TS. Nhâm Thị Thanh Lý

I. Thông tin chung   

 • Năm sinh: 1976.
 • Email: nhamthily@yahoo.com
 • Đơn vị công tác: Bộ môn Trung Quốc học, Khoa Đông phương học.
 • Học vị:  Tiến sĩ                                   Năm nhận:  2013.
 • Quá trình đào tạo:

1994-1998: Học đại học, Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2001-2003: Học Thạc sỹ, Học viện Lịch sử Văn hóa, Đại học Sơn Đông, Trung Quốc.

2009-2013: Học Nghiên cứu sinh tại Học viện Nhân văn, Đại học Hạ Môn, Trung Quốc.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung (tốt); tiếng Anh (khá).
 • Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Trung Quốc, Tình hình kinh tế, chính trị và văn hóa, xã hội Trung Quốc đương đại.      

II. Công trình khoa học

Chương sách

 1. “Một số giá trị truyền thống trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của người Hoa ở Việt Nam” (trong: Phương Đông truyền thống và hiện đại, Nhà xb Thế giới, Hà Nội, 2015, tr. 291-303, ISBN:978-604-77-1830-6).

Bài báo

 1. "Đời sống kinh tế, xã hội và văn hoá ở cảng thị Hội An dưới thời Nguyễn qua khảo cứu một số tư liệu cổ", Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 4, 2013, tr. 46-52.  ISSN - 0868-2739.
 2. "Cộng đồng người Hoa ở Hội An qua nghiên cứu tư liệu văn khế", Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 4, 2013, tr. 44-52. ISSN - 0868 3670.
 3. "Đôi nét về văn hóa dòng họ ở Hội An", Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 2, 2013, tr. 52-58. ISSN - 0868 3670
 4. "Gia đình và phụ nữ trong cộng đồng người Hoa ở Hội An, Việt Nam thế kỷ 17-19", ("十七、十九世紀越南會安華人家庭與婦女"), Hội thảo quốc tế về nghiên cứu người Hoa ở hải ngoại, Đại học Hạ Môn, Trung Quốc, tháng 12/2013, đăng trên chuyên san "Global History Review", tập 7, Nxb Khoa học Xã hội Trung Quốc, Bắc Kinh, 2014,  tr. 119-143. ISBN 9787516154779.
 5. "Chính sách quản lý Nhà nước ở Hội An trong lịch sử và hiện tại", Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 5, 2016, tr. 81-84. ISSN: 2354-0761.
 6. "Hoạt động kinh tế trong lĩnh vực đất đai ở Hội An dưới thời Nguyễn", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5, 2016. ISSN: 0866-7497.
 7. "Đôi nét về Dinh Quảng Nam qua nghiên cứu tư liệu xã Minh Hương ở thương cảng Hội An thế kỷ 18", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 4, 2017. ISSN: 0866-7497.
 8. "十七、十八世紀越南會安華人研究",《2017年第十九屆臺灣的東南亞區域研究年度研討會》,国立暨南国际大学东南亚研究所,台灣。
 9. "試論十八、十九世紀越南南圻華人生活情況",《2017中央研究院明清研究學術研討會》,台北,台灣。

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Tìm hiểu các trào lưu văn hóa, tư tưởng ở Trung Quốc thời kỳ cận đại, đề tài NCKH cấp trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005-2006.
 2. Tư tưởng dân chủ trong xã hội Trung Quốc thời kỳ cận đại, đề tài NCKH cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008-2010.

 Cùng đơn vị

GS.TS Mai Ngọc Chừ

GS.TS Mai Ngọc Chừ

Khoa Đông phương học
PGS.TS Đỗ Thu Hà

PGS.TS Đỗ Thu Hà

Khoa Đông phương học
PGS.TS Lê Đình Chỉnh

PGS.TS Lê Đình Chỉnh

Khoa Đông phương học
PGS.TS Phan Hải Linh

PGS.TS Phan Hải Linh

Khoa Đông phương học
ThS. Đinh Thị Phương Thảo

ThS. Đinh Thị Phương Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Dương Thu Hà

ThS. Dương Thu Hà

Khoa Đông phương học
ThS. Nguyễn Minh Chung

ThS. Nguyễn Minh Chung

Khoa Đông phương học
ThS. Phạm Lê Huy

ThS. Phạm Lê Huy

Khoa Đông phương học
ThS. Phùng Thị Thảo

ThS. Phùng Thị Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Trúc Ly

ThS. Trần Trúc Ly

Khoa Đông phương học
TS. Hà Minh Thành

TS. Hà Minh Thành

Khoa Đông phương học
TS. Hồ Thị Thành

TS. Hồ Thị Thành

Khoa Đông phương học
TS. Lê Thị Thu Giang

TS. Lê Thị Thu Giang

Khoa Đông phương học
TS. Lưu Tuấn Anh

TS. Lưu Tuấn Anh

Khoa Đông phương học