PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hằng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1970.
 • Email: minhhangnt@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý học
 • Học hàm: Phó Giáo sư                     Năm phong:
 • Học vị: Tiến sĩ                                   Năm nhận:
 • Quá trình đào tạo:

1998-2001: Học cao học tại Viện Khoa học giáo dục.

2003-2006: Nghiên cứu sinh tại Liên bang Nga.

 • Trình độ ngoại ngữ:
 • Hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học sức khoẻ; Đánh giá trong Tâm lý học lâm sàng; Đánh giá, phòng ngừa và can thiệp sức khỏe tâm lý cho trẻ em và thanh thiếu niên; Trị liệu lo âu, trầm cảm; Tư vấn cho cha mẹ về giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên; Phật giáo, sức khỏe tâm lý và tâm lý trị liệu.

II. Các công trình khoa học

Sách

 1. Giáo dục, tâm lý và sức khoẻ tâm thần trẻ em Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên ngành. Education, Psychology and Mental Health problems of Vietnamese Chidren - Theoretical and applied Interdisciplinary Research (sách tham khảo), (đồng biên soạn phần 11, từ tr. 455 - 488), Nxb ĐHQGHN, 2007.
 2. Tổn thương tâm lý ở nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (viết chung), Nxb ĐHQGHN, 2012.
 3. Tâm lý học học đường (Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tâm lý học), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2013.
 4. Nhu cầu và cơ hội việc làm của người nông dân vùng đô thị hóa ở Hà Nội (viết chung), Nxb ĐHQGHN, 2013.
 5. Nhu cầu áp dụng thành tựu KHCN vào sản xuất nông nghiệp và thái độ của nông dân đối với chính sách thu hồi đất của nhà nước (viết chung), Nxb ĐHQGHN, 2013
 6. Risk and Protective Factors among Vietnamese High School Youth. The Healthy Students Survey-Vietnam (HSSV), (coauthor), Chapman University, Loyla Marymounth University, 2014.
 7. Những vấn đề tâm lý - xã hội của người cao tuổi Việt Nam: thực trạng - giải pháp trợ giúp và phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng (viết chung), Nxb ĐHQGHN, 2015.
 8. Giáo dục giá trị cho trẻ em trong gia đình (viết chung), Nxb ĐHQGHN, 2016
 9. Tâm lý học lâm sàng. Giáo trình, Nxb ĐHQGHN, 2017.

Bài báo

 1. “Những hậu quả của ly hôn”, Kỷ yếu hội thảo khoa học "Gia đình và khủng hoảng gia đình. Thực trạng và giải pháp", Tam Đảo, ngày 20-21/6/2002, tr. 136-142.
 2. “Một số đặc điểm tâm lý của trẻ em có cha mẹ ly hôn”, Tạp chí Tâm lý học, số 2 tháng 2/2003, tr. 27-31.
 3. “Vấn đề xã hội hóa trẻ em và giáo dục gia đình ở Việt Nam qua các thời kỳ khác nhau”, Tuyển tập các nghiên cứu khoa học "Những vấn đề cấp thiết của khoa học xã hội", Khoa Triết học, Trường Đại học tổng hợp sư phạm Matxcơva, số 33, tr. 192-197.
 4. “Đặc điểm cá nhân và ý nghĩa của chúng trong quá trình xã hội hóa trẻ em”, Tạp chí Tâm lý học, số 11/2005, tr. 25-28. 
 5. “Nghiên cứu so sánh định hướng và phong cách giáo dục con cái của cha mẹ Nga và cha mẹ Việt Nam”, Tuyển tập các nghiên cứu khoa học "Những vấn đề cấp thiết của khoa học xã hội", Khoa Triết học, Trường Đại học Tổng hợp Sư phạm Matxcơva, số 34, tr. 171-178.
 6. “Vấn đề xã hội hóa và phong cách giáo dục trẻ em ở Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học ứng dụng nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của A.V. Keneman (16 tháng 3 năm 2006) "Những vấn đề và triển vọng của giáo dục mầm non", Nxb Tư tưởng chính trị - xã hội, Matxcơva, tr. 203-205. 
 7. “Nghiên cứu so sánh đặc điểm xã hội hóa của học sinh Nga và học sinh Việt Nam”, Tạp chí Tâm lý học ứng dụng, Nxb EKO”, Matxcơva, số 5/2006, tr. 109-116.
 8. “Nghiên cứu xuyên văn hoá về đặc điểm xã hội hoá của học sinh Nga và học sinh Việt Nam”, Tạp chí Tâm lý học dạy học, số 3, Matxcơva, tháng 3/2007, tr. 61-73.
 9. “Nghiên cứu xuyên văn hoá về đặc điểm của quá trình xã hội hoá của học sinh Nga và học sinh Việt Nam”, Tạp chí Tâm lý học, số 10 (103), tháng 10/2007, tr. 26-30.
 10. “Nghiên cứu trẻ em có bố mẹ ly hôn bằng trắc nghiệm Vẽ tranh gia đình”, Tạp chí Tâm lý học, số 11 (104), tháng 11/2007, tr. 33-39.
 11. “Sức khoẻ tâm thần của học sinh lứa tuổi trung học cơ sở” (đồng tác giả), Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Can thiệp và phòng ngừa các vấn đề sức khoẻ tinh thần trẻ em Việt Nam", Hà Nội, ngày 11/12/12/2007, tr. 194-203.
 12. “Xây dựng mô hình tham vấn học đường trong nhà trường phổ thông” (đồng tác giả), Giáo dục, tâm lý và sức khoẻ tâm thần trẻ em Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên ngành" (Đặng Bá Lãm & Weiss Bahr chủ biên), Nxb ĐHQGHN, 2007, tr. 455-488.
 13. “Tình hình giảng dạy và nghiên cứu sức khoẻ tinh thần ở Bộ môn Tâm lý học lâm sàng, Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn”, Kỷ yếu hội thảo "Sức khoẻ tinh thần của Hội khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam", 11-13/01/2008, tr. 175-281.
 14. “Mô hình hoạt động của nhà tâm lý học đường”, Kỷ yếu hội thảo Tâm lý học đường, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tháng 10/2008.
 15. “Mô hình hoạt động của nhà tâm lý học đường”, Tạp chí Tâm lý học, số 3, tháng 3/2009
 16. “Lo âu học đường ở học sinh lớp 1”, Kỷ yếu hội thảo Qqốc tế "Nhu cầu, định hướng và đào tạo Tâm lý học đường tại Việt Nam", Hà Nội, ngày 3,4/8/2009.
 17. “Nhu cầu được trợ giúp tâm lý học đường ở học sinh cuối THCS và THPT thành phố Nam Định”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Nhu cầu, định hướng và đào tạo Tâm lý học đường ở Việt Nam", Hà Nội, ngày 3,4 tháng 8/2009.
 18. “Một số vấn đề sức khoẻ tâm thần ở nạn nhân bị nhiễm chất độc hoá học/dioxin”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Hậu quả tâm lý ở những nạn nhân bị nhiễm chất độc hoá học trong chiến tranh ở Việt Nam", Hà Nội, 19,20/3/2010.
 19. “Khó khăn học đường của học sinh đầu tiểu học có rối loạn tăng động giảm chú ý” (viết chung), Tạp chí Tâm lý học, số 4/2012; tr. 33-45.
 20. “Hung tính ở trẻ và trẻ hung tính: chẩn đoán và can thiệp”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 3 về Tâm lý học đường ở Việt Nam "Phát triển mô hình và kỹ năng hoạt động tâm lý học đường" (26 - 27/07/2012), Nxb Đại học Sư phạm TPHCM, tr. 499-512.
 21. “Đào tạo tâm lý học lâm sàng ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: 10 năm nhìn lại”, Kỷ yếu hội thảo "Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng tâm lý học trong bối cảnh hội nhập quốc tế", Hà Nội, tháng 11/2012
 22. “Thái độ của nông dân đối với việc thu hồi đất của Nhà nước”, Kỷ yếu hội thảo "Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng tâm lý học trong bối cảnh hội nhập quốc tế", Hà Nội, tháng 11/2012.
 23. “Thái độ của nông dân đối với chính sách thu hồi đất nông nghiệp của Nhà nước”, Tạp chí Tâm lý học, số 2/2013, tr. 62-72.
 24. “Nghiên cứu so sánh định hướng giá trị giữa trẻ em Việt Nam và trẻ em Nga”, Tạp chí Tâm lý học xã hội, số 3, tháng 12/2013, tr. 11-25.
