PGS.TS Đinh Xuân Lý

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1957.
 • Email: dinhxuanly2012@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Chính trị.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.                           Năm phong: 2007.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                         Năm nhận: 2003.
 • Quá trình đào tạo:

1986: Đại học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

2009: Thạc sĩ, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2012: Tiến sĩ, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính: Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đối ngoại và Hội nhập quốc tế của Việt Nam, Chính trị Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Tiến trình hội nhập Việt Nam - ASEAN, Nxb ĐHQGHN, Hà Nội, 2000, 134 tr. 
 2. Quá trình Việt Nam hội nhập khu vực châu Á - Thái Bình Dương theo đường lối đổi mới của Đảng, Nxb Chính trị  Quốc gia, Hà Nội, 2003, 290 tr.
 3. Quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, 231 tr.
 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, 227 tr. 
 5. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội trong 25 năm đổi mới (1986-2011), Nxb ĐHQGHN, Hà Nội, 2011, 248 tr.
 6. Đối ngoại Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử (1945-2012), Nxb ĐHQGHN, Hà Nội, 2013, 444 tr. 
 7. Quá trình đổi mới đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam (1986-2012), Nxb ĐHQGHN, Hà Nội, 2013, 411 tr.
 8. Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội IX,  nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng  Hồ Chí Minh (viết chung), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002.
 9. Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam (viết chung), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.
 10. Một số chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh (viết chung), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.
 11. Đổi mới ở Việt Nam - tiến trình, thành tựu và kinh nghiệm (viết chung), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004.
 12. Tìm hiểu vai trò của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam (viết chung), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005.
 13. Tìm hiểu vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam (viết chung), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005.
 14. Một số chuyên đề Lịch sử Đảng CSVN, tập I (viết chung), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2007.
 15. Một số chuyên đề Lịch sử Đảng CSVN, tập II (viết chung), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2007.
 16. Một số chuyên đề Lịch sử Đảng CSVN, tập III (viết chung), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2007.
 17. Một số chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh (viết chung), Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2008.
 18. Một số chuyên đề về Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (viết chung), Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2008.
 19. Đảng lãnh đạo xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (viết chung), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008.
 20. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trình độ đại học, cao đẳng (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009.
 21. Đảng lãnh đạo phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội thời kỳ đổi mới - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009.
 22. Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội thời kỳ đổi mới - Mô hình, thực tiễn và kinh nghiệm (viết chung), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010.
 23. Hồ Chi Minh với cách mạng Việt Nam-Cuộc đời, sự nghiệp và đạo đức (viết chung), Nxb ĐHQGHN, Hà Nội, 2013.

Bài báo  

 1. “Yêu nước, yêu dân - nguồn gốc sự lựa chọn con đường cách mạng của Bác Hồ”, Tạp chí tư tưởng Văn hoá, 4/1992.
 2. “Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin trong các trường Đại học, Cao đẳng” (viết chung), Tạp chí Cộng sản, 6/1992.
 3. “Tìm hiểu cơ sở lý luận, thực tiễn của việc đánh giá cái cũ, xây dựng cái mới trong hệ thống phạm trù khái niệm các môn lý luận Mác - Lênin”, Tạp chí Khoa học Đại học Tổng hợp Hà Nội, 6/1992.
 4. “Từ sự gặp gỡ Nguyễn Ái Quốc với chủ nghĩa Mác - Lênin đến sự lựa chọn con đường cách mạng của nhân dân Việt Nam”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 3/1994.
 5. “Một số vấn đề cơ sở phương pháp luận xây dựng nội dung chương trình môn Khoa học chính trị”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 1, 1995.
 6. “Việt Nam  tham gia ASEAN - bước mở đầu hành trình hội nhập khu vực và quốc tế”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 7/1999.
 7. “Tiến trình mở rộng quan hệ Việt Nam - ASEAN”, Tạp chí Cộng sản, số 15, 8/1999.
 8. “Việt Nam  tham gia APEC - bước phát triển mới của hành trình hội nhập khu vực và quốc tế”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 4- 1999.
 9. “Hội nhập quốc tế và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ở nước ta”, Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, số 10 / 1999.
 10. “Tiến trình hội nhập Việt Nam - ASEAN: một số bài học kinh nghiệm”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 11/1999.
 11. “Một vài khía cạnh về đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, Tạp chí Cộng sản, số 3, 2/2000.
 12. “Đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá của Đảng: nội dung và một số thành tựu”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 3/2000.
 13. “Những cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam  quyết định thiết lập quan hệ Việt Nam - APEC”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 10/2001.
 14. “Tiến trình thiết lập quan hệ Việt Nam - APEC”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 12/2001.
 15. “Chủ nghĩa Mác-Lênin - cơ sở lý luận của việc lựa chọn con đường cách mạng Việt Nam”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 5/2003.
 16. “Quá trình mở rộng quan hệ đối ngoại thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 12/2003.
 17. “Tiến trình bình thường hoá quan hệ Việt Nam - Mỹ”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 3/2004.
 18. “Tiến trình  quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 6/2004.
 19. “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại trong sự nghiệp đổi mới”, Tạp chí Cộng sản, số 12, 6/2004.
 20. “Kinh nghiệm hội nhập quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Lý luận chính trị, số 9-2004.
 21. “Quá trình đổi mới tư duy và hoạt động thực tiễn của Đảng trên lĩnh vực đối ngoại (1986-2004) ”, Tạp chí Khoa học (ĐHQGHN), số 2/2005.
 22. “Quá trình thiết lập và mở rộng quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu theo đường lối đối ngoại đổi mới của Đảng”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 11/2005.
 23. “The Applicasion of Ho Chi Minhs Thought to Foreign policy in the Period of Renovation”, Viet Nam Social Sciences, 1(111)2006.
 24. “Về phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học Việt Nam: thực trạng và phương hướng đổi mới, Kỷ yếu Hội thảo Trung Quốc (tiếng Trung), 2006.
 25. “Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị bậc đại học”, Tạp chí Lý luận chính trị, số 11-2006.
 26. “Về chủ trương xây dựng quan hệ đối tác trong quan hệ quốc tế của Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1/2007.
 27. “Về sự chuyển hướng chiến lược đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Ngiên cứu Lịch sử, số 6/2007.
 28. “Từ kết quả đối ngoại năm 2007 nhìn lại quá trình hoạch định và thực hiện đường lối đối ngoại  trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 3/2008.
 29. “Nguyễn Ái Quốc với việc lựa chọn con đường cách mạng và sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam - một số đặc điểm chủ yếu”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 2/2008.
 30. “Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2006”, Tạp chí Ngiên cứu Lịch sử, số 6/2008.
 31. “Sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển xã hội”, Tạp chí Lý luận chính trị, số 9/2008.
 32. “Vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng về quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới”, Tạp chí Triết học, số 10/2008.
 33. Nhận thức Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới - tiếp cận theo phân hệ lĩnh vực”, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, ĐHQGHN, 2008.
 34. “Đảng lãnh đạo quản lý phát triển xã hội trong tiến trình Đổi mới và những vấn đề đặt ra”, Viện Khoa học Xã hội, 12/2008
 35. “Chủ trương của Đảng Về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, ĐHQGHN, 2008.
 36. “Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát huy trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay”, Viện Triết học, Viện khoa học xã hội Việt Nam, 2/2009.
 37. “Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 7 (224), 7/2009
 38. “Quốc tế Cộng sản với quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”, Tạp chí Ngiên cứu Lịch sử, số 8/2009.
 39. “Phương pháp luận nghiên cứu vấn đề nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội”, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị, số 10/2009.
 40. “Tư duy của Đảng về phát triển xã hội trong tiến trình cách mạng Việt Nam”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 4 (233), 4/2010
 41. “Giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh về Độc lập tự chủ, gắn liền với đoàn kết, hợp tác quốc tế”, Hội thảo Quốc tế Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 5/2010.
 42. “Cuộc khủng hoảng cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX và sứ mệnh ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành”, Hội thảo khoa học "Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước", 6/2011.
