TS. Lê Thị Vinh

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1987.
 • Email: levinh87@gmail.com ; levinh87@vnu.edu.vn
 • Đơn vị công tác: Khoa Triết học.
 • Học vị: Thạc sĩ.                    Năm nhận: 2013.
 • Quá trình đào tạo:

2009: Đại học ngành Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2012: Thạc sĩ ngành Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (B2). 
 • Hướng nghiên cứu chính: Triết học xã hội, Triết học kinh tế.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. “Một số điểm tương đồng trong tư tưởng chính trị của Hàn Phi và Niccolò Machiavelli”, Tạp chí Giáo dục Lý luận, số 226, năm 2015, tr. 27-30.
 2. “Lý giải của Trần Đức Thảo về nguồn gốc của ý thức”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 8, 2015, tr. 86- 89.
 3. “Tạo động lực cho người lao động trong quá trình xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 4, 2016, tr. 147-151.
 4. “Cơ sở lý luận của việc đa dạng hóa các hình thức sở hữu ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Triết học, số 11, 2016, tr. 33-42.
 5. “Kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 12, 2016, tr. 96-100.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay: yêu cầu và giải pháp (tham gia), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TSKH. Lương Đình Hải, Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nghiệm thu ngày 29 /3/2017.
 2.  Biến đổi của quan hệ sở hữu ở Việt Nam từ 1986 đến nay: Thực trạng và những vấn đề đặt ra (chù trì), mã số CS.2016.22, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, nghiệm thu ngày 28/4/2017.