 25. “Психологические проблемы школьников и их психологическое сопровождение в школах Вьетнама”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Hoạt động hỗ trợ tâm lý - giáo dục trong trường phổ thông" tổ chức ngày 25/03/2014 tại thành phố Ulan-Ude, Buretia, Liên bang Nga, Nxb Đại học tổng hợp Buretia, 2014, tr. 51-55.
 26. “Nghiên cứu rối nhiễu cảm xúc ở trẻ em và vị thành niên trong giai đoạn hiện nay”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế về tâm lý học đường lần thứ IV "Xây dựng và quản lý chất lượng chương trình đào tạo và cơ sở thực hành tâm lý học học đường ở Việt Nam", Nxb ĐHQGHN, 14-15/8/2014, tr. 385-394.
 27. “Nhận thức và ứng xử của cha mẹ với rối nhiễu cảm xúc ở học sinh trung học cơ sở”, Tạp chí Tâm lý học, 10/2014, tr. 50-64.
 28. “Nhận thức và ứng xử của giáo viên với rối nhiễu cảm xúc ở học sinh trung học cơ sở” (viết chung), Tạp chí Tâm lý học xã hội, 11/2014, tr. 1-12.
 29. “Ứng phó với cảm xúc tiêu cực ở học sinh trung học cơ sở”, Tạp chí khoa học, ĐHQGHN, chuyên san khoa học xã hội và nhân văn, Vol.30, No 4, 2014, tr. 25-34.
 30. “Nghiên cứu trường hợp trẻ vị thành niên có hành vi bắt nạt học đường” (viết chung), Tạp chí Tâm lý học xã hội, số 2/2015, tr. 54-66.
 31. “Изучение тревожности у подростков в школах Вьетнама”, Научно - методический сборник статей от Научно-практической конференции Актуальные проблемы личности в современной психологии. Московский психолого- социальный университет, г. Одинцово, 5/02/2015г.
 32. “Chương trình phòng ngừa và can thiệp tâm lý cho học sinh trung học cơ sở”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Công tác xã hội trường học - kinh nghiệm quốc tế và định hướng phát triển ở Việt Nam", Hà Nội, ngày 20/3/2015, Nxb Đại học sư phạm. ISBN:
 33. “Ứng dụng Phật giáo - một xu thế mới trong tâm lý trị liệu hiện nay”, Tạp chí Tâm lý học, số 11, 11/2015, tr. 49-63.
 34. “Stress faced by gifed Vietnamese students: what might contribute to it?” (co-author), Health Psychology Report. Volume4 (1), 2016, pp. 16-23 eISSN: 2353-5571 ISSN: 2353-4184
 35. “Самооценка ханойских дошкольных детей”, Научно - методический сборник статей от Научно-практической конференции Актуальные проблемы возрастной психологии Московский психолого-социальный университет, г. Одинцово, Московская область,  8/02/2016г.
 36. Các công cụ đánh  giá niềm tin tôn giáo: thành tựu và thách thức” (viết chung), Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 2, số 4 (8/2016); ISSN 2354 - 1172, tr. 485-497. 
 37. “Buddhist non-attachment philosophy and psychological well-being in Vietnamese Buddhists” (viết chung), European Proceeding of Social and Behavioural Sciences. Volume XX, 119 - 134, e-ISSN: 2357 - 1330. Doi.org/10.15405/epsbs/2017.01.02.14  
 38. “Sức khỏe tâm thần ở các tín đồ Phật giáo: ảnh hưởng của các biến số nhân khẩu và biến số Phật giáo”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Chăm sóc sức khỏe: các vấn đề xã hội học và công tác xã hội, Hà Nội, 4-5/11/2016, tr. 217-237.
 39. “Stress ở bệnh nhân viêm loét dạ dày - hành tá tràng” (viết chung), Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Tổn tương tâm lý và giải pháp trợ giúp”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 504-521.
 40. “Thích ứng tâm lý - xã hội của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Hải Phòng” (viết chung), Tạp chí Tâm lý học, số 3/2017.
 41. “The Relationship Between Non-Attachment And Mental Health Among Vietnamese Buddhists” (viết chung), European Proceeding of Social and Behavioural Sciences. Volume XXX, 179-197. e-ISSN: 2357-1330. Doi.org/10.15405/epsbs (2357-1330), 2017.9
 42. “Thích ứng thang đo Buông xả trên tính đồ Phật giáo” (viết chung), Tạp chí Tâm lý học, số 10 (tháng 10/2017), tr. 36-46.  
 43. “Особеенности самооценки ханойских детей старшего дошкольного возраста” (viết chung), Развитие социальной устойчивой инновационной среды непрерывного педагогического образования. Сборник материалов международной научной практической конференции. Абакан, 24 ноября, 2017, рр. 186-190. ISBN: 978-5-7810-1657-0
 44. “Ứng phó tôn giáo và sức khỏe tâm thần của tín đồ Phật giáo Việt Nam”, Tạp chí Tâm lý học, số 12, tháng 12/2017.
 45. “Tính tôn giáo của tín đồ Phật giáo ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 3, số 6 (12/2017), 707-721. ISSN 2354 - 1172.
 46. “Positive and Negative Emotions and Nonattachment in Vietnamese Buddhists” (viết chung), Asian journal of Social Sciences Studies, Vol. 3, N. 1; 2018. ISSN 2424-8517, E-ISSN 2424-9041. Doi:10.20849/ajsss.v3i1.324

