TS. Nguyễn Thọ Đức

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1978.
 • Email: nguyenthoduc_ussh@yahoo.com
 • Đơn vị công tác: Bộ môn Trung Quốc học, Khoa Đông phương học.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                 Năm nhận: 2013.
 • Quá trình đào tạo:

1996-2000: Cử nhân Hán Nôm, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

1998-2002: Cử nhân Tiếng Trung Quốc (tại chức), Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

2003-2005: Thạc sĩ Hán học, Viện Nghiên cứu Chỉnh lí tư liệu Hán học, Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Vân Lâm, Đài Loan.

2008-2013: Tiến sĩ Văn học Trung Quốc, Khoa Văn học Trung Quốc, Trường Đại học Thành Công, Đài Loan.

 • Trình độ ngoại ngữ: Đại học tiếng Trung Quốc.
 • Hướng nghiên cứu chính: Tân Nho gia hiện đại Trung Quốc, Nho giáo Việt Nam đầu thế kỉ XX.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. 〈試論梁漱溟儒學思想現代化的過程及其意義〉,臺灣《人文及社會科學教學通訊》,中華民國九十四年八月(2005),第十六卷,第二期,頁159 - 176)。
 2. “Quá trình hiện đại hóa tư tưởng Nho học của Tân Nho gia hiện đại Trung Quốc và ảnh hưởng của nó tới Nho học Việt Nam đầu thế kỉ XX : Khảo sát qua trường hợp Lương Thấu Minh và Trần Trọng Kim”, Nhật Bản & Thế giới phương Đông, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Đông phương học Việt Nam lần thứ tư, Khoa Đông phương học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2009, tr. 241-261. 
 3. “Tìm hiểu xu hướng hiện đại hóa tư tưởng Nho giáo trong Khổng học đăng của Phan Bội Châu”, Tạp chí Hán nôm, số 6, 2011, tr. 37-57.
 4. 〈由十八、十九世紀越南“族約”經濟活動的考察展望其與中國明代“族約”比較研究之可能〉,王三慶、陳益源主編:《東亞漢文學與民俗文化論叢》(二), (臺北:樂學書局,2011年),頁153-177。
 5.  “Nho giáo và tư tưởng dân chủ - Luận về tư tưởng “dân chủ” Nho giáo của Trần Trọng Kim trong Nho giáo”, Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế, số 2 (136), 2017, tr. 17-47.

III. Đề tài KH&CN các cấp

      1. Văn bản tộc ước Hán Nôm Việt Nam thời trung đại - sưu tầm, khảo cứu và phiên dịch (tham gia), Nguyễn Kim Sơn chủ trì, Đề tài khoa học trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QG-05-36, 2007. Cùng đơn vị

GS.TS Mai Ngọc Chừ

GS.TS Mai Ngọc Chừ

Khoa Đông phương học
PGS.TS Đỗ Thu Hà

PGS.TS Đỗ Thu Hà

Khoa Đông phương học
PGS.TS Lê Đình Chỉnh

PGS.TS Lê Đình Chỉnh

Khoa Đông phương học
PGS.TS Phan Hải Linh

PGS.TS Phan Hải Linh

Khoa Đông phương học
ThS. Đinh Thị Phương Thảo

ThS. Đinh Thị Phương Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Dương Thu Hà

ThS. Dương Thu Hà

Khoa Đông phương học
ThS. Nguyễn Minh Chung

ThS. Nguyễn Minh Chung

Khoa Đông phương học
ThS. Phạm Lê Huy

ThS. Phạm Lê Huy

Khoa Đông phương học
ThS. Phùng Thị Thảo

ThS. Phùng Thị Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Trúc Ly

ThS. Trần Trúc Ly

Khoa Đông phương học
TS. Hà Minh Thành

TS. Hà Minh Thành

Khoa Đông phương học
TS. Hồ Thị Thành

TS. Hồ Thị Thành

Khoa Đông phương học
TS. Lê Thị Thu Giang

TS. Lê Thị Thu Giang

Khoa Đông phương học
TS. Lưu Tuấn Anh

TS. Lưu Tuấn Anh

Khoa Đông phương học