ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

I. Thông tin chung

  • Năm sinh: 1990.
  • Email: hoa.nguyenkimhoa@gmail.com
  • Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Chính trị.
  • Học vị: Thạc sĩ.                                 Năm nhận: 2014.
  • Quá trình đào tạo:

2012: Đại học, Khoa Khoa học Chính trị, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2014: Cao học, Khoa Khoa học Chính trị, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

  • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh.
  • Hướng nghiên cứu chính: Hệ thống chính trị Việt Nam, Lịch sử tư tưởng chính trị Việt Nam.

II. Công trình khoa học

Bài báo

  1. “Kinh nghiệm xây dựng hệ thống chính trị nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kỳ 1954-1975”, Tạp chí Giáo dục Lý luận Chính trị, số 227, 2015.

III. Đề tài KH&CN các cấp

  1. Hệ thống chính trị nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà giai đoạn 1954-1975 (chủ trì), đề tài cơ sở.
  2. Nghiên cứu đề xuất giải pháp, mô hình nâng cao năng lực của hệ thống chính trị cấp cơ sở ở một số địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc (tham gia), Đề tài cấp Nhà nước.Cùng đơn vị

GS.TS Đỗ Quang Hưng

GS.TS Đỗ Quang Hưng

Khoa Khoa học Chính trị
PGS.TS Đinh Xuân Lý

PGS.TS Đinh Xuân Lý

Khoa Khoa học Chính trị
PGS.TS Nguyễn Anh Cường

PGS.TS Nguyễn Anh Cường

Khoa Khoa học Chính trị
ThS Nguyễn Phú Hải

ThS Nguyễn Phú Hải

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Thanh Tùng

ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Văn Thắng

ThS. Nguyễn Văn Thắng

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Đỗ Thị Ngọc Anh

TS. Đỗ Thị Ngọc Anh

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Lưu Minh Văn

TS. Lưu Minh Văn

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Duy Quỳnh

TS. Nguyễn Duy Quỳnh

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thị Châu Loan

TS. Nguyễn Thị Châu Loan

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng

TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thu Hồng

TS. Nguyễn Thu Hồng

Khoa Khoa học Chính trị