ThS. Phạm Đình Lân

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1958.
 • Email: lanwoate@yahoo.com
 • Học vị: Thạc sỹ.                               Năm nhận: 2001.
 • Quá trình đào tạo:
 • 1992-1994: Đại học ngành Báo chí, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
 • 1997-2001: Thạc sỹ Báo chí học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính:

II. Các công trình khoa học

Sách

 1. Báo chí - Những vấn đề lý luận và thực tiễn (viết chung), Nxb Chính trị Quốc gia 1995.
 2. Báo chí với DS-KHHGĐ (viết chung), Nxb Văn hóa - Thông tin, 1997.
 3. Báochí - Những vấn đề lý luận và thực tiễn (viết chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.
 4. Từ giảng đường đến thực tiễn (viết chung), Nxb Hội nhà văn, 2010.

Bài báo

 1. Tính Đảng trong tiến trình phát triển báo chí cách mạng Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 55 năm Cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2/9, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 133-140.
 2. "Lịch sử báo chí Việt Nam 1865-1945 - Cái nhìn tổng quan về lịch sử báo chