ThS. Nguyễn Thị Liên

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1989.
 • Email: liennguyen89@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Triết học.
 • Học vị: Thạc sĩ                                Năm nhận: 2014.
 • Quá trình đào tạo:

2007 - 2011: Đại học, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2011 - 2014: Thạc sĩ,  Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh B2.
 • Hướng nghiên cứu chính: Logic học Đại cương, Logic học Biện chứng.

II. Công trình khoa học

 1. “Nghiên cứu sự chuyển biến tư tưởng của Trần Đức Thảo từ hiện tượng học sang chủ nghĩa duy vật biện chứng”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Trần Đức Thảo - con người và sự nghiệp", Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013.
 2. “Nghiên cứu sự khởi thảo tư tưởng về nhà nước pháp quyền ở phương Đông và phương Tây”, Hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Đông - Tây. Cách tiếp cận so sánh", ĐHKHXH&NH, ĐHQGHN, 2013.
 3. “Sự hình thành và cuộc cách mạng trong phong cách tư duy khoa học thời kỳ Hy Lạp cổ đại”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên cao học, nghiên cứu sinh năm 2014.
 4. “Trần Đức Thảo với sự kế thừa và phê phán quan niệm về tính ý hướng trong hiện tượng học Husserl”, Hội thảo khoa học quốc tế "Nghiên cứu và giảng dạy tư tưởng Đức ở các trường Đại học", 2015.
 5. “Một vài điểm khác biệt giữa logic học hình thức và logic học biện chứng”, Kỷ yếu Tọa đàm khoa học "Nghiên cứu triết học ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận", Khoa Triết học, ĐHKHXH&NH, ĐHQGHN, 2016.
 6. “Học thuyết tương đối của Einstein và ý nghĩa của nó đối với phong cách tư duy khoa học thế kỷ XX” (viết chung), Hội thảo khoa học "Những vấn đề triết học thực tiễn ở Việt Nam", Khoa Triết học, ĐHKHXH&NH, ĐHQGHN, 2016.
 7. “Quan niệm của Einstein về mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo”, Hội thảo khoa học quốc tế "Tôn giáo và Đạo đức trong xã hội hiện đại", Khoa Triết học - Trung tâm Tôn giáo đương đại, ĐHKHXH&NH, ĐHQGHN, 2016.