TS. Phạm Huy Cường

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1982.
 • Email: cuongph.1982@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Phòng Chính trị và CTSV
 • Học vị: Tiến sĩ.                                 Năm nhận: 2016.
 • Quá trình đào tạo:

2000-2004: Cử nhân Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2006-2009: Thạc sĩ Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2010-2016: Tiến sĩ Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh B2 (Khung tham chiếu Châu Âu).
 • Hướng nghiên cứu chính: Xã hội học, Vốn xã hội, Xã hội học Lao động - Việc làm.

II. Công trình khoa học

Chương sách

 1. “Vốn xã hội và việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp”, Vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ từ những hướng tiếp cận khác nhau, Nxb ĐHQGHN, 2015, tr. 195-212.

Bài báo

 1. “Vị trí xã hội học và Công tác xã hội trong hệ thống đào tạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Qua điều tra thực trạng việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp”, Hi tho quc tế 20 năm Khoa xã hi hc Thành tu và thách thc, Nxb ĐHQGHN, 2011.
 2. “Việc làm cho người khuyết tật tại Việt Nam - từ chính sách đến thực tiễn và vai trò của công tác xã hội”, Hi tho "Chia s kinh nghim quc tế v Công tác xã hi và An sinh xã hi", Nxb ĐHQGHN, 2012, tr. 531-540.
 3. “Vốn xã hội trong thị trường lao động”, K yếu Hi ngh khoa hc cán b tr và hc viên sau đi hc năm hc 2013- 2014, Nxb ĐHQGHN, 2014, tr. 696-709.
 4. “Mạng lưới quan hệ xã hội với việc làm của sinh viên tốt nghiệp”, Tp chí Khoa hc ĐHQGHN "Khoa hc xã hi và nhân văn", tập 30, số 4, 2014, tr. 44-54.
 5. “Mạng lưới quan hệ xã hội với kết quả tìm kiếm việc làm của sinh viên tốt nghiệp: Những tác động không được mong đợi, Kỷ yếu Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm 2014-2015, Nxb ĐHQGHN, 2015.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Vai trò của vốn xã hội trong quá trình tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (nghiên cứu trường hợp Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN) (chủ trì), 2014.
 2. Đạo đức nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam: hiện trạng và định hướng chuẩn hóa (thư ký), đề tài được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted) tài trợ, 2017-2019.Cùng đơn vị

PGS.TS Nguyễn Quang Liệu

PGS.TS Nguyễn Quang Liệu

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
TS. Phạm Huy Cường

TS. Phạm Huy Cường

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên