TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1975.
 • Email: ngochoa75@yahoo.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Đông phương học.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                Năm nhận: 2011.
 • Quá trình đào tạo: 

1992-1997: Cử nhân chuyên ngành Trung - Anh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

2000-2003: Thạc sĩ, Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung (Vũ Hán, Trung Quốc).

2008-2011: Tiến sĩ, Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung (Vũ Hán, Trung Quốc).

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung.
 • Hướng nghiên cứu chính: So sánh đối chiếu từ ngữ Hán – Việt, Nghiên cứu ngôn ngữ kinh điển Hán văn.

II. Công trình khoa học

 1. 越南语汉源借词词义演变(Diễn biến nghĩa từ của từ vay mượn Hán trong tiếng Việt), Tạp chí Nghiên cứu Ngôn ngữ, Trung Quốc, 2002.
 2. 越南语里汉源外来词(借词)的使用情况(Tình hình sử dụng từ vay mượn Hán trong tiếng Việt), Tạp chí Nghiên cứu Ngôn ngữ, Trung Quốc, 2002.
 3. “Một số vấn đề từ  ngữ  Phật giáo trong Đại từ điển tiếng Việt”, Tạp chí Khuông Việt, 2009.
 4. “Thành ngữ, tục ngữ Việt Nam với yếu tố Phật giáo”, Hội thảo khoa học quốc tế “Quốc sư Khuông Việt và Phật giáo Việt Nam đầu kỷ nguyên độc lập”, 2011.
 5. 佛教词语在越南语中的地位及其特点 (“Vị trí và đặc điểm của từ ngữ Phật giáo trong tiếng Việt”), Tạp chí Nghiên cứu Ngôn ngữ Văn tự Trung Quốc, Đài Loan, 2012.
 6. “Chữ, từ, ngữ may mắn của tập tục hôn nhân trong tiếng Hán” (漢語婚俗的吉祥字、詞、語), Nghiên cứu Văn hóa Trung Quốc (The Journal of Chinese Cultural Research), Hội Nghiên cứu Văn hóa Trung Quốc tại Hàn Quốc, 2012.
 7. “Ảnh hưởng của từ vựng kinh điển Phật giáo Hán văn đối với tiếng Việt (qua ví dụ các từ ngữ xưng hô trong Phật giáo như "sư", "tăng", "ni", "tiểu")” 漢文佛典詞彙對越南語之影響以表佛教常用稱謂詞的“師”、“僧”、“尼”、“小”為例 , Hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu Văn hiến Phật giáo và Ngôn ngữ học kinh điển Phật giáo lần thứ 6 - Hàn Quốc”Tạp chí Nghiên cứu Văn hiến Đông Á (Hàn Quốc), 6/2013.
 8. “Từ biểu thị kiến trúc chùa Phật “Tự” và “Chùa” trong tiếng Việt và văn hóa đặt tên chùa Việt Nam”(越南語表示佛教建築物的“Tự”(寺)和 “Chùa”(廚)及越南佛寺命名文化), Hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu Văn hiến Phật giáo và Ngôn ngữ học kinh điển Phật giáo lần thứ 7”, Nam Kinh, Trung Quốc, 2014.
 9. “Từ tôn xưng Đức Phật trong kinh điển Phật giáo”, Tạp chí Khuông Việt, 2016.
 10. “Phương thức truyền bá Phật giáo ở Việt Nam qua lễ Vu Lan”, Hội thảo khoa học quốc tế Truyền thông năm 2017, Đại học Nông Nghiệp Hoa Trung, Vũ Hán, Trung Quốc, 2017.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Nâng cao kĩ năng đọc hiểu tiếng Trung Quốc chuyên ngành cho sinh viên không chuyên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2006.Cùng đơn vị

GS.TS Mai Ngọc Chừ

GS.TS Mai Ngọc Chừ

Khoa Đông phương học
PGS.TS Đỗ Thu Hà

PGS.TS Đỗ Thu Hà

Khoa Đông phương học
PGS.TS Lê Đình Chỉnh

PGS.TS Lê Đình Chỉnh

Khoa Đông phương học
PGS.TS Phan Hải Linh

PGS.TS Phan Hải Linh

Khoa Đông phương học
ThS. Đinh Thị Phương Thảo

ThS. Đinh Thị Phương Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Dương Thu Hà

ThS. Dương Thu Hà

Khoa Đông phương học
ThS. Nguyễn Minh Chung

ThS. Nguyễn Minh Chung

Khoa Đông phương học
ThS. Phạm Lê Huy

ThS. Phạm Lê Huy

Khoa Đông phương học
ThS. Phùng Thị Thảo

ThS. Phùng Thị Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Trúc Ly

ThS. Trần Trúc Ly

Khoa Đông phương học
TS. Hà Minh Thành

TS. Hà Minh Thành

Khoa Đông phương học
TS. Hồ Thị Thành

TS. Hồ Thị Thành

Khoa Đông phương học
TS. Lê Thị Thu Giang

TS. Lê Thị Thu Giang

Khoa Đông phương học
TS. Lưu Tuấn Anh

TS. Lưu Tuấn Anh

Khoa Đông phương học