PGS.TS Trần Thị Minh Hòa

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1966.
 • Email: hoatm225@vnu.edu.vn; hoatm225@yahoo.com
 • Đơn vị công tác: Ban Giám hiệu.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.                     Năm phong: 2007.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                  Năm nhận: 1995.
 • Quá trình đào tạo:
  • 1989: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành “Kinh tế và Tổ chức du lịch”, Trường ĐHKTQD Varna, Bulgaria.
  • 1995: Tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành “Du lịch quốc tế”, Trường Tổng hợp Kinh tế Varna, Bulgaria.
  • 2008: Cử nhân Anh văn (hệ Tại chức), Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN.
  • 2016: Cao cấp Lý luận Chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
 • Hướng nghiên cứu chính: Kinh tế và kinh doanh du lịch, Thanh toán quốc tế trong du lịch, Marketing

II. Công trình khoa học

Sách phục vụ đào tạo ĐH, SĐH (chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo)

1. Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hòa,…Giáo trình "Kinh tế du lịch”, NXB Lao động, 2004 (đồng chủ biên) – Tái bản 1 lần năm 2006.

2. Trần Thị Minh Hòa, Giáo trình “Thanh toán quốc tế trong du lịch” , NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, 2006 (chủ biên)

3. Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương, Trần Thị Minh Hòa,,…Giáo trình “Quản trị Kinh doanh Khách sạn", NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, 2006 (tham gia)

4. Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Đình Hòa, Trần Thị Minh Hòa,…Giáo trình "Marketing du lịch", NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, 2008 (tham gia)

5. Trần Thị Minh Hòa, Bài giảng “Thanh toán quốc tế trong du lịch” , Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2012 (chủ biên)

6.  Nguyễn Thu Thủy, Trần Thị Minh Hòa, Tô Quang Long, Bài giảng "Marketing du lịch",  Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2012 (tham gia)

7. Trần Thị Minh Hòa và những người khác, Sách tham khảo “Du lịch Việt Nam thời kỳ đổi mới”, NXB ĐHQGHN, 2015 (Chủ biên)

8. Nguyễn Quang Vinh, Trần Thị Minh Hòa, Tô Quang Long, Bài giảng "Đại cương về quản trị kinh doanh",  Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2018 (tham gia)

Bài viết (bài đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo quốc gia, quốc tế)

1. Những phương hướng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh du lịch quốc tế của Việt Nam (tiếng Bulgaria), Tạp chí Khoa học của Trường ĐHKTQD Varna, Bulgaria, 1995

2. Những đặc trưng của Cải cách kinh tế của Việt Nam (tiếng Bulgaria), Kỷ yếu Hội thảo quốc tế tại Trường ĐHKTQD Varna, Bulgaria, 1995

3. Một số suy nghĩa về du lịch Việt Nam những năm đầu của Thế kỷ 21, Kỷ yếu Hội thảo tại Khoa Du lịch và Khách sạn, Trường ĐHKTQD, 1999

4. Tiềm năng và thực trạng phát triển của du lịch Việt Nam để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về Quản trị và Giáo dục, Hà Nội, 09/ 2003 (tiếng Anh).

Vietnam tourism – potentiality and present situation of the development of the leading field of nation economics. Proceedings of international conference in Vietnam “Management Education for the 21st Century- Managing future challenges. Hanoi city Vietnam September 10-12, 2003.

5. Sự ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh du lịch quốc tế, Tạp chí Kinh tế Phát triển, ĐH Kinh tế Quốc dân, số 80 (2004), trang 28-29, ISSN 1859-0020

6. Những rủi ro trong kinh doanh du lịch quốc tế, Tạp chí Kinh tế Phát triển, ĐH Kinh tế Quốc dân, số 84 (2004), trang 37-39, ISSN 1859-0020

7. Một số vấn đề về tiềm năng và thực trạng thu hút khách du lịch quốc tế đến TP Đà Nẵng. Đồng tác giả, Tạp chí Kinh tế Phát triển, ĐH Kinh tế Quốc dân, số 99 (2005), trang 52-54, ISSN 1859-0020

