TS. Phạm Hồng Long

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1977.
 • Email: phamhonglong@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Du lịch học.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                   Năm nhận: 2013.
 • Quá trình đào tạo:

1995-1999: Cử nhân Du lịch tại Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

1997-2000: Cử nhân Hành chính học tại Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam.

2004-2006: Thạc sĩ Quản trị Du lịch tại Đại học Bắc Malaysia.

2008-2013: Tiến sĩ Du lịch tại Đại học Rikkyo, Nhật Bản.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (thông thạo), tiếng Nhật (nghe, đọc, nói và giao tiếp cơ bản).
 • Hướng nghiên cứu chính: Du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, phát triển du lịch bền vững, du lịch trách nhiệm, môi trường du lịch, chính sách và pháp luật du lịch, quản lý nhà nước về du lịch.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Tài nguyên Du lịch, Nxb Giáo Dục, Hà Nội 2007.
 2. Chuyên đề Phát triển Du lịch Sinh thái, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2014.

Bài báo

 1. “Vườn Quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên phát triển du lịch sinh thái bền vững”, Tạp chí Môi trường, số tháng 4/2017.
 2. Can Tourism Promote Inclusive Growth? Supply Chains, Ownership and Employment in Ha Long Bay, Vietnam”, Journal of Development Studies,  March 2017, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220388.2017.1296572.
 3.  "Du lịch sáng tạo ở Hàn Quốc", Tạp chí Du lịch Việt Nam, số tháng 11/2016.
 4. “Đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch”, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số tháng 10/2016.
 5. “Sự phát triển thần kỳ của du lịch Nhật Bản”, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số tháng 8/ 2016.
 6. “Khoa Du lịch học, 20 năm phát triển”, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số tháng 11, 2015, tr. 36,37.
 7. “Đào tạo du lịch và khách sạn ở Malaysia”, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số tháng 11/ 2014, tr. 34,35.
 8. “The Perceived Impacts of Tourism: The Case of Ha Long Bay, Vietnam”, International Journal of Tourism Sciences, Volume 14, Number 2, August, 2014, page 145-169.
 9. “Du lịch chụp ảnh ở miền Bắc Việt Nam”, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số tháng 7/2014.
 10. “Local residents’ perceptions of tourism impacts and their support for tourism development: The case of Ha Long Bay, Quang Ninh, Vietnam”, St. Paul’s Annals of Tourism Research, No.16, March 2014, page 77-84s.
 11. “Tourism impacts and support for tourism development in Ha Long Bay, Vietnam: An examination of residents’ perceptions. Asian Social Science, Volume 8 Number 8, July 2012, page 28-39.
 12. “Residents’ perceptions of tourism impact and their support for tourism development: The case study of Cuc Phuong National Park, Ninh Binh Province, Vietnam” (viết chung). European Journal of Tourism Research, Volume 4 Issue 2, November 2011, page 123-146.
 13. “Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường du lịch vùng dân tộc và miền núi” (viết chung), Tạp chí Du lịch Việt Nam, số tháng 5/2011, tr. 50,51,58.
 14. “Perceptions of tourism impact and tourism development among residents of Cuc Phuong National Park, Ninh Binh, Vietnam”, Journal of Ritsumeikan Social Sciences and Humanities, Volume 3, March 2011, page 75-92.
 15. “Tìm hiểu thị trường khách du lịch Nhật Bản” (viết chung), Tạp chí Du lịch Việt Nam, số tháng 3 và tháng 4/ 2010, tr. 41,42,43.
 16. “Malaysia - Điểm đến du lịch hấp dẫn”, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số tháng 11/2009.
 17. “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp du lịch, nhìn từ khía cạnh nhà quản lý” (viết chung), Tạp chí Du lịch Việt Nam, số tháng 10 và số tháng 11/2008.
 18. “Malaysia - Một Châu Á đích thực”, Tạp chí Nhà quản lý, số tháng 10/2008.
 19. “Ứng dụng blog trong ngành Du lịch” (viết chung), Tạp chí Nhà quản lý, số tháng 9/2008.
 20. “Blog du lịch, nên hay không nên” (viết chung), Tạp chí Du lịch Việt Nam, số tháng 9/2008.
 21. “Khuếch trương Du lịch Việt Nam từ góc nhìn quản lý Nhà nước” (viết chung), Tạp chí Du lịch Việt Nam, số tháng 1/2005.
 22. “Quản lý Nhà nước đối với hoạt động du lịch”, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số tháng 5/2001.

Bài hội thảo

 1. “Nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về bảo vệ môi trường tại các khu du lịch quốc gia”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Bảo vệ môi trường tại các khu du lịch quốc gia”, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tại Tràng An, Ninh Bình, tháng 7/2017.
 2. “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý điểm đến tại Vịnh Ha Long, Quảng Ninh”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Bảo vệ môi trường tại các khu du lịch quốc gia”, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tại Tràng An, Ninh Bình, tháng 7/2017.
 3. “Phát triển du lịch sinh thái bền vững ở các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển du lịch bền vững: Vai trò của nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo”, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, tháng 10/2016.
 4. “Coastal Tourism and Inclusive Growth: Evidence from Ha Long Bay, Vietnam”, ATLAS Annual Conference, 2016 “Tourism, Lifestyles and Location”, Canterbury, United Kingdom, 14-16 September 2016
 5. “Phục hồi thương hiệu du lịch biển đảo miền Trung Việt Nam sau sự cố ô nhiễm môi trường ven biển”, Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc “Phát triển bền vững du lịch biển - đảo Việt Nam thời kỳ hội nhập”, Trường Đại học Văn hiến Thành phố Hồ Chí Minh, 19-20 tháng 8/ 2016.
 6. “Du lịch sinh thái nhân văn, một hướng phát triển du lịch nhiều triển vọng của vùng Tây Bắc”, Hội thảo khoa học “Xây dựng mô hình du lịch sinh thái và liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc”, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lào Cai đồng tổ chức, Lào Cai ngày 28/7/2016.
 7. “Đào tạo và phát triển đội ngũ hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam trong hội nhập khu vực”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch theo hướng chuẩn quốc gia và khu vực” do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, TP. Hồ Chí Minh tháng 7/2016.
 8. “Couchsurfing and its potential development for Hanoian youth”, Proceeding of The 2016 TOSOK International Tourism Conference, held at Alpensia Resort, Pyeong Chang, Republic of Korea, 13 July 2016.
 9. “Khai thác tri thức cộng đồng trong phát triển du lịch tại Cù Lao Chàm - Hội An - Quảng Nam”, Kỷ yếu hội thảo "Khai thác tài sản trí tuệ địa phương trong phát triển du lịch", Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, tháng 6/2016.
 10. “Nhìn nhận lại định nghĩa và các nguyên tắc du lịch sinh thái năm 1990 và năm 2015 của Hiệp hội Du lịch Sinh thái Quốc tế, Kỷ yếu hội thảo khoa học "Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch vùng Tây Bắc", Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.
 11. “The socio-economic impacts of coastal tourism: lessons from Halong Ba”, International workshop on coastal tourism, VNU Hanoi, 24 December 5, 2015.
 12. “Phát triển du lịch nông thôn tại Hưng Yên”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ năm 2015 - Nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn - Tiếp cận từ góc độ lý thuyết và thực tiễn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2015.
 13. “Phụ nữ trong phát triển du lịch ở Ninh Bình”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ năm 2015 "Nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn - Tiếp cận từ góc độ lý thuyết và thực tiễn", Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.
 14. “Đào tạo du lịch và khách sạn tại Khoa Du lịch học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thực trạng và định hướng phát triển”, Kỷ yếu hội thảo "Đào tạo du lịch trong trường đại học nghiên cứu", Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2015, tr. 49-65.
 15. “The perceived impact of tourism - The case of Ha Long Bay, Vietnam”, Proceeding of The 2014 TOSOK International Tourism Conference, held at Lakai Sandpine Resort, Gangwon-do, Republic of Korea, 2-4 July 2014.
 16. “Tourism impacts and support for tourism development in Vietnam: An examination of residents’ perceptions”, Proceedings of 11th Asia Pacific Forum for Graduate Students Research in Tourism and International Convention and Expo Summit 2012, Hong Kong, held at Hotel ICON, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 22-24 May 2012.
 17. “Resident’s perception of tourism impacts and their support for tourism development: The case of Cuc Phuong National Park, Ninh Binh, Vietnam”, Proceeding of The International tourism seminar of Progress of and Challenges in Tourism Studies: A Comparative Study on Asian Countries held at Ritsumeikan University, Kyoto, November, 2010.
 18. “Một vài ý tưởng về đào tạo và nghiên cứu du lịch nhằm nâng cao vị thế của Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội”, Kỷ yếu hội thảo "Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa", Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.
 19. “Khuếch trương Du lịch Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo "Khuếch trương Du lịch ở Việt Nam", Đại học Thương mại Hà Nội, tháng 11/2004.
 20. “Hợp tác quốc tế và xúc tiến Du lịch Việt Nam trong xu thế hội nhập”, Kỷ yếu hội thảo Việt - Pháp về Hợp tác du lịch và Du lịch Việt Nam, Hà Nội, tháng 12/2003.
 21. “Phát triển du lịch sinh thái ở Vườn Quốc gia Ba Bể”, Kỷ yếu hội thảo kỷ niệm 5 năm thành lập Khoa Du lịch học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhăn văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 11/ 2000.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Đánh giá hiện trạng công tác quy hoạch và quản lý du lịch sinh thái tại các Vườn Quốc gia Việt Nam, nghiên cứu trường hợp Vườn Quốc gia Cúc Phương và Xuân Thủy (chủ trì), Đề tài cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2016/2017.
 2. Nghiên cứu cơ chế tài chính vé vào cửa tham quan du lịch và cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng tại các vườn quốc gia, các khu rừng đặc dụng (chủ trì)Tổng cục Lâm Nghiệp - Cơ quan hợp tác quốc tế Cộng hòa Liên bang Đức, 2016.
 3. Tác động kinh tế - xã hội của du lịch vùng ven biển: Nghiên cứu trường hợp Vịnh Hạ Long (chủ trì), Hội đồng Anh và Đại học Kent đồng tài trợ, 2016.
 4. Kế hoạch phát triển du lịch nông thôn và du lịch sinh thái ở Việt Nam (tham gia), KTO - Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, 2014.
 5. Nghiên cứu, đề xuất phát triển nhân lực ngành du lịch tỉnh Quảng Bình (tham gia), Đề tài nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn cấp tỉnh, 2014.
 6. Xây dựng Cẩm nang Phát triển Du lịch Nông thôn Việt Nam (tham gia), JICA phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch, 2013.
 7. Biên soạn giáo trình Phát triển Du lịch sinh thái. Dự án Khắc phục Trở ngại nhằm Tăng cường hiệu quả Quản lý các Khu bảo tồn tại Việt Nam (chủ trì), Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, 2013. 
 8. Xây dựng chương trình và giảng dạy Du lịch sinh thái cho các Vườn Quốc gia và Khu Bào tồn Thiên nhiên Việt Nam (tham gia)JICA phối với Hội các Vườn Quốc gia Việt Nam, 2007.
 9. Điều tra về Hành vi tiêu dùng của khách quốc tế ở Việt Nam (tham gia), Đại học Toulous, 2003.
 10. Du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Ba bể (tham gia), Đại học Charles Sturt (2002).

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Học bổng học tập Thạc sĩ tại Đại học Bắc Malaysia của Chính phủ Malaysia.
 2. Học bổng học tập Tiến sĩ tại Đại học Rikkyo, Nhật Bản của Chính phủ Nhật Bản.Cùng đơn vị