TS. Nguyễn Thị Kim Bình

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1969.
 • Email: kimbinh2302@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
 • Học vị: Tiến sĩ                                   Năm nhận: 2017.
 • Quá trình đào tạo:

1996: Đại học ngành Văn bản học và đảm bảo thông tin quản lý, Trường Đại học Tổng hợp Nhân văn Liên bang Nga

2005: Thạc sĩ ngành Lưu trữ học và Tư liệu học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

2016: Tiến sĩ, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga D.
 • Hướng nghiên cứu chính: Công tác văn thư lưu trữ trong các doanh nghiệp; Quản trị văn phòng; Văn phòng và nghiệp vụ văn phòng.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. “Một số biện pháp bước đầu nhằm thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác lưu trữ của các doanh nghiệp”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam số 5/2004, tr. 131-134.
 2. “Đời sống làng xã tỉnh Quảng Ngãi qua các bản Hương ước”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, 2006.
 3. “Về việc giảng dạy môn Công tác văn thư lưu trữ trong các doanh nghiệp tại Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng”, Kỷ yếu hội thảo khoa học "Bốn mươi năm nghiên cứu và đào tạo Đại học lưu trữ ở Việt Nam - Thành tựu và những vấn đề đặt ra", 2007
 4. “Những vấn đề cần xem xét trong quản lý công tác lưu trữ ở các Tập đoàn kinh tế Việt Nam”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 4/2008, tr 5-8.
 5. “Cơ sở pháp lý của việc quản lý tài liệu khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp thành viên ở đơn vị thành viên các Tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 6/2009, tr. 12-16.
 6. “Giá trị tài liệu lưu trữ của doanh nghiệp phục vụ nghiên cứu sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới”, Kỷ yếu hội thảo khoa học "Khai thác và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân Văn", Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010, tr. 141-155.
 7. “eOffice và một số ứng dụng trong công tác văn thư”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, 2011.
 8. “Vấn đề quản lý tài liệu lưu trữ khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 4/2012, tr. 5-9.
 9. “Giá trị của tài liệu hình thành trong hoạt động của doanh nghiệp tư nhân và giải pháp lưu trữ”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Phát huy gía trị tài liệu lưu trữ nhân dân", Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013, tr. 373-396.
 10. “Văn phòng doanh nghiệp và Quản trị văn phòng doanh nghiệp”, Hội thảo khoa học "Quản trị văn phòng doanh nghiệp: Từ lý luận đến thực tiễn", 2013.
 11. “Chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành lưu trữ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Việt Nam của Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN”, Báo cáo tham luận hội thảo khoa học "Quản trị lưu trữ doanh nghiệp trong thời kỳ tái cấu trúc", 2013.
 12. “Đặc điểm tài liệu lưu trữ của các Tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 12/2014, tr. 5-10.
 13. “Quy định lưu trữ tài liệu doanh nghiệp trong Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Doanh nghiệp 2014”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 10/2015, tr. 12-16.
 14. “Con dấu của doanh nghiệp: Từ quy định của pháp luật đến thực tiễn quản lý, sử dụng và xu hướng tất yếu”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, 2016.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Quản lý tài liệu lưu trữ khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp ở đơn vị thành viên của các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Đề tài cấp cơ sở, 2009-2010.Cùng đơn vị

PGS.TS Vũ Thị Phụng

PGS.TS Vũ Thị Phụng

Khoa Lưu trữ học và QTVP
ThS. Nguyễn Hồng Duy

ThS. Nguyễn Hồng Duy

Khoa Lưu trữ học và QTVP
ThS. Nguyễn Văn Ngọc

ThS. Nguyễn Văn Ngọc

Khoa Lưu trữ học và QTVP
ThS. Phạm Thị Diệu Linh

ThS. Phạm Thị Diệu Linh

Khoa Lưu trữ học và QTVP
TS. Nguyễn Thị Kim Bình

TS. Nguyễn Thị Kim Bình

Khoa Lưu trữ học và QTVP