PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1962.
 • Email: nguyenanhtuantr@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Triết học.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.            Năm phong: 2009.
 • Học vị: Tiến sĩ.                          Năm nhận:  1991.
 • Quá trình đào tạo:

1979-1980: Sinh viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

1980-1981: Sinh viên Khoa dự bị tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, Thanh Xuân, Hà Nội.

1981-1982: Lưu học sinh học tiếng Nga tại Khoa Dự bị, Trường Đại học Tổng hợp Taskent, Cộng hòa Uzbekistan, Liên Xô.

Từ 1982-1987: Đào tạo Cử nhân tại Trường Đại học Tổng hợp Rôxtốp, CHLB Nga, Liên Xô. Năm 1987, nhận bằng Cử nhân Triết học đạt loại xuất sắc, được chuyển tiếp NCS.

1988 - 1990: Học NCS tại Trường Đại học Tổng hợp Rôxtốp, CHLB Nga, Liên Xô.

1991: nhận bằng Phó tiến sĩ Triết học.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga (bằng C).
 • Hướng nghiên cứu chính: Lôgic học hình thức (truyền thống, hiện đại), Lôgic học biện chứng, Lịch sử Triết học phương Tây, Triết học Văn hóa, Mỹ học, Đạo đức học.

II. Công trình khoa học

 Sách

 1. Hỏi và đáp Logíc học Đại cương, Nxb ĐHQGHN, 2009-2017 (sách đã ba lần tái bản).

Chương sách

 1. “Giới thiệu kinh điển triết học Mác - Lênin” (tác giả viết các trang 77 - 116, 217 - 260), Nxb ĐHQGHN, 2008.
 2. “Đại cương lịch sử triết học phương Tây (trước Mác)” (tác giả viết các trang 328 - 512), Nxb Tổng hợp TPHCM, 2006.
 3. “Đại cương lịch sử triết học phương Tây hiện đại (cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX)” (tác giả viết các trang 289 - 350, 410 - 425), Nxb Tổng hợp TPHCM, 2008.
 4. “Giáo trình Logíc học Đại cương” (viết chung), Nxb ĐHQGHN, 2008 - 2013 (sách giáo khoa đã nhiều lần tái bản). 
 5. “Logic học và phương pháp Nghiên cứu khoa học” (sách dùng cho Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội) (tác giả viết toàn bộ phần lôgic), Nxb Giáo dục Hà Nội, 2011 - 2015 (3 lần tái bản).
 6. “Giáo trình Logíc học biện chứng” (viết chung), Nxb ĐHQGHN, 2016.
 7. “Giáo trình Lịch sử triết học” (tác giả viết một chương về “Tư tưởng triết học Tây Âu thời Phục hưng - Cận đại”), Nxb Quân đội Nhân dân (People's Army Publishers), Hà Nội.

