ThS. Nguyễn Văn Thắng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1990.
 • Email: moonlightvn90@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Chính trị.
 • Học vị: Thạc sĩ.                         Năm nhận: 2015.
 • Quá trình đào tạo:

2012: Cử nhân Chính trị học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2014: Thạc sĩ Chính trị học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B2.
 • Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử học thuyết chính trị, Truyền thông chính trị, Chính sách công của Việt Nam.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Giá trị trong lối sống của sinh viên Việt Nam hiện nay - Thực trạng và xu hướng (Nghiên cứu tại Hà Nội) (viết chung),  Nxb ĐHQGHN, 2016.

Bài báo

 1. “So sánh nguyên nhân dẫn tới cuộc chiến chống Khủng bố của Nga và Mỹ” (viết chung), Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 9, 2011, tr 34-38.
 2. “Xu hướng biến đổi hệ giá trị sinh viên trong môi trường toàn cầu hóa”, Tạp chí Thanh niên, 9/2014.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Thực trạng và xu hướng giá trị trong lối sống của sinh viên Việt Nam hiên nay (Nghiên cứu trường hợp Hà Nội) (tham gia), Đề tài QGTĐ 13.19.
 2. Truyền thông chính trị trong toàn cầu hóa (chủ trì), Đề tài CS.2015.04.Cùng đơn vị

GS.TS Đỗ Quang Hưng

GS.TS Đỗ Quang Hưng

Khoa Khoa học Chính trị
PGS.TS Đinh Xuân Lý

PGS.TS Đinh Xuân Lý

Khoa Khoa học Chính trị
PGS.TS Nguyễn Anh Cường

PGS.TS Nguyễn Anh Cường

Khoa Khoa học Chính trị
ThS Nguyễn Phú Hải

ThS Nguyễn Phú Hải

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Thanh Tùng

ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Khoa Khoa học Chính trị
ThS. Nguyễn Văn Thắng

ThS. Nguyễn Văn Thắng

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Đỗ Thị Ngọc Anh

TS. Đỗ Thị Ngọc Anh

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Lưu Minh Văn

TS. Lưu Minh Văn

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Duy Quỳnh

TS. Nguyễn Duy Quỳnh

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thị Châu Loan

TS. Nguyễn Thị Châu Loan

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng

TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng

Khoa Khoa học Chính trị
TS. Nguyễn Thu Hồng

TS. Nguyễn Thu Hồng

Khoa Khoa học Chính trị