thể gặp trợ lý đào tạo bằng cách gặp mặt trực tiếp, gọi điện, hoặc gửi email. Về cơ bản, trợ lý đào tạo của Khoa và cố vấn học tập các khóa đều rất nhanh chóng, kịp thời trả lời những thắc mắc của sinh viên.

Trong quá trình học tập, sinh viên được hỗ trợ nghiên cứu khoa học thông qua Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên được tổ chức hàng năm.

Sinh viên có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa do Ðoàn Thanh niên và Hội Sinh viên tổ chức: ngoại khóa chuyên đề, điền giã thực tế, tình nguyện mùa hè xanh, festival Triết học,… Ðó đều là những cơ hội giúp sinh viên nâng cao kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học và hoàn thiện các kỹ năng sống.

Từng học kỳ, năm học, những sinh viên có thành tích học tập tốt, sinh viên là cán bộ lớp, đoàn, hội, sinh viên nghèo vượt khó, luôn có nhiều cơ hội tốt để nhận học bổng từ các quỹ, các tổ chức trong nước và quốc tế.

Tầng 4, nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

Số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội

Điện thoại: (024) 38581423

Email: khoatriethocxhnv@gmail.com

Website: triethoc.vnu.edu.vn