 43. “Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế và sự vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới”, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ, 2011.
 44. “Nhận diện mô hình phát triển xã hội tổng thể ở nước ta (qua Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011”, Tạp chí Lý luận chính trị, số 5/2011.
 45. “Tư duy đối ngoại của Đảng từ Đại hội VI đến Đại hội XI”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 8/2011.
 46. “Quan điểm Hồ Chí Minh về độc lập tự chủ trong đoàn kết hơp tác quốc tế”, Lý luận chính trị, 3/2012.
 47. “Sự phát triển nhận thức của Đảng về đối ngoại chính trị và đối ngoại kinh tế trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 5/2012.
 48. “Tiếp cận lịch sử mô hình phát triển xã hội nước ta qua các hiến pháp và góp ý sửa đổi hiến pháp”, Lý luận chính trị, 8/2012.
 49. “Về vấn đề thời gian diễn ra Hội nghị thành lập Đảng CSVN”, Nghiên cứu Lịch sử, 10/2012.
 50. “Nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong việc chọn thời cơ đàm phán”, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ, 3/2013.
 51. “Vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay”, Lý luận chính trị, 4/2013.
 52. “Chủ trương của Đảng về gia nhập các cơ chế đa phương thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 8/2013.
 53. “Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Từ hữu nghị truyền thống đến đối tác chiến lược”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 12/2013.
 54. “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - dưới góc nhìn đối ngoại”, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ, 3/2014.
 55. “Vấn đề nhà nước pháp quyền ở Việt Nam trong Hiến pháp năm 2013”, Hội thảo quốc tế "Nhà nước pháp quyền: Lý luận và thực tiễn", 19/9/2014.
 56. “Vận dụng phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 10/2014.
 57. “Một số vấn đề phương pháp luận nghiên cứu đổi mới sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng đối với chính quyền xã trong quản lý phát triển xã hội ở cơ sở”, Hội thảo khoa học "Vai trò của chính quyền xã đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội - Cơ sở lý luận và thực tiễn", 27/12/2014.
 58. “Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 1/2015.
 59. “Vấn đề quyền làm chủ của nhân dân trong các hiến pháp Việt Nam từ sau năm 1945 và những vấn đề đặt ra”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Thực tiễn các nước Đông Nam Á và kinh nghiệm cho Việt Nam", 2/2015.
 60. “Biển Đông dưới góc nhìn địa chính trị”, Tạp chí Khoa học Xã hội, 3/2015.
 61. “Đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao nhân tố góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 4/2015.
 62. “Giá trị nhân văn và phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập tự chủ gắn với đoàn kết hợp tác quốc tế”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị nhân văn và phát triển, Nxb Lý luận chính trị, 4/2015.
 63. “Về quyền của nhân dân trong các hiến pháp Việt Nam từ sau năm 1945”, Tạp chí Giáo dục lý luận, 4/2015.
 64. “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế - nhìn từ bối cảnh quan hệ quốc tế hiện nay”, Kỷ yếu hội thảo khoa học tại cộng hòa Liên bang Nga, 5/2015.
 65. “Những điểm mới trong Hiến pháp năm 2013 về nhà nước pháp quyền ở Việt Nam”, Lý luận chính trị, số 6/2015.
 66. “Giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập tự chủ gắn với đoàn kết hợp tác quốc tế”, Tạp chí Nhịp cầu tri thức, số 3/2015.
 67. “Vấn đề độc lập tự chủ gắn với đoàn kết, hợp tác quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Triết học, số 7/2015.
 68. “Thiết lập nền ngoại giao độc lập, tự chủ - thành quả của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 8/2015, tr. 47-52.
 69. “Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Từ “cựu thù” đến “đối tác toàn diện”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 08/2015, tr. 3-11.
 70. “Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Cuộc cách mạng giải phóng con người”, Tạp chí Nghiên cứu con người, 8/2015, tr. 3-10.
 71. “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết và hợp tác quốc tế”, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 95, 10/2015.
 72. “70 năm Nhà xuất bản chính trị quốc gia - Sự thật với sự nghiệp đào tạo lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng”, Tạp chí Nhịp cầu tri thức, số 11+12/2015, tr. 23-25.
 73. “Định hướng chiến lược chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Đại hội XII - Bước phát triển tư duy đối ngoại của Đảng”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 5/2016.
 74. “Xây dựng hệ thống chính trị theo quan điểm Đại hội XII của Đảng”, Tạp chí Lý luận chính trị, số 6/2016.
 75. “Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị nước ta hiện nay - Liên hệ với hệ thống chính trị cấp cơ sở vùng Tây Bắc”, Tạp chí Giáo dục lý luận, 10/2016.
 76. Sự phát triển quan hệ Việt Nam - Ấn Độ dưới góc nhìn địa - chính trị”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 8/2016.
 77. “Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Nhịp cầu tri thức, số 6, 11+12/2016, tr. 26-29.
 78. “Mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” trong xây dựng hệ thống chính trị nước ta theo quan điểm Đại hội Đảng lần thứ XII”, Tạp chí Triết học, số 11, 11/2016.
 79. "Những động lực phát triển quan hệ Việt Nam - Ấn Độ dưới góc nhìn lịch sử và hiện đại", Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 3/2017.
 80. "Đinh Xuân Lý: Mối quan hệ cũ - mới trong tác phẩm Đời sống mới: Giá trị lý luận và thực tiễn”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 5/2017.
 81. "Một số vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận nghiên cứu vai trò của Đảng đối với quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay”, Hội thảo khoa học đề tài khoa học cấp quốc gia, 5/2017