8. Đẩy mạnh hoạt động du lịch giữa Việt Nam và Trung quốc, Tạp chí Du lịch, số 9/2005, trang 33 và 40, ISSN 0866-7373

9. Nghiên cứu những xu hướng biến động của thị trường du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 1995-2004 – Les different mouvements du marché des touristes internationaux au Vietnam – Period 1995-2004. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Tối ưu hóa các dịch vụ du lịch: Triển vọng tương lai cho Việt Nam” Tổ chức bởi Chương trình Hỗ trợ Phát triển vùng tại Việt Nam (DIREG). Hà Nội 16-17 tháng 6 năm 2005. Song ngữ Việt – Pháp. ISSN: 2-921056-25-9 (tháng 5 năm 2006), trang 34-40 (tiếng Việt), 41-47 (tiếng Pháp)

10. Nghiên cứu những xu hướng biến động của thị trường du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 1995-2004 và dự báo đến năm 2010, Tạp chí Kinh tế Phát triển, ĐH Kinh tế Quốc dân, số 101 (2005), trang 13-17, ISSN 1859-0020.

11. Séc du lịch – một phương tiện thanh toán thuận tiện trong du lịch, Tạp chí Du lịch, số 1/2006, trang 14-15, ISSN  0866-7373

12. Thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương - những ảnh hưởng đến du lịch ASEAN, Tạp chí Du lịch, số 9/2006, trang 30-31, ISSN 0866-7373   

13. Nhật Bản- Thị trường gửi khách quan trọng của du lịch Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Phát triển, ĐH Kinh tế Quốc dân, số 115 (2007), trang 27-32, ISSN  1859-0020

14. Hiệu quả kinh tế - xã hội của các lễ hội văn hóa: Còn nhiều việc phải làm, Tạp chí Tài chính, số 3 (20) 2007, trang 8-9, ISSN – 055 - 56

15. Thuê quản lý kèm nhượng quyền kinh doanh trong kinh doanh khách sạn: Lý luận và thực tiễn tại Việt Nam. Đồng tác giả. Tạp chí Du lịch, ISSN 0866-7373, đăng trên các số: Tháng 3/2009 trang 50-51; tháng 4/2009 trang 14-15; tháng 5/2009 trang 58-59; tháng 6/2009 trang 55-56; tháng 7/2009 trang 38,39.

16. Thực trạng đào tạo cử nhân du lịch tại Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo “Nhu cầu  xã hội về đào tạo nhân lực du lịch và sự cần thiết mở mã ngành du lịch”, Trường ĐHKHXH&NV, 28/12/2009.

17. Tìm hiểu một số chính sách kinh tế vĩ mô của Việt Nam dưới góc độ hoạt động du lịch, trong thời kỳ hội nhập. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Phát triển du lịch Việt Nam trong bối cảnh tích cực, chủ động hội nhập quốc tế” , trang 53-58, Hà Nội, 29/6/2010.

18. Định hướng phát triển cho du lịch biển của Quảng Ninh. Đồng tác giả. Kỷ yếu Hội nghị chuyên đề Diễn đàn Du lịch liên khu vực Đông Á (EATOF) “Vì sự Phát triển Du lịch Bền vững của Khu vực Đông Á”, trang 1-13, Quảng Ninh 13-17/9/2010. Song ngữ Việt – Anh.

Development orientation for maritime tourism in Quang Ninh. Proceeding of Academic  Symposium, East Asia Inter-Regional Tourism Forum (EATOF), “ For a Sustainable Tourism Development in the East Asia region”, p.1-14, Quang Ninh September 13-17, 2010.

19. Đào tạo du lịch tại Khoa Du lịch học. Tạp chí Du lịch, số 11/2010, trang 17-18, ISSN 0866-7373

20. Khai thác di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch tại Việt Nam. Đồng tác giả. Tạp chí Du lịch, số 12/2011, trang 28-29, ISSN 0866-7373.

21. Bàn về đào tạo nhân lực du lịch tại Hà Nội. Tạp chí Du lịch, số 4/2012, trang 20, ISSN 0866-7373

22. Bàn về việc thống kê khách du lịch quốc tế của Việt Nam. Bài tham luận tại tọa đàm khoa học “Phát triển du lịch trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế. Những vấn đề đặt ra”. Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN 04/2012.

23. Improve research impact on industry and commerce arena at VNU USSH Hanoi. Bài tham luận tại Hội thảo Khoa học quốc tế “Improve research impact on industry and commerce arena ”. ĐH Naresuan Thailand, 27/7/2012.

24. Định chuẩn điểm đến du lịch (Destination Benchmarking). Ứng dụng đánh giá cho  điểm đến du lịch Hà Nội. Đồng tác giả. Bài tham luận tại tọa đàm khoa học “Du lịch, ẩm thực và các vấn đề quản lý kinh doanh”. Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN 09/2012.

25. Nhìn lại thị trường khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam. Tạp chí Du lịch, số 10/2013, trang 47-48, ISSN 0866-7373

26. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhận khách du lịch Trung Quốc của Việt Nam (tiếng Trung). Tạp chí Đông Nam Á Tung Hoành (Around Southest Asia), số 5/2014, trang 23-29, ISSN 1003-2479.

27. Hoàn thiện mối quan hệ giữa các bên liên quan nhằm phát triển hoạt động du lịch tại Việt Nam. Bài tham luận tại Hội thảo khoa học quốc tế „Bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc miền núi gắn với phát triển sản phẩm du lịch bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa“ 01 – 03/11.2013. Sapa, Lào Cai

28. Xây dựng hình ảnh điểm đến thông qua cách tiếp cận điểm nhấn thu hút. Đồng tác giả. Tạp chí Du lịch, số 12/2013, trang 28-29, ISSN 0866-7373

29. Hoàn thiện mối quan hệ giữa các bên liên quan nhằm phát triển hoạt động du lịch tại Việt Nam. Tạp chí khoa học (Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn), Đại học Quốc gia Hà Nội; Vol.29, No.3, 2013; trang 19-28; ISSN 0866-8612

30. Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị rủi ro trong kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách tại Việt Nam. Đồng tác giả. Tạp chí Kinh tế Phát triển Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, số 201 (tháng 3 năm 2014), trang 56-63, ISSN 1859-0020

31. Xây dựng và quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Điện Biên thông qua điểm nhấn thu hút „Di tích lịch sử Điện Biên Phủ“.  Đồng tác giả. Bài tham luận tại Hội thảo quốc gia „Phát huy giá trị đặc biệt của di tích lịch sử Điện Biên Phủ để đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Điện Biên trong mối liên hệ với vùng Tây Bắc“ do Tổng cục Du lịch và UBND tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức. Ngày 12-14/03/2014. Điện Biên

32. Trách nhiệm xã hội trong kinh doanh khách sạn tại Việt Nam. Nghiên cứu trường hợp tại Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội và Khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội. Đồng tác giả. Tạp chí khoa học (Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn), Đại học Quốc gia Hà Nội; Vol 30, No.4, 2014; trang 1 - 11; ISSN 0866-8612

33. Quản lý điểm đến du lịch Ninh Bình . Đồng tác giả. Tạp chí Du lịch, số 3/2015, trang 32-33, ISSN 0866-7373

34. Liên kết vùng trong phát triển du lịch. Bài tham luận tại Hội thảo quốc gia „Liên kết phát triển du lịch Quảng Ninh với một số tỉnh phía Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh“ do UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Ngày 14-16/6/2015. Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

35. Đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Tạp chí Du lịch, số 7/2015, trang 72-73 , ISSN 0866-7373

36. Bàn về liên kết phát triển du lịch địa phương. Tạp chí Du lịch, số 8/2015, trang 40-41 , ISSN 0866-7373

37. Thu hút thị trường khách du lịch Trung Quốc đến Lào Cai. Đồng tác giả. Bài tham luận tại Diễn đàn phát triển xã hội Lưu vực sông Hồng Việt-Trung lần thứ V do UBND tỉnh Lào Cai, Việt Nam và Học viện Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc phối hợp tổ chức. Ngày 11-14.11.2015. Học viện Hồng Hà, Tp Mông Tự, Vân Nam, Trung Quốc. Trang 37-52

38. Các giải pháp phát triển hệ thống sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính đồng bộ hình thành tuyến du lịch theo yêu cầu liên kết vùng Bắc – Nam Trung Bộ. Đồng tác giả. Kỷ yếu Hội thảo khoa học „Liên kết phát triển du lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ“. Ngày 20 tháng 2 năm 2016 tại Nghệ An. Hội thảo do Bộ VH-TT-DL, Ban Kinh tế Trung ương tỉnh Nghệ An, Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam phối hợp tổ chức. Trang 135-148.

39. Giải pháp phát triển Sa Pa thành khu du lịch nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa tầm cỡ quốc tế. Đồng tác giả. Kỷ yếu Hội thảo khoa học „Xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch Lào Cai“. Ngày 08 tháng 5 năm 2016 tại Lào Cai. Hội thảo do UBND tỉnh Lào Cai và Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam phối hợp tổ chức. Trang 34-51.

40. Xúc tiến du lịch Đắk Nông. Đồng tác giả. Tạp chí Du lịch, số 4/2016, trang 53-54 , ISSN 0866-7373

41. Hướng dẫn viên du lịch tiếng Nga – những vấn đề đặt ra. Đồng tác giả. Tạp chí Du lịch, số 12/2016, trang 20-21 , ISSN 0866-7373

42. Giải pháp phát triển Sa Pa thành khu du lịch nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa tầm cỡ quốc tế. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 3, số 3 (2017), trang 314-330, ISSI 2354-1172

43. Nguồn nhân lực chất lượng cao hay nguồn nhân lực trình độ cao cần hơn cho ngành Du lịch. Kỷ yếu Hội thảo khoa học „Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao ở các tỉnh phía Bắc“. Ngày 13 tháng 6 năm 2017 tại Quảng Ninh. Hội thảo do Sở Du lịch Quảng Ninh, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Trường Đại học Hạ Long phối hợp tổ chức. Trang 221-229.

44. Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của du khách quốc tế tại Nha Trang. Đồng tác giả. Tạp chí Du lịch, số 8/2017, trang 40-42, ISSN 0866-7373

45. Các giải pháp phát triển hệ thống sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính đồng bộ hình thành tuyến du lịch theo yêu cầu liên kết vùng Bắc – Nam Trung bộ. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 3, số 6 (12.2017), trang 678-690, ISSI 2354-1172

46. Các sản phẩm du lịch đặc thù tại Khu du lịch Hồ Hòa Bình. Đồng tác giả. Hội thảo „ Phương pháp luận về xây dựng mô hình phục vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cho phát triển bền  vững du lịch Vùng Lòng hồ Hòa Bình“. Hội thảo do Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tại Hà Nội. Ngày 20 tháng 8.2018.

47. Đặc điểm của khách du lịch và định hướng thị trường mục tiêu tại khu vực Lòng hồ Hòa Bình. Đồng tác giả - Consumer characteristics of tourists and expected targeted market of Hoa Binh reservoir area. Đồng tác giả. Hội thảo„ Phương pháp luận về xây dựng mô hình phục vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cho phát triển bền  vững du lịch Vùng Lòng hồ Hòa Bình“. Hội thảo do Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tại Hà Nội. Ngày 20 tháng 8.2018.

48. Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh trong du lịch. Kỷ yếu Hội thảo khoa học „Giải pháp ứng dụng tiêu chuẩn khách sạn xanh ASEAN“. Ngày 10 tháng 9 năm 2019 tại Quảng Ninh. Hội thảo do Sở Du lịch Quảng Ninh tổ chức tại Hạ Long. Trang 31-35.

