TS. Nguyễn Sơn Minh

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1977.

 • Địa chỉ, email, điện thoại: sonminhmedia@gmail.com

 • Đơn vị công tác: Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông

 • Học vị: Tiến sĩ Năm nhận: 2018.

 • Quá trình đào tạo:

1998: tốt nghiệp đại học ngành Báo chí, Trường ĐHKHXH&NV.

2002: thạc sỹ chuyên ngành Báo chí, Trường ĐHKHXH&NV.

2018: nhận bằng tiến sĩ Báo chí, Trường ĐHKHXH&NV.

 • Trình độ ngoại ngữ:

 • Hướng nghiên cứu chính:

II. Công trình khoa học

Bài báo

1. “Thông tin văn hóa trên báo điện tử Việt Nam: Quản lý nhà nước về văn hóa”, Tạp chí Người làm báo, 77 (368), tr. 50-52, tháng 10/2014.

 1. “Sơ đồ tư duy và kỹ năng tác nghiệp báo điện tử”, Tạp chí Người làm báo 74 (365), tr. 49-51, tháng 7/2014.

 2. “Quản trị nguồn thông tin văn hóa trên báo điện tử Việt Nam”, Tạp chí Người làm báo 72 (363), tr. 30-32, tháng 5/2014.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Văn hoá truyền thông đại chúng ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hoá (tham gia viết chuyên đề), Đề tài cấp Nhà nước, 2016.

 2. Giải pháp chủ yếu phát triển thông tin đối ngoại của Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 (tham gia chính), Đề tài TP Hà Nội, 2015.Cùng đơn vị

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Dương Xuân Sơn

PGS.TS Dương Xuân Sơn

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Vũ Quang Hào

PGS.TS Vũ Quang Hào

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Hoàng Thị Thu Hà

ThS. Hoàng Thị Thu Hà

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Nguyễn Đình Hậu

ThS. Nguyễn Đình Hậu

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Phan Văn Kiền

ThS. Phan Văn Kiền

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Vũ Trà My

ThS. Vũ Trà My

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Bùi Chí Trung

TS. Bùi Chí Trung

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Đỗ Anh Đức

TS. Đỗ Anh Đức

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Nguyễn Sơn Minh

TS. Nguyễn Sơn Minh

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông