Lịch sử hình thành

Viện Chính sách và Quản lý (The Institute of Policy and Management – IPAM) được thành lập trên cơ sở kế thừa thành tựu hơn 15 năm phát triển của Chương trình nghiên cứu xã hội học về môi trường và phát triển, Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Chính sách (CEPSTA), có chức năng nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, liên kết mạng lưới các “ý tưởng và tư duy chiến lược”. IPAM hoạt động theo mô hình think tank với chức năng liên kết đào tạo và nghiên cứu, phát triển ngành khoa học chính sách và quản lý tại Việt Nam cũng như mở rộng phát triển mạng lưới các tổ chức về chính sách, tham gia các diễn đàn khu vực và quốc tế, trở thành một đầu mối, nơi tập hợp nguồn lực trong lĩnh vực chính sách và quản lý.

Trung tâm nghiên cứu và phân tích chính sách (CEPSTA) tiền thân là “Chương trình nghiên cứu Xã hội học về Chính sách và Khoa học – Công nghệ” hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực Chính sách là đơn vị thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội được hình thành từ năm 1991 bởi những giáo sư, tiến sĩ có uy tín và danh tiếng trong đại học Quốc Gia. Sau 10 năm hoạt động và phát triển, Chương trình được đổi tên thành “Chương trình nghiên cứu Xã hội học về môi trường và phát triển”. Năm 2007, Chương trình đã phát triển và đổi tên thành Trung tâm nghiên cứu và phân tích chính sách, viết tắt là CEPSTA (The Center for Policy Studies and Analysis) theo Quyết định số 775 QĐ/ XHNV – TC ngày 16/03/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Trong hơn 15 năm phát triển, IPAM đã đạt được những thành tựu cơ bản trong hoạt động nghiên cứu và đào tạo, đóng góp vào quá trình phát triển ngành Khoa học chính sách và bước đầu hình thành một mạng lưới về lĩnh vực chính sách tại Việt Nam:

  • Triển khai các đề tài, đề án, dự án trong lĩnh vực chính sách và quản lý.
  • Tổ chức hơn 40 khóa tập huấn về Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách tại các địa phương và các khóa tập huấn thường niên về Kỹ năng phân tích, hoạch định, thẩm định chính sách