ThS. Nguyễn Thanh Tùng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1982.
 • Email: thanhtungf308@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Chính trị.
 • Học vị: Thạc sĩ.                                Năm nhận: 2010.
 • Quá trình đào tạo:

2007: Cử nhân Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2010: Thạc sĩ Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính: Hồ Chí Minh học, Chính trị học quốc tế.

II. Các công trình khoa học

Sách

 1. Đại cương về chính trị học quốc tế (Đồng tác giả), Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015.
 2. Hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh (Đồng tác giả), Nxb Sư phạm, 2015.

Chương sách

 1. “Cách làm việc biện chứng của Hồ Chí Minh trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc” (trong Chuyên khảo Nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Lại Quốc Khánh chủ biên, Nxb Đại học Sư phạm, 2015).
 2. “Một số đóng góp từ Phật giáo đối với mục tiêu “Hội nhập và phát triển bền vững” của xã hội Việt Nam hiện nay” (trong kỷ yếu Việt Nam trong chuyển đổi - Các hướng tiếp cận chuyên ngành, Nxb ĐHQGHN, 2016).

Bài báo

 1. “Triết lý văn hóa chính trị trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Tạp chí Phát triển Nhân lực, UBND TPHCM, ISSN 1859-2732, số 03/2009 (13), tr. 16-20.
 2. “Về định nghĩa văn hóa của Hồ Chí Minh”, Tạp chí Phát triển Nhân lực, UBND TPHCM, ISSN 1859-2732, số 05/2009 (15), tr. 18-21.
 3. “Thấy gì qua cơn “địa chấn chính trị” trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu 2014” (viết chung), Tạp chí Đối ngoại - Ban Đối ngoại Trung ương, ISSN 1859-2899, số 6/2014 (56), tr. 19-22.
 4. “Tân tổng thống Indonesia có tạo nên sự khác biệt? ” (viết chung), Tạp chí Đối ngoại, Ban Đối ngoại Trung ương, ISSN 1859-2899, số 8/2014 (58), tr. 20-24.
 5. “Nước Mỹ qua cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và một số dự báo đến năm 2016” (viết chung), Tạp chí Đối ngoại, Ban Đối ngoại Trung ương, ISSN 1859-2899, số 12/2014 (62), tr. 19-22.
 6. “Một tương lai mới cho quan hệ Mỹ - Cuba” (viết chung), Tạp chí Đối ngoại, Ban Đối ngoại Trung ương, ISSN 1859-2899, số 1+2/2015 (63+64), tr. 80-84.
 7. “Chiến lược an ninh quốc gia 2015 của Mỹ”, Tạp chí Đối ngoại, Ban Đối ngoại Trung ương, ISSN 1859-2899, số 4/2015 (66), tr. 31-35.
 8. “Khủng hoảng nợ Hy Lạp và những bài học”, Tạp chí Đối ngoại, Ban Đối ngoại Trung ương, ISSN 1859-2899, số 9/2015 (71), tr. 23-28.
 9. “Hướng tới nền dân chủ Đông Nam Á”, Tạp chí Đối ngoại, Ban Đối ngoại Trung ương, ISSN 1859-2899, số 10/2015 (72), tr. 34-39.
 10. “Bầu cử Quốc hội Venezuela: Cuộc bỏ phiếu vì kinh tế?” (viết chung), Tạp chí Đối ngoại, Ban Đối ngoại Trung ương, ISSN 1859-2899, số 12/2015 (74), tr. 22-26.
 11. “Chủ nghĩa dân túy và nền dân chủ ngày nay”, Tạp chí Đối ngoại, Ban Đối ngoại Trung ương, ISSN 1859-2899, số 1+2/2017 (87+88), tr. 51-56.
 12. “Cơ sở pháp lý của Nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa - Tiếp cận góc độ Khoa học Chính trị”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, ISSN 2354-1172, tập 3, số 1 (02/2017), tr.125-135.
 13. “59 quả tên lửa và thông điệp của Tổng thổng Trump” (viết chung), Tạp chí Đối ngoại, Ban Đối ngoại Trung ương, ISSN 1859-2899, số 5/2017 (91), tr. 26-31.
 14. "Vấn đề lợi ích quốc gia - Nhận thức và khung hành động chung trong quan hệ quốc tế, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, ISSN 2354-1172, tập 3, số 4 (08/2017), tr. 430-437.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Tình hình chính trị thế giới năm 2014, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 2016.Cùng đơn vị

GS.TS Đỗ Quang Hưng

GS.TS Đỗ Quang Hưng

Khoa Khoa học Chính trị
PGS.TS Đinh Xuân Lý

PGS.TS Đinh Xuân Lý

Khoa Khoa học Chính trị
PGS.TS Nguyễn Anh Cường

PGS.TS Nguyễn Anh Cường

Khoa Khoa học Chính trị
ThS Nguyễn Phú Hải

ThS Nguyễn Phú Hải

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Thanh Tùng

ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Văn Thắng

ThS. Nguyễn Văn Thắng

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Đỗ Thị Ngọc Anh

TS. Đỗ Thị Ngọc Anh

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Lưu Minh Văn

TS. Lưu Minh Văn

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Duy Quỳnh

TS. Nguyễn Duy Quỳnh

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thị Châu Loan

TS. Nguyễn Thị Châu Loan

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng

TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thu Hồng

TS. Nguyễn Thu Hồng

Khoa Khoa học Chính trị