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Thiết lập quan hệ Việt Nam với tổ chức APEC - Tiến trình, thành tựu và kinh nghiệm (chủ trì), đề tài cấp ĐHQGHN, mã số CB.01.08 (2000-2001).
 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới (1986-2003) (chủ trì), đề tài cấp cơ sở (2001-2002).
 3. Quá trình nhận thức của Đảng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (chủ trì), đề tài cấp cơ sở (2002-2003).
 4. Nghiên cứu những cơ sở của việc xác định con đường cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX (chủ trì), đề tài cấp cơ sở (2003-2004).
 5. Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam (1945-2004) (chủ trì), đề tài cấp cơ sở (2004-2005).
 6. Bối cảnh quốc tế và sự tác động của nó đối với chính sách đối ngoại của Việt Nam (1986-2007) (chủ trì), đề tài cấp cơ sở (2005-2006).
 7. Quá trình đổi mới và thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1996 đến năm 2003 (chủ trì), đề tài đề tài đặc biệt cấp ĐHQGHN, mã số QG.03.16 (2003-2005).
 8. Nghiên cứu quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (chủ trì), đề tài cấp ĐHQGHN, mã số QTCT.06.02(2006-2007).
 9. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội (1986-2007) (chủ trì), đề tài cấp ĐHQGHN, mã số QG.02.17 (2008-2010).
 10. Nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong tiến trình đổi mới (chủ trì), đề tài trọng điểm cấp Nhà nước, mã số KX.02.21/06-10 (2009-2010).
 11. Xây dựng và phát triển văn hóa của giai cấp công nhân Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế (tham gia), đề tài cấp Nhà nước, mã số KX.03.17/06-10 (2008-2010).
 12. Vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong tình hình mới (tham gia), đề tài cấp Nhà nước, KX 04.30/11-15 (2013-2014).
 13. Quản lý phát triển xã hội ở nước ta: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng chính sách (tham gia), đề tài cấp Nhà nước, KX04.15/16-20 (2017-2018).
 14. Lịch sử Việt Nam - tập 25 (2001-2015) (tham gia biên soạn chính), đề tài cấp Nhà nước, KHXH-LSVN.25/14-18.
 15. Bách khoa toàn thư Việt Nam ngành Chính trị - Ngoại giao - Tổ chức (Quyển 28) (tham gia biên soạn chính).Cùng đơn vị

GS.TS Đỗ Quang Hưng

GS.TS Đỗ Quang Hưng

Khoa Khoa học Chính trị
PGS.TS Đinh Xuân Lý

PGS.TS Đinh Xuân Lý

Khoa Khoa học Chính trị
PGS.TS Nguyễn Anh Cường

PGS.TS Nguyễn Anh Cường

Khoa Khoa học Chính trị
ThS Nguyễn Phú Hải

ThS Nguyễn Phú Hải

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Thanh Tùng

ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Văn Thắng

ThS. Nguyễn Văn Thắng

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Đỗ Thị Ngọc Anh

TS. Đỗ Thị Ngọc Anh

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Lưu Minh Văn

TS. Lưu Minh Văn

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Duy Quỳnh

TS. Nguyễn Duy Quỳnh

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thị Châu Loan

TS. Nguyễn Thị Châu Loan

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng

TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thu Hồng

TS. Nguyễn Thu Hồng

Khoa Khoa học Chính trị