Các phòng chức năng

      Phòng Đào tạo

      Bộ phận Đào tạo chính quy

 • Phòng 604 A, 604 B, nhà E
 • Điện thoại: (024) 38585237; (024) 35575892
 • Email:phongdaotao@sv.ussh.edu.vn

     Bộ phận Tuyển sinh và ĐT VHVL

      Bộ phận Đào tạo Sau đại học

       Bộ phận Đào tạo liên kết quốc tế

      Phòng Quản lý NCKH

 • Phòng 706, 708, nhà E
 • Điện thoại: (024) 38588342
 • Email: htvn03@gmail.com

       Phòng Tổ chức cán bộ

 

      Phòng Hợp tác và Phát triển

 • Phòng 402, 404, nhà E
 • Điện thoại: (024) 335851282
 • Email: ico@ussh.edu.vn

       Phòng Chính trị và Công tác SV

 • Phòng 101-102, nhà E
 • Điện thoại: (024) 38583800; (024) 38585242
 • Email: ctsv@sv.ussh.edu.vn

 

       Phòng Hành chính-Tổng hợp

       Phòng Kế hoạch-Tài chính

 

       Phòng Thanh tra và Pháp chế

      Tạp chí KH Xã hộivà Nhân văn

                 tapchikhxhnv@gmail.com


 • 10/10/2017 03:01