Các Viện-Bảo tàng-Trung tâm

    Viện Chính sách và Quản lý

    Bảo tàng Nhân học

    Trung tâm ĐBCL Giáo dục

  • Phòng 704, nhà E
  • Điện thoại: (024) 35574515; (024) 35588051
  • Email: dambaochatluongxhnv@gmail.com

    Trung tâm Giáo dục Đài Loan

    Trung tâm Hàn ngữ Sejong Hà Nội

    Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn TL

  • Phòng 110, nhà A
  • Điện thoại: (024) 35571238
  • E-mail: cacp@vnu.edu.vn

    Trung tâm NC Châu Á - TBD và Các VĐQT 

    Trung tâm NC DS, MT và Các VĐXH

  • Tầng 7, nhà M
  • Điện thoại: (024) 35578704             
  • Email: cgpesa@gmail.com

    TTNCPTDTTS-MN&LV Sông Hồng

  • Phòng 1, tầng 7, nhà M
  • Điện thoại:

           0913588364 (Giám đốc)

            0985731933 (Phó Giám đốc).

                      dinhhaih@gmail.com

    Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Đương đại

    Trung tâm NC và ƯD văn hóa và NT

    Trung tâm Nghiệp vụ BC và TT

  • Phòng 411 - 412, nhà C
  • Điện thoại: (024) 3558.6687; (024) 3569.0445

    Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác ĐT

  • Phòng 104-105, nhà B
  • Điện thoại: (024) 35589437; 

           (024) 35586694; 0919906191 (hotline)

   


  • 10/10/2017 04:14
  • ussh