Sứ mệnh và mục tiêu phát triển

1.1. Sứ mệnh

Là một trường đại học trọng điểm, đầu ngành, có uy tín và truyền thống lâu đời, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội có sứ mệnh đi đầu trong sáng tạo, truyền bá tri thức và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội và nhân văn, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

1.2. Tầm nhìn đến 2020
1.2.1. Mục tiêu đến năm 2020

Xây dựng trường thành một đại học đứng đầu đất nước về khoa học xã hội và nhân văn, ngang tầm với các đại học danh tiếng trong khu vực, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

1.2.1. Định hướng phát triển

Tập trung xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế trên cơ sở quốc tế hóa các chương trình đào tạo, đẩy mạnh các hoạt động học thuật và mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học đẳng cấp cao ở khu vực và trên thế giới.

1.3. Mục tiêu trung hạn đến 2010
1.3.1. Mục tiêu chung


Đổi mới toàn diện các mặt hoạt động, nâng cao nhanh chất lượng đào tạo, phát triển mạnh về chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, xây dựng một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế.

1.3.2. Các mục tiêu cụ thể

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức trong nhà trường.
- Tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ; chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ khoa học đầu đàn, đầu ngành, có trình độ chuyên môn cao, ngang tầm khu vực, tiếp cận trình độ quốc tế.
- Xây dựng một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế.
- Mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.
- Thực hiện cải cách hành chính trong nhà trường.
- Triển khai thi công xây dựng cơ sở mới của trường tại Hoà Lạc.

1.4. Quan điểm chỉ đạo

- Phát triển Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, chiến lược phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ của đất nước và kế hoạch phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).
- Phát huy mọi nguồn lực, dựa vào nội lực là chính, tranh thủ tối đa các nguồn ngoại lực để tiếp tục nâng cao và mở rộng vị thế của trường ở trong nước và quốc tế.
- Phát triển toàn diện, vững chắc nhà trường trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời kết hợp lựa chọn một số ngành, chuyên ngành đầu tư xây dựng đạt trình độ khu vực và quốc tế.

1.5. Quy mô và cơ cấu đào tạo của Trường ĐHKHXH&NV
1.5.1. Quy mô đến năm 2010


+ Quy mô đào tạo đại học: 17 ngành /15 ngành hiện có (mở thêm ngành Nhân học và Chính trị học). Tổng số sinh viên (SV): 9.000, trong đó:
- Đại học hệ chính quy: 5.800.
- Đại học hệ không chính quy: 1.300.
+ Quy mô đào tạo sau đại học:
- 27 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ
- 29 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ
- Tổng số học viên cao học (HVCH) và nghiên cứu sinh (NCS): 1.900 (đạt 21 % tổng SV qui đổi)

1.5.2. Quy mô đến năm 2015

+ Quy mô đào tạo đại học: 19 ngành. Tổng số SV: 10.400, trong đó:
- Đại học hệ chính quy: 6.720
- Đại học hệ không chính quy: 1495
+ Quy mô đào tạo sau đại học:
- 29 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ
- 30 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ
- Tổng số HVCH và NCS: 2185 (đạt 21 % tổng SV qui đổi)

1.5.3. Quy mô đến năm 2020

+ Quy mô đào tạo đại học: 20 ngành. Tổng số sinh viên các hệ: 11.500, trong đó:
- Đại học hệ chính quy: 7.500 .
- Đại học hệ không chính quy: 1.470.
+ Quy mô đào tạo sau đại học:
- 30 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ
- 32 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ
- Tổng số HVCH và NCS: 2.530 (đạt 22 % tổng SV qui đổi)

Ghi chú: Các số liệu trên đây đều đã tính quy đổi: 1 NCS/HVCH = 1,2 SV hệ chính qui.


  • 25/04/2012 09:05