TS. Nguyễn Duy Quỳnh

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1978.
 • Email: quynhnd69@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Chính trị.
 • Học vị: Tiến sỹ.                   Năm nhận: 2017.
 • Quá trình đào tạo:

2000: tốt nghiệp đại học ngành Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2010: nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Chính trị học, Trường ĐHKXH&NV, ĐHQGHN.

2017: nhận bằng Tiến sỹ chuyên ngành Chính trị học, Trường ĐHKHXH&NV.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiêng Pháp (C), Tiếng Anh (B2).
 • Hướng nghiên cứu chính: Văn hóa Chính trị và Con người chính trị Việt Nam.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Dũng Tiến 1945-2000 (viết chung), Sở Văn hoá Thông tin Hà Tây (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 2004.
 2. Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Thắng Lợi 1945-2000 (viết chung), 2004.
 3. Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Nguyễn Trãi (1945-2005) (viết chung), 2007.
 4. Lịch sử Văn phòng Thành ủy Hà Nội (viết chung), Văn phòng Thành ủy Hà Nội, 2010.
 5. Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Thường Tín 1930-2010 (viết chung), Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2010.
 6. Recent developments in the religion registration system in Vietnam (International Symposium: Religion and Rule of Law) (viết chung), Peking University, Peking, China, 2012.
 7. Triết học Chính trị - Một số vấn đề cơ bản (viết chung), Nxb Chính trị Quốc gia, 2016.

Bài báo

 1. “Giải pháp tăng cường mối quan hệ Đảng với nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Hội thảo “Tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo tinh thần nghị quyết XI của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân, 2013.
 2. “Giải pháp phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giai đoạn hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay”, Hội thảo quốc tế “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Thực tiễn các nước Đông Nam Á và kinh nghiệm cho Việt Nam”, 2015.
 3. “Mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa”, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông, 2016.
 4. “Tác động của nền kinh tế thị trường đối với mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (248), 2016.
 5. “Tác động của toàn cầu hóa đối với mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Cộng sản điện tử, 2016.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Quan điểm giáo dục của Hồ Chí Minh qua tác phẩm Đường cách mệnh, đề tài cấp Trường, Đại học Xây dựng, 2003.
 2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Lịch sử và kinh nghiệm, Đề tài NCKH trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2008-2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2010.
 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo và sử dụng cán bộ, đề tài cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012.
 4. Nghiên cứu đề xuất giải pháp, mô hình nâng cao năng lực của hệ thống chính trị cấp cơ sở một số địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc, Đề tài cấp Nhà nước thuộc Chương trình KHCN trọng điểm Nhà nước giai đoạn 2013-2018, 2015-2017.
 5. Xu hướng biến đổi của tôn giáo và tác động đến đời sống xã hội ở Việt Nam: Những vấn đề mới đang đặt ra, phương hướng giải quyết, Chương trình KHCN trọng điểm Nhà nước giai đoạn 2016-2020, 2017-2019,Cùng đơn vị

GS.TS Đỗ Quang Hưng

GS.TS Đỗ Quang Hưng

Khoa Khoa học Chính trị
PGS.TS Đinh Xuân Lý

PGS.TS Đinh Xuân Lý

Khoa Khoa học Chính trị
PGS.TS Nguyễn Anh Cường

PGS.TS Nguyễn Anh Cường

Khoa Khoa học Chính trị
ThS Nguyễn Phú Hải

ThS Nguyễn Phú Hải

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Thanh Tùng

ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Văn Thắng

ThS. Nguyễn Văn Thắng

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Đỗ Thị Ngọc Anh

TS. Đỗ Thị Ngọc Anh

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Lưu Minh Văn

TS. Lưu Minh Văn

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Duy Quỳnh

TS. Nguyễn Duy Quỳnh

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thị Châu Loan

TS. Nguyễn Thị Châu Loan

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng

TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thu Hồng

TS. Nguyễn Thu Hồng

Khoa Khoa học Chính trị