ThS. Đặng Hoàng Thanh Lan

I. Thông tin chung 

  • Năm sinh: 1990.
  • Email: lan53nhanvan@gmail.com
  • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học.
  • Học vị: Thạc sĩ.Năm nhận: 2015.
  • Quá trình đào tạo:

2008-2012: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV.

2012-2014: Nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV.

2017: NCS tại Khoa Xã hội học, Trường đại học Cork (University College Cork - UCC), Ireland.

  • Trình độ ngoại ngữ: TOEF ibt (87), IELTS (6.5).
  • Hướng nghiên cứu chính: các nghiên cứu xã hội học về giới trẻ.

II. Các công trình khoa học

Chương sách

  1. Giáo trình Xã hội học đại cương, Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV,  Nxb ĐHQGHN, Hà Nội, 2016, tr.14-34; 164-220.

Bài báo

  1. Phật tử và định hướng giá trị đạo đức kinh doanh: Một phân tích thực nghiệm tại Hà Nội”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 2, 2016, tr.53-66.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

  1. Học bổng đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016.