TS. Nguyễn Thị Bình

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1982.
 • Email: nguyenbinh179@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                 Năm nhận: 2017
 • Quá trình đào tạo:

2004: Đại học, Lịch sử Việt Nam, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2008: Thạc sĩ, Lịch sử Việt Nam, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2017: Tiến sĩ, Sử liệu học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: B2 tiếng Pháp.
 • Hướng nghiên cứu chính: Đô thị Việt Nam thời cận đại, Lịch sử văn hóa Thăng Long - Hà Nội, Sử liệu và các phương pháp nghiên cứu Lịch sử.

II. Công trình khoa học

 1. “Bia lập trại Sĩ Lâm tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định do Tam đăng Hoàng giáp Phạm Văn Nghị soạn”, Thông báo Hán Nôm học, 2003.
 2. “Về tấm bia đá tại chùa Cửa Bắc Hà Nội”, Những phát hiện mới về Khảo cổ học, 2005.
 3. “Nguồn tư liệu gia phả trong nghiên cứu Dân số học Lịch sử Việt nam (Trường hợp gia phả họ Nguyễn quan giáp làng Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội)”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 3 "Việt Nam: Hội nhập và phát triển", Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr. 243-256, 2008.
 4. Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội (tham gia biên soạn), Nxb Hà Nội, 2010.
 5. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập tư liệu phương Tây (tham gia dịch thuật), Nxb Hà Nội, Hà Nội, 2010.
 6. “Các dòng họ khoa bảng Bát Tràng qua nguồn tư liệu gia phả”, Hội thảo khoa học "Làng khoa bảng Thăng Long - Hà Nội", Trung tâm HĐVHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 2011.
 7. “Ứng dụng phương pháp Dân số học lịch sử trong xử lý nguồn tư liệu gia phả Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Sử học "Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa", Nxb Thế giới, Hà Nội, 2012.
 8. “Tìm hiểu đôi nét về các kỳ bình văn tại Trường Quốc Tử Giám Thăng Long", Hội thảo khoa học "Trường Quốc Tử Giám Thăng Long và các trung tâm giáo dục Nho học Việt Nam", Trung tâm HĐVHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 2013.
 9. “Tư tưởng, quan điểm chính trị của sĩ phu Đàng Ngoài trong bối cảnh lịch sử Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII”, Hội thảo khoa học "Tiến sĩ Nguyễn Duy Thức con người và sự nghiệp", Trung tâm HĐVHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 2013.
 10. “Hoạt động thờ tự tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám với đời sống tôn giáo tín ngưỡng hiện nay”, Hội nghị khoa học các đơn vị quản lý Di tích Nho học Việt Nam "Tổ chức các hoạt động văn hóa, khoa học và du lịch tại các Di tích Nho học Việt Nam", Trung tâm HĐVHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 2013.
 11.  “Về các nguồn tài liệu địa chính Hà Nội cuối thế kỷ XIX, nửa đầu thế kỷ XX” (viết chung), hu phố Cổ ở Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính, Phan Phương Thảo (cb), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 95-116, 2013.
 12. “Phác họa khu phố cổ Hà Nội trước thời kỳ Pháp thuộc”, Khu phố Cổ ở Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính, Phan Phương Thảo (cb), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 116-149, 2013.
 13. “Khu phố cổ Hà Nội dưới tác động của người Pháp giai đoạn 1888-1945”, in trong Khu phố Cổ ở Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính, Phan Phương Thảo (cb), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 149-234., 2013.
 14. “Đôi nét về hoạt động quy hoạch và sử dụng đất công của người Pháp trong khu vực phố cổ Hà Nội cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX”, NCLS, số 7, tr. 31-41, 2014.
 15. “Quan điểm Xuất - Xử của Tiến sĩ Vũ Miên qua đối chứng lịch sử thế kỷ XVIII”, Hội thảo khoa học "Vũ Miên (1718-1782): con người và sự nghiệp, Trung tâm HĐVHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 2014.
 16. “Thân thế và sự nghiệp của Tiến sĩ Nguyễn Vinh Thịnh”, Hội thảo khoa học "Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Như Uyên và truyền thống khoa bảng họ Nguyễn làng Hạ Yên Quyết, Hà Nội", Trung tâm HĐVHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 2014.
 17. “Tìm hiểu khái niệm và địa giới Khu phố Âu/Khu phố Tây ở đô thị Hà Nội giai đoạn 1884-1945”, NCLS, số 10, 2014.
 18. “Quản lý loại hình đất đai thờ tự ở đô thị Hà Nội giai đoạn 1884-1945”, Hội thảo khoa học quốc tế "Tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu lịch sử đô thị Việt Nam", Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, tháng 11/2015.
 19. “Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Nghi (1588-1657)”, Hội thảo khoa học "Tế tửu, Tư nghiệp Quốc Tử Giám Thăng Long", Trung tâm HĐVHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 2015.
 20. “Giá trị sử liệu của khối tài liệu về đất đai đô thị Hà Nội thời cận đại tại Trung tâm lưu trữ quốc gia I”, Hội thảo khoa học quốc tế "Các nguồn tài liệu lưu trữ về Việt Nam giai đoạn cận, hiện đại - Giá trị và khả năng tiếp cận", Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, tháng 10/2016.
 21. “Tài liệu địa chính Hà Nội thời Pháp thuộc: Sưu tập và Giá trị tư liệu”, Khu phố Tây ở Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính, Phan Phương Thảo (cb), Nxb Hà Nội, Hà Nội, tr. 13-32, 2017.
 22. “Nhận diện “Khu phố Tây”/“Khu phố Âu” ở Hà Nội thời Pháp thuộc: Khái niệm và địa giới”, Khu phố Tây ở Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính, Phan Phương Thảo (cb), Nxb Hà Nội, Hà Nội, tr. 33-54, 2017.
 23. “Công trình kiến trúc công của người Pháp trong khu vực phố Tây/phố Âu ở Hà Nội (1874-1945)”, Khu phố Tây ở Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính, Phan Phương Thảo (cb), Nxb Hà Nội, Hà Nội, tr. 339-369, 2017.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Địa bạ cổ Việt Nam, Trung tâm lưu trữ Quốc gia I, 2004-2007.
 2. Tình hình sở hữu nhà đất khu phố cổ Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính (trường hợp 9 phố điển hình), mã số QG.07.46, Đại học quốc gia HN, 2007-2009.
 3. Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội, Tủ sách "Thăng Long ngàn năm văn hiến", 2008-2010.
 4. Tuyển tập tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tư liệu phương Tây, Tủ sách "Thăng Long ngàn năm văn hiến", 2008-2010.
 5. Diện mạo nhà đất khu phố cổ Hà Nội đầu thế kỷ XX qua tài liệu địa chính, mã số QGTĐ 09.12 , Đại học quốc gia HN, 2009-2011.
 6. Địa chí Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, 2013-2015.
 7. Cảnh quan đô thị “Khu phố Tây” ở Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính, Bộ Khoa học Công nghệ, quĩ Nafosted, 2013-2015.
 8. Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội tập 2, Tủ sách "Thăng Long ngàn năm văn hiến" , 2012-2014.
 9. Tuyển tập tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tư liệu phương Tây tập 2, Tủ sách "Thăng Long ngàn năm văn hiến", 2012-2014.
 10. Biên niên sự kiện Lịch sử Việt Nam (1771-1858), Bộ Khoa học Công nghệ, quĩ Nafosted, 2015-2018.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Học bổng Đinh Xuân Lâm