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Thực trạng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em sau 10 năm đổi mới(tham gia), Uỷ ban bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam, 1999-2000.
 2. Giáo dục tư tưởng chính trị,  đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn(tham gia), Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000-2002.
 3. Ảnh hưởng của nữ giảng viên có uy tín đến sự hình thành và phát  triển nhân cách sinh viên (tham gia), Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998-2000.
 4. Nhận thức của sinh viên về nghề nghiệp tương lai (chủ trì), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2001.
 5. Bước đầu nghiên cứu về sức khỏe tâm thần của học sinh một số trường trung học cơ sở (tham gia), Chương trình Quốc gia về chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, Bộ y tế, 2002-2005.
 6. Xây dựng mô hình tham vấn học đường trong nhà trường phổ thông (đồng chủ nhiệm), Viện sức khoẻ Quốc gia Hoa Kỳ, 2004-2005.
 7. Giao tiếp giữa giảng viên và sinh viên trong nghiên cứu khoa học ở Đại học Quốc gia Hà Nội(tham gia), Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003-2005.
 8. Điều tra, đánh giá thực trạng tổn thương tâm lý ở những nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và xây dựng mô hình trợ giúp tâm lý-xã hội tại cộng đồng (tham gia), Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2008-2010.
 9. Nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến stress trong học tập của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội(tham gia), Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu Châu Á, Đại  học Quốc Gia Hà Nội, 2008-2009.
 10. Tâm lý học học đường: một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam (chủ trì), Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008-2010.
 11. Nghiên cứu áp dụng tâm lý học vào trường phổ thông (tham gia), Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2008-2010.
 12. Một số đặc điểm tâm lý - xã hội của nông dân trong thời kỳ hội nhập (tham gia), Quỹ Nafosted, 2011-2013.
 13. Nhu cầu và cơ hội việc làm của nông dân vùng đô thị hóa ở Hà Nội(tham gia), Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011-2013.
 14. The Healthy Student Survey-Vietnam (HSSV) (tham gia), Chapman University, USA, 2012-2013.
 15. Nghiên cứu rối nhiễu cảm xúc của học sinh THCS(chủ trì), Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012-2014.
 16. Những vấn đề tâm lý - xã hội của người cao tuổi Việt Nam: thực trạng - giải pháp trợ giúp và phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng(tham gia), Nafosted, 2012-2014.
 17. Giáo dục giá trị cho trẻ em trong gia đình hiện nay (tham gia), Nafosted, 2013-2015.
 18. Ảnh hưởng của niềm tin vào Phật giáo đối với sức khỏe tâm lý con người (chủ trì), Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015-2017.