ThS Nguyễn Phú Hải

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1993.
 • Email: hpn2103.ussh@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Chính trị
 • Học vị: Cử nhân                               Năm nhận: 2015.
 • Quá trình đào tạo:

Đại học Columbia tại Thành phố New York, Bang New York, Hoa Kì.

 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý.
 • Hướng nghiên cứu chính: Lý thuyết chính trị, Chính trị đối ngoại, Quan hệ quốc tế.

II. Công trình khoa học

Chương sách

 1. “Khái quát về vấn đề vận động chính sách công trên thế giới và một vài kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam” (trong:Vận động Chính sách công Lý luận và Thực tiễn, Nxb Lao Động, 2015).
 2. “Vận động Chính sách công ở Canada” (trong: Vận động Chính sách công Lý luận và Thực tiễn, Nxb Lao Động, 2015).
 3. “Tư duy Phản biện và Nghề luật” (trong: Tư duy Pháp lý Lý luận và Thực tiễn, Nxb ĐHQGHN, 2016).

Bài báo

 1. “Khái quát về vấn đề vận động chính sách công trên thế giới và một số gợi mở cho Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo "Vận động Chính sách công trên Thế giới và ở Việt Nam", Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, 2015.
 2. “Vận động Chính sách công ở Canada - Tổng quan từ một số tài liệu”, Kỷ yếu hội thảo "Vận động Chính sách công trên Thế giới và ở Việt Nam", Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, 2015.Cùng đơn vị

GS.TS Đỗ Quang Hưng

GS.TS Đỗ Quang Hưng

Khoa Khoa học Chính trị
PGS.TS Đinh Xuân Lý

PGS.TS Đinh Xuân Lý

Khoa Khoa học Chính trị
PGS.TS Nguyễn Anh Cường

PGS.TS Nguyễn Anh Cường

Khoa Khoa học Chính trị
ThS Nguyễn Phú Hải

ThS Nguyễn Phú Hải

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Thanh Tùng

ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Văn Thắng

ThS. Nguyễn Văn Thắng

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Đỗ Thị Ngọc Anh

TS. Đỗ Thị Ngọc Anh

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Lưu Minh Văn

TS. Lưu Minh Văn

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Duy Quỳnh

TS. Nguyễn Duy Quỳnh

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thị Châu Loan

TS. Nguyễn Thị Châu Loan

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng

TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thu Hồng

TS. Nguyễn Thu Hồng

Khoa Khoa học Chính trị