Khoa Triết học đào tạo cử nhân hai ngành là ngành Triết học và ngành Tôn giáo học


Khoa Báo chí và Truyền thông đào tạo hai ngành bậc cử nhân đó là ngành Báo chí và ngành Quan hệ công chúng


Khoa Du lịch học đào tạo cử nhân 2 ngành là ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và ngành Quản trị khách sạn


Khoa Đông Phương học đào tạo cử nhân ngành Đông Phương học


Khoa Khoa học Chính trị đào tạo cử nhân ngành Chính trị học


Khoa Khoa học Quản lý đào tạo cử nhân ngành Khoa học Quản lý


Khoa Lịch sử đào tạo cử nhân ngành Lịch sử


Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng đào tạo cử nhân ngành Lưu trữ học và ngành Quản trị văn phòng


Khoa Ngôn ngữ đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ học


Khoa Nhân học đào tạo cử nhân ngành Nhân học