49. Phát triển dịch vụ đồng bộ phục vụ khách du lịch MICE tại Hạ Long. Kỷ yếu Hội thảo khoa học „Phát triển du lịch MICE tại Quảng Ninh“. Ngày 30 tháng 11 năm 2019 tại Quảng Ninh. Hội thảo do Sở Du lịch Quảng Ninh tổ chức tại Hạ Long. Trang  26-37

50. The impact of tourism development on the live of residents in Quang Ninh province, Vietnam. Đồng tác giả. Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về „Kinh tế, Phát triển và Bền vững“ (EDESUS 2019). Hội thảo do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tại Hà Nội, ngày 15.11.2019. Kỷ yếu hội thảo do NXB Springer xuất bản.

III. Đề tài KH&CN các cấp 

Các đề tài đã chủ trì, nghiệm thu và đang triển khai:

1. Đề tài cấp Đại học Quốc gia, nhóm B. Mã số QG.11.44 ”Định hướng chiến lược phát triển hoạt động du lịch của Việt Nam đối với thị trường Trung Quốc giai đoạn 2013-2020”. Bảo vệ tháng 09 năm 2013

2. Đề tài cấp bộ: Mã số B2006-06-02 “Một số giải pháp phát triển thị trường khách du lịch Nhật Bản đến Hà Nội”, Khoa Du lịch và Khách sạn, Đại học kinh tế Quốc dân, năm 2006.

3. Đề tài cấp cơ sở: Quyết định số 796/QĐKH, “Cơ sở lý luận về thanh toán quốc tế trong du lịch (khảo sát tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội)”, năm 2003

4. Chủ trì đề tài nhánh “Đánh giá tình hình triển khai, kết quả và tác động của QĐ 79/2005/QĐ-TTg đối với kinh tế vùng Tây Bắc” thuộc Đề tài “Nghiên cứu rà soát, đánh giá kết quả, tác động và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ” Mã số: KHCN-TB.02X/13-18 do GS.TS Nguyễn Văn Khánh chủ trì.

5. Trưởng nhóm nghiên cứu hợp phần về du lịch của đề tài NCKH “Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ, xây dựng mô hình phục vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cho phát triển bền vững du lịch vùng lòng hồ Hòa Bình.” Thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013-2018 “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”. Mã số của Chương trình:   KHCN-TB/13-18. Chủ nhiệm đề tài: TS Hoàng Thị Thu Hương.

Các đề tài đã tham gia:

1. Đề tài cấp trường: Quyết định số 1824/QĐKH  “Tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đối với kinh doanh du lịch và khách sạn hiện nay”, Khoa Du lịch và Khách sạn, Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 1997.

2. Đề tài cấp trường: Quyết định số ............/QĐKH  “Hoàn thiện chương trình và nâng cao chất lượng đào tạo của Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn ở Đại học Kinh tế Quốc dân”, Khoa Du lịch và Khách sạn, Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 1998

3. Đề tài cấp bộ: Mã số B2001-38-13 “Cơ sở lý luận của việc phát triển kinh tế dịch vụ ở Việt Nam”, Khoa Du lịch và Khách sạn, Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2002

4. Đề tài KH độc lập cấp nhà nước 2002-2004 “Cơ sở khoa học cho các chính sách, giải pháp quản lý khai thác tài nguyên du lịch Việt Nam ”, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, năm 2002-2004 

5. Đề tài KH cấp cơ sở: Quyết định  số 946/KH & HTQT ”Thiết lập quy trình xây dựng thương hiệu điểm đến cho Hà Nội”, Khoa Du lịch và Khách sạn, Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2005 

6. Đề tài KH cấp bộ: Mã số B.05-45 “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đối với tăng trưởng kinh tế ở nước ta”, Viện Kinh tế và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2005.

7. Đề tài KH&CN cấp thành phố năm 2011. Mã số BM-KT-02-XĐ02/ĐXĐT “Nghiên cứu, hoàn thiện ứng dụng phương pháp thống kê khách du lịch đến Hà Nội”, Sở VH-TT-DL Hà Nội, năm 2011.

Các đề tài tư vấn

1. Đề tài NCKH cấp tỉnh “Kinh tế du lịch – những vấn đề lý luận và thực tiễn của Lào Cai từ khi tái lập tỉnh đến nay” do Tỉnh ủy Lào Cai và Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai đồng chủ trì. Thời gian thực hiện từ tháng 9/2016 đến tháng 12/2017.Cùng đơn vị