Bài báo

 1. “Bước đầu tìm hiểu quan niệm của C. Mác về tha hoá”, Tạp chí Nghiên cứu con người, số 1 và 2/2003.
 2. “Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự  phát triển tự do của tất cả mọi người - tiêu chuẩn tối cao của tiến bộ xã hội” (Trong sách Con người và phát triển con người trong quan niệm của C. Mác và Ph. Ăngghen, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003).
 3. “Mối quan hệ con người - kinh tế - công nghiệp”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Quá trình phát triển con người, nguồn lực Việt Nam trong thế kỷ XXI", Hà Nội 2003.
 4. “Quan niệm của C. Mác về tha hoá và bản chất con người (qua Bản thảo Kinh tế - Triết học 1844)”, Tạp chí Triết học, số 10/2004.
 5. “Ý nghĩa của tư tưởng C. Mác về con người đối với nhận thức xã hội hiện nay” (Trong sách: Học thuyết Mác với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004.
 6. “Chất thể và mô thức của tư duy (Góp thêm lời bàn về nội dung và hình thức của tư duy) (Triết học cổ điển Đức: Những vấn đề nhận thức luận và đạo đức học)”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế 2004, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2006, tr. 344 - 374.
 7. “V.I. Lênin bàn về lôgíc học của Hêghen”, Tạp chí Khoa học Xã hội, 10/2005.
 8. “Lô gích học siêu nghiệm của Cantơ”, Tạp chí Triết học, số 10/2005.
 9. “Gi. P. Xactơrơ với hiện tượng học Huxec trong vấn đề quan hệ giữa tồn tại và ý thức”, Tạp chí Triết học, số 12/2005.
 10. “V. I. Lênin phát triển phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể”, Tạp chí Triết học, số 10/2006.
 11. “Trần Đức Thảo với hiện tượng học Husserl” (Những vấn đề triết học phương Tây thế kỷ thứ XX), Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2007, tr. 282-299.
 12. “Vấn đề tha hoá trong Hiện tượng học tinh thần của Hêghen”, Tạp chí Triết học, số 10/2008.
 13. “C. Mác và Chủ nghĩa xã hội” (Trong sách Triết học Mác và thời đại, Nxb Khoa học Xã hội, 2009, tr. 373-386.
 14. “Tôn giáo trong hệ thống văn hoá”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Văn hoá tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hoá", Hà Nội, 2009.
 15. “The Studies and Researches into Socialism in Vietnam in Last Decades - Issues and Perspctives”, Hội thảo quốc tế "The Discussion of Socialism from the international Angle", Bắc Kinh 10/2010.
 16. “Triết học với việc xây dựng triết lý giáo dục trong đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay”, Hội thảo 65 năm Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, 2010.
 17. “Tư tưởng của Ph. Ăngghen về đạo đức và ý nghĩa của nó đối với Việt Nam hiện nay”, Hội thảo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2010.
 18. “Bình đẳng trong lý luận và thực tiễn của trào lưu dân chủ xã hội phương Tây hiện đại”, Hội thảo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, 2010.
 19. “Quan hệ giữa “triết học tôn giáo”, “thần học” và “triết học mang tính tôn giáo”, Tọa đàm "Một số vấn đề triết học tôn giáo hiện nay", Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo đương đại, Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội, 2011.
 20. “Xây dựng mô hình phong cách lãnh đạo, quản lý mới trong những điều kiện hiện nay ở nước ta” (Trong sách Đổi mới văn hoá Lãnh đạo, Quản lý: Lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2011).
 21. “Sự phát triển kinh tế Việt Nam và nhiệm vụ của giáo dục”, Hội thảo quốc tế, Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội, 2011.
 22. “Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam và nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực”, Hội thảo, Trung tâm Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, ĐHQGHN, 2011.
 23. “Bình đẳng và công bằng xã hội trong lý luận của các trào lưu cánh tả phương Tây hiện đại”, Hội thảo Cánh tả trong thế giới hiện đại, Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội, 2011.
 24. “Sự tác động của toàn cầu hoá đến bản sắc văn hoá dân tộc”, Hội thảo quốc tế "Văn hoá đối ngoại", Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, 2011.
 25. “Quan điểm của thần học Thiên Chúa giáo về khoa học trong kỷ nguyên toàn cầu hoá”, Tọa đàm "Tôn giáo và tính hiện đại", Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo đương đại, Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội, 2011.
 26. “Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế hướng tới thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam”, Hội thảo khoa học, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận, ĐHQGHN, 2011.
 27. “Biện chứng của cái chủ quan và cái khách quan trong tư tưởng của V. I. Lênin”, Tạp chí Lý luận Chính trị số 10/2002.
 28. “Những biến đổi mới trong thế giới đương đại và định hướng phát triển kinh tế ở Việt Nam”, Hội thảo khoa học, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận, ĐHQGHN, 10/2002.
 29. “Logic học hình thức và triết học”, Hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy Logic học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 11, 2012.
 30. “Cơ sở sinh học, bản chất và kết cấu của trí tuệ. Vấn đề trí tuệ nhân tạo” (Nguồn lực trí tuệ Việt Nam - Lịch sử, hiện trạng và triển vọng, Nguyễn Văn Khánh chủ biên), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 31. “Tư tưởng triết học của Friedrich August HAYEK”, Tạp chí Triết học số 1, 2013.
 32. “Tôn giáo với gia đình, dân tộc và giáo dục: Mối liên hệ từ góc nhìn đạo đức học nhân văn”, Toạ đàm quốc tế "Tôn giáo trong xã hội hiện đại", Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo đương đại, Trường ĐHKHXH&NV, 12/2012, Nxb Tôn giáo, 2013.
 33. “Tư tưởng triết học của G. LUKACS và ảnh hưởng của nó đến các trào lưu cánh tả Tây Âu”, Hội thảo quốc tế "Chủ nghĩa Mác phương Tây", Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 12/ 2012.
 34. “Về nguồn gốc của pháp quyền và nhà nước từ góc nhìn đạo đức học”, Hội thảo Quốc tế Nhà nước pháp quyền: Lý luận và thực tiễn, Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội 12, 2012, Nxb Tôn giáo, 2013.
 35. Reforme des modeles de croissance economique au Vietnam et developpenment des ressources humaines, , Les apports des sciences humaines et sociales.
 36. Au developpement socio - economique Actes du colloque international Hanoi - 2011, Univesite de Nantes Juin 2012.
 37. “Quan niệm của Trần Đức Thảo về đối tượng của triết học”, Hội thảo quốc tế "Tư tưởng triết học và giáo dục của GS. Trần Đức Thảo", Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 5, 2013.
 38. “Văn hoá và tôn giáo", Toạ đàm quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo, Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội, tổ chức 10, 2013.
 39. “Đối thoại của triết học Mác-xít với khoa học và hiện thực đương đại", Hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Đông - Tây: cách tiếp cận so sánh", Trường ĐHKHXH&NV, 12, 2013.
 40. “Nhóm lợi ích: bản chất, đặc điểm và sự phân loại", Hội thảo khoa học "Nhóm lợi ích ở Việt Nam hiện nay", Viện Triết học, 2013.
 41. “Kết cấu và các loại hình “Đời sống chính trị”, Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội, số 11, 2013.
 42. “Đặc điểm của đời sống chính trị", Tạp chí Khoa học Xã hội  Việt Nam, 12/2013.
 43. “Một số cách tiếp cận nghiên cứu mới về con người và nhân cách", Hội thảo "Phát triển con người: thành tựu, vấn đề và các xu hướng", Viện Nghiên cứu con người, 2014.
 44. “Đời sống chính trị và Phật giáo", Toạ đàm khoa học quốc tế "Tôn giáo trong đời sống công chúng", Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo, Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội, 30/12/2014.
 45. “Nhân cách dưới góc nhìn nhân học văn hoá", Tạp chí Nghiên cứu con người 5, 2015.
 46. “M. Weber và phương pháp luận của các khoa học xã hội", Toạ đàm khoa học quốc tế "Nghiên cứu và giảng dạy các nhà tư tưởng Đức ở các trường đại học", Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội, 12/2015.
 47. “Văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa", Hội thảo "Nghiên cứu triết học ở Việt Nam hiện nay: Những vấn đề lý luận", Hà Nội, 1/2016.
 48. “Một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam từ các lý thuyết về công bằng trong đạo đức và kinh tế", Hội thảo "Nghiên cứu triết học ở Việt Nam hiện nay: Những vấn đề thực tiễn", Hà Nội, 7/ 2016.
 49. “Mối quan hệ giữa công bằng xã hội và hiệu quả kinh tế", Hội thảo quốc tế, Viện Triết học, Đà Nẵng, 13 - 14/7/ 2016.
 50. “Đạo đức phi Tôn giáo", Tọa đàm quốc tế "Tôn giáo và đạo đức trong xã hội hiện đại", Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo đương đại và Khoa Triết học, Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội, 8-9/12/2016.
 51. “Nhận diện sự vận động và phát triển các giá trị văn hóa Việt Nam", Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5, Hà Nội, 15-16/12/2016.
 52. “Từ dự báo của C. Mác về công bằng phân phối: Một vài suy nghĩ về những đặc thù kinh tế - xã hội của các nguyên tắc phân phối", Hội thảo quốc tế "Tư tưởng của C. Mác về công bằng phân phối và ý nghĩa hiện thời của nó", Viện Triết học, Buôn Ma Thuật, 17-18/5/2017.
 53. “Các giá trị văn hóa Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế", Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 6, 2017, tr. 82 - 90.
 54. “Công tác từ thiện xã hội của Phật giáo", Hội thảo Phát huy vai trò của Phật giáo tham gia xã hội hoá công tác xã hội, từ thiện, Trung ương Giáo hội Phật giáo và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Rạch Giá - Kiên Giang, 14-15/6/ 2017.
 55. “Phật giáo Việt Nam và các giá trị đạo đức trong văn hóa dân tộc", Hội thảo quốc tế SSEASR lần thứ 7 "Vùng ASEAN và Nam Á: Nơi giao hòa của văn hóa và Phật giáo ở Đông Nam Á", Thành phố Hồ Chí Minh 9-11/7/2107.
 56. “Bi kịch của người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi và ý nghĩa giáo dục của nó đối với đời sống xã hội", Hội thảo quốc tế "Việt Nam học lần thứ 3", Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG HCM, Bình Châu, Bà Rịa Vũng Tàu, 2-4/8/ 2017.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Quan điểm của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin về quản lý (chủ trì), đề tài cấp Trường ĐH KHXH&NV, T. 03 - 15, 2004-2005.
 2. Tư duy và vấn đề nâng cao năng lực tư duy khoa học ở Việt Nam hiện nay (chủ trì), d1 đề tài cấp ĐHQG HN, QX. 08 - 05, 2008 - 2011 .
 3. Phương pháp luận nghiên cứu và phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế (tham gia), đề tài cấp Nhà nước, KX. 05.01, PGS. TS. Hồ Sĩ Quý chủ trì, 2003 - 2006.
 4. Đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam hiện nay trước những yêu cầu của đổi mới và hội nhập quốc tế (tham gia), đề tài cấp Nhà nước, KX.03.07, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà chủ trì, 2007- 2010.
 5. Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp  chấn hưng đất nước trong thế kỷ XXI (tham gia), Đề tài trọng điểm, cấp Nhà nước KX.03.06, 22, GS.TS Nguyễn Văn Khánh chủ trì, 2009- 2011.
 6. Nghiên cứu tác động, xu hướng biến đổi của Phật giáo và tín ngưỡng dân gian đến đời sống chính trị tại Hà Nội (tham gia), đề tài cấp Thành phố Hà Nội, 2012-2014.
 7. Phương pháp luận biện chứng duy vật trong nghiên cứu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay (tham gia), đề tài cấp ĐHQG HN, 2016-2018.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Học bổng của chính phủ Liên Xô từ năm 1981 - 1987 cho lưu học sinh Việt Nam tại Liên Xô.
 2. Học bổng của chính phủ Liên Xô từ năm 1988 - 1991 cho Nghiên cứu sinh Việt Nam tại Liên Xô.