PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1965.
 • Email: thanhhuyen.khxhnv@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Triết học.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.                     Năm phong: 2015.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                   Năm nhận: 2009.
 • Quá trình đào tạo:

1985-1990: Đại học, Đại học Tổng Hợp Hà nội.

1998-2000: Thạc sĩ, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2004-2008: Tiến sĩ, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga, tiếng Anh. 
 • Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử triết học phương Tây và Triết học Mác - Lênin

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Quan niệm của C. Mác về tha hóa và ý nghĩa của quan niệm đó đối với phát triển con người Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị Quốc gia HN, 2010.

Chương sách

 1. “Triết học phương Đông và phương Tây- vấn đề và cách tiếp cận”, Nxb Chính trị Quốc gia HN, 2013, tr.163- 192; tr.599- 610.
 2. “Toàn cầu hóa và nguy cơ suy thoái đạo đức, lối sống con người Việt Nam hiện nay” (trong: Phạm Văn Đức chủ biên,Toàn cầu hóa trong bối cảnh châu Á- Thái Bình Dương- một số vấn đề triết học, Nxb Khoa học Xã hội,2007, tr. 306-313).

Bài báo

 1. “Mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong quan niệm của C. Mác và Ph. Ăngghen”, Kỉ yếu Hội nghị khoa học nữ lần 7 ĐHQGHN, Nxb ĐHQGHN, 2002.
 2. “Bước đầu tìm hiểu phương thức tư duy của I. Kant về thế giới và con người”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học nữ lần 9, Nxb ĐHQGHN, 2004.
 3. “Tư tưởng của C. Mác về con người và giải phóng con người trong tác phẩm Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844”, Kỉ yếu Hội nghị khoa học nữ lần 10, Nxb ĐHQGH, 2005.
 4. “Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người - nội dung và cội nguồn”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Tư tưởng triết học Việt Nam trong bối cảnh du nhập các tư tưởng Đông - Tây", Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006..
 5. “Quan niệm của C. Mác về các hình thức tha hóa”, Tạp chí Giáo dục Lý luận, số 3, 2007.
 6. “Toàn cầu hóa và nguy cơ suy thoái đạo đức, lối sống con người Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Triết học, số 2, 2007.
 7. “Nguyễn Anh Tuấn, Vấn đề tha hóa trong tác phẩm Hiện tượng học tinh thần của Hêghen”, Tạp chí Triết học, số 10, 2008.
 8. “Quan niệm của L. Phoiơbắc về tha hóa tôn giáo”, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Văn hóa tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hóa", Nxb Tôn giáo, 2009.
 9. “Nhân sinh quan Phật giáo với vấn đề giáo dục cá nhân”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Một số vấn đề triết học tôn giáo hiện nay", Nxb Tôn giáo, 2010.
 10. “Vấn đề bản chất con người và đấu tranh chống tha hóa người trong tác phẩm Con người và chủ nghĩa lý luận không có con người” của GS Trần Đức Thảo”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Khoa Triết học 35 năm đào tạo và nghiên cứu", Nxb Giao thông vận tải, 2011.
 11. “Quan niệm của J. Locke về quyền sở hữu trong tác phẩm Khảo luận thứ hai về chính quyền”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 3, tập 28, 2012.
 12. “Quan niệm của C. Mác về sự tha hóa quyền lực nhà nước và ý nghĩa của nó trong xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay”, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Nhà nước pháp quyền một số vấn đề lý luận và thực tiễn", Nxb ĐHQGHN, 2013.
 13. “Quan niệm của J. Locke về giới hạn và sự phân chia quyền lực nhà nước qua tác phẩm Khảo luận thứ hai về chính quyền”, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Nhà nước pháp quyền một số vấn đề lý luận và thực tiễn", Nxb ĐHQGHN, 2013.
 14. “Tư tưởng của V. Lê nin về biện pháp kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH và ý nghĩa đối với VN”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: KHXHNV, số 1, 2014, tr. 54-60.
 15. “Tư tưởng của j.j. Rousseau về quyền con người”, Tạp chí Triết học, số 6,  2014, tr. 82-89.
 16. “Quan niệm của C. Mác, Ph.Ăngghen và V. I. Lênin về tôn giáo từ góc độ văn hóa tôn giáo”, Kỉ yếu tọa đàm khoa học quốc tế, Nxb Tôn giáo, 2014, tr. 473-501.
 17. “Tha hóa đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam”,Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 11, 2014, tr. 49-56
 18. “2014, Tư tưởng triết học về nhà nước của Aristotle qua tác phẩm Chính trị luận”, Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội, số 12.
 19. “Lý thuyết “mẫu hình” của Th. Kuhn trong tác phẩm Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học”, (trong: Nghiên cứu triết học ở Việt Nam hiện nay- những vẫn đề lý luận, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2016, tr. 286-305.
 20. “Tư tưởng triết học chính trị Hy Lạp cổ đại”, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 9, 2017.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Triết học Mác về con người, phát triển con người toàn diện và vấn đề xây dựng, phát triển con người Việt Nam hiện nay (chủ trì), mã số T.2000.14, Đề tài khoa học cấp Trường ĐHKHXH&NV.
 2. Quan niệm của C. Mác về tha hóa và vận dụng quan niệm đó tìm hiểu sự tha hóa trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay (chủ trì), mã số: QX.06.14, Đề tài cấp ĐHQGHN.
 3. Quan niệm của các nhà triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII về quyền con người và vấn đề phát triển quyền con người ở Việt Nam hiện nay (chủ trì), mã số: QX.09.18, Đề tài cấp ĐHQGHN.