TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1977.
 • Email: hangkhct@vnu.edu.vn, hangkhct@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Chính trị.
 • Học vị: Tiến sĩ.                        Năm nhận: 2016.
 • Quá trình đào tạo:

1999: Tốt nghiệp Cử nhân Báo chí,  Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2003: Thạc sĩ Báo chí, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2016: Tiến sĩ Báo chí, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (Đại học tại chức).
 • Hướng nghiên cứu chính: Chính trị và Truyền thông, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Bài giảng Chính trị và Truyền thông (bài giảng dành cho sinh viên ngành Chính trị học) (viết chung), 2014.

Chương sách

 1. Chương 2 - “Khái lược lịch sử nghiên cứu Hồ Chí Minh học” (viết chung), Giáo trình Nhập môn Hồ Chí Minh học, 2014.

Bài báo

 1. “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề tự do báo chí”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 4/2007, tr. 239-245.
 2. “Quan điểm Hồ Chí Minh về mặt trận văn hóa thời kỳ 1945-1954”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 4/2009, tr. 196-205.
 3. “Vai trò của báo chí cách mạng trong đời sống chính trị Việt Nam 1925-1945”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, tập 30, số 1/2014, tr. 22-32.
 4. “Vài nét về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí cách mạng Việt Nam (1930-1945)”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 6/2014, tr. 66-70.
 5. “Các lý thuyết truyền thông chính trị và vận dụng ở Việt Nam”, Tạp chí Lý luận Chính trị, số 12/2014, tr. 28-31.
 6. “Một số ảnh hưởng của nữ giới đối với diện mạo báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học nữ lần thứ 6, Nxb ĐHQGHN, tr. 258-263.
 7. “Sửa chữa các khuyết điểm - cách để giúp cán bộ của chúng ta tiến bộ”, Hội thảo khoa học "60 năm tác phẩm Sửa đổi lổi làm việc của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam", Nxb Chính trị Quốc gia, 2007, tr. 264-277.
 8. “Chính trị học cần thiết với mỗi cá nhân và toàn xã hội”, Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và đào tạo Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Việt Nam thành tựu và kinh nghiệm", Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN tổ chức, 2010.
 9. “Vấn đề “tìm đường cứu nước” ở Việt Nam đầu thế kỷ XX”, trong: Hội thảo khoa học Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc do Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia tổ chức, 2011.
 10. “Đấu tranh giành quyền lợi tinh thần tất yếu cho dân tộc” (viết chung), Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ 1, 11/2011, tr. 6-9.
 11. “Nhiệm vụ của báo chí cách mạng” (viết chung), Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ 2, 11/2011, tr. 11-12.
 12. “Đào tạo, xây dựng đội ngũ báo chí” (viết chung), Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ 1, 12/2011, tr. 5-8.
 13. “Cách viết-nghệ thuật làm báo” (viết chung), Tạp chí Bảo hiểm xã hội, kỳ 2, 12/2011, tr. 7-11.
 14. “Từ quan điểm "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" đến một vài suy ngẫm về chuyên mục văn hóa trên báo mạng hiện nay”, Hội thảo khoa học "Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập", Hội Nhà báo Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội tổ chức, 2012.
 15. “Political media and information inequality in Vietnam”, Hội thảo quốc tế "Bất bình đẳng trong phát triển: vấn đề và giải pháp của các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á" (Inequality, Conflict and Political Regimes in East and Southeast Asian), Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN và Đại học Stockholm phối hợp tổ chức, 11/2012, tr. 24-25.
 16. “Truyền thông chính tri trên phương tiện truyền thông xã hội ở Việt Nam”, Hội thảo quốc tế "Social media, traditional media and public opinion", do Trường ĐHKHXH&NV và Viện Konrad Adenauer Atifung phối hợp tổ chức, 2013.
 17. “Disaster Risk Management in Vietnam - An Overview” (viết chung), Hội thảo quốc tế NAPSIPAG "Locked in Growth Patterns: Rethingking land, water and disasters for the post-2015 Development Agenda for the Asia Pacific", Đại học Jawarharlal Nehru University, Ấn Độ, 2013.
 18. “Quản trị nguồn thông tin chính trị trên báo chí ở Việt Nam hiện nay: thách thức từ người làm báo và độc giả”, Hội thảo quốc tế "Quản trị nguồn tin và nhà cung cấp thông tin trong kỷ nguyên số" (Management of media sources and information providers in digital era), Trường ĐHKHXH&NV và Viện Konrad Adenauer Atifung phối hợp tổ chức, 2014, tr. 44-52.
 19. “Vai trò của báo chí trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay (qua khảo sát báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sảnBáo Điện tử Đảng Cộng sản năm 2014 (viết chung), Hội thảo quốc tế "Nhà nước pháp quyền: lý luận và thực tiễn" (The Rule of Law: Theoretical and Practical Issues), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Giessen và Đại học Dusseldorf tổ chức, 9/2014.
 20. “Báo chí với sự hình thành không gian công ở Việt Nam: lịch sử và hiện tại” (viết chung), Hội thảo quốc tế "Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế: thực tiễn các nước Đông Nam Á và kinh nghiệm cho Việt Nam" (Democracy and Development models in Asia: Theory and Practice), Trường ĐHKHXH&NV và Sydney Democracy Network phối hợp tổ chức, 2015.
 21. “Sự hình thành không gian công ở Việt Nam trước năm 1945: Nghiên cứu dưới góc độ Báo chí học, Chính trị học và Lịch sử” (viết chung), Kỷ yếu hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm học 2014-2015 "Nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn tiếp cận từ góc độ lý thuyết và thực tiễn", Nxb ĐHQGHN, tr.2 98-309.
 22. “Báo chí cách mạng Việt Nam trước năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản Điện tử, ngày 6/11/2015.
 23. “Sự lựa chọn con đường cứu nước của Hồ Chí Minh và ý nghĩa thời đại”, trong: Lại Quốc Khánh (chủ biên), 2015, Nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
 24. “The development of new media and citizen’s political participation in Vietnam today”, Hội thảo quốc tế "Political participation in Asia: Defining and deploying political space" do Forum for Asian Studies, Stockholm University and University at Albany, State University of New York tổ chức, 2015.
 25. “Giá trị của tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu dòng báo chính trị ở Việt Nam trước năm 1945”, Hội thảo quốc tế "Các nguồn tài liệu lưu trữ về Việt Nam giai đoạn cận hiện đại - Giá trị và khả năng tiếp cận", Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHNvà Đại học Aix-Marseille tổ chức, 2016.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Quan điểm Hồ Chí Minh về báo chí (chủ trì), Đề tài cấp cơ sở, mã số T.05.01, nghiệm thu năm 2007.
 2. Nghiên cứu quan điểm Hồ Chí Minh về mặt trận văn hoá trong bối cảnh đời sống văn hoá Việt Nam thời kỳ 1945-1954 (chủ trì),  đề tài cấp cơ sở, mã số T.07.05, nghiệm thu năm 2008.
 3. Vai trò báo chí trong đời sống chính trị Việt Nam (1925-1945) (chủ trì), đề tài cấp cơ sở, mã số CS.2010.23, nghiệm thu năm 2013.
 4. Chính sách tôn giáo ở Việt Nam hiện nay - Lý luận và thực tiễn (tham gia), đề tài cấp Đại học Quốc gia do GS.TS. Đỗ Quang Hưng chủ trì, mã số GQTĐ.10.13, nghiệm thu năm 2013.
 5. Tôn giáo trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và vấn đề nhà nước thế tục ở Việt Nam, đề tài cấp Nhà nước do GS.TS. Đỗ Quang Hưng chủ trì, mã số KX.04.19/11-1, nghiệm thu năm 2015.Cùng đơn vị

GS.TS Đỗ Quang Hưng

GS.TS Đỗ Quang Hưng

Khoa Khoa học Chính trị
PGS.TS Đinh Xuân Lý

PGS.TS Đinh Xuân Lý

Khoa Khoa học Chính trị
PGS.TS Nguyễn Anh Cường

PGS.TS Nguyễn Anh Cường

Khoa Khoa học Chính trị
ThS Nguyễn Phú Hải

ThS Nguyễn Phú Hải

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Thanh Tùng

ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Văn Thắng

ThS. Nguyễn Văn Thắng

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Đỗ Thị Ngọc Anh

TS. Đỗ Thị Ngọc Anh

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Lưu Minh Văn

TS. Lưu Minh Văn

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thị Châu Loan

TS. Nguyễn Thị Châu Loan

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng

TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thu Hồng

TS. Nguyễn Thu Hồng

Khoa Khoa học Chính trị