PGS.TS Dương Xuân Sơn

I. Thông tin chung 

 • Năm sinh: 1954.
 • Email: Xuansonduong@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Báo chí và Truyền thông.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.Năm phong: 2003.
 • Học vị: Tiến sĩ. Năm nhận: 1989.
 • Quá trình đào tạo:

1985: Cử nhân Báo chí, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Minsk, Belaruxia.

1989: Tiến sĩ Báo chí, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Minsk, Belaruxia.

1998 Lý luận chính trị cao cấp, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga.
 • Hướng nghiên cứu chính:

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Báo chí Việt Nam thời kỳ Đổi mới (từ năm 1986 đến nay), Nxb Giáo dục Việt Nam, 2013.
 2. Báo in Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới: Tiếp cận dưới góc độ Báo chí học và Khoa học Chính trị, Nxb Thông tin truyền thông, 2013.
 3. Lý luận Báo chí và Truyền thông (giáo trình), Nxb ĐHQGHN, 2015.
 4. Các loại hình báo chí truyền thông, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2014.
 5. Giáo trình Báo chí truyền hình, Nxb ĐHQGHN, 2012
 6. Các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật, Nxb Thông tin truyền thông, 2012.
 7. Báo chí với vấn đề biển đảo và duyên hải Việt Nam, Nxb ĐHQGHN, 2016.

Bài báo

Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế ISI/SCOPUS: 1 bài.

Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế không thuộc ISI/SCOPUS: 4 bài.

Số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước: 15 bài.

Số bài báo đăng trên các Hội nghị khoa học quốc tế: 10 bài.

Số bài báo đăng trên các Hội nghị khoa học trong nước: 12 bài.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Báo in Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới: Tiếp cận dưới góc độ Báo chí học và Khoa học chính trị (chủ trì), Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008-2011.
 2. Báo chí với vấn đề biển đảo và duyên hải Việt Nam (chủ trì), Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014-2016.Cùng đơn vị

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Dương Xuân Sơn

PGS.TS Dương Xuân Sơn

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Vũ Quang Hào

PGS.TS Vũ Quang Hào

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Hoàng Thị Thu Hà

ThS. Hoàng Thị Thu Hà

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Nguyễn Đình Hậu

ThS. Nguyễn Đình Hậu

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Phan Văn Kiền

ThS. Phan Văn Kiền

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Vũ Trà My

ThS. Vũ Trà My

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Bùi Chí Trung

TS. Bùi Chí Trung

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Đỗ Anh Đức

TS. Đỗ Anh Đức

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Nguyễn Sơn Minh

TS. Nguyễn Sơn Minh

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông