ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1977.
 • Email: Nguyenngocdiepvnu@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Chính trị.
 • Học vị: Thạc sĩ                                            Năm nhận: 2007.
 • Quá trình đào tạo:

1996-2000: Học tại Khoa Giáo dục Chính trị - Chuyên ban Triết, Trường ĐH Sư Phạm I Hà Nội.

12/2001-4/2002: Học lớp đào tạo Giảng viên Tư tưởng Hồ Chí Minh (Khóa III) tại Học Viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh.

2003-2006: Học viên cao học Chuyên ngành Triết, Khoa Triết, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2015-2018: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Hồ Chí Minh học, Khoa Khoa học Chính trị, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (B1).
 • Hướng nghiên cứu chính: Tư tưởng Đạo đức Hồ Chí Minh, Tư tưởng Giáo dục Hồ Chí Minh, Tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014.

Bài báo

 1. “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của giáo dục”, Tạp chí Lý luận và thực tiễn, HĐLLTW số 19 (153), 4/2015, tr. 50-57.
 2. “Xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục lí luận, số 227, 4/2015, tr. 10-15.
 3. “Thực hành dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Mặt trận, số tháng 4/ 2015, tr. 14-19.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Hồ Chí Minh với việc vận dụng phép biện chứng duy vật trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam (chủ trì), mã số N. 04. 28, 2003.
 2. Tìm hiểu quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ (chủ trì), mã số QTCT.05.10, 2013.
 3. Đổi mới phương pháp giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ trong Đại học Quốc gia Hà Nội (chủ trì), mã số CS 2014.09, 2015.Cùng đơn vị

GS.TS Đỗ Quang Hưng

GS.TS Đỗ Quang Hưng

Khoa Khoa học Chính trị
PGS.TS Đinh Xuân Lý

PGS.TS Đinh Xuân Lý

Khoa Khoa học Chính trị
PGS.TS Nguyễn Anh Cường

PGS.TS Nguyễn Anh Cường

Khoa Khoa học Chính trị
ThS Nguyễn Phú Hải

ThS Nguyễn Phú Hải

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Thanh Tùng

ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Văn Thắng

ThS. Nguyễn Văn Thắng

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Đỗ Thị Ngọc Anh

TS. Đỗ Thị Ngọc Anh

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Lưu Minh Văn

TS. Lưu Minh Văn

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Duy Quỳnh

TS. Nguyễn Duy Quỳnh

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thị Châu Loan

TS. Nguyễn Thị Châu Loan

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng

TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thu Hồng

TS. Nguyễn Thu Hồng

Khoa Khoa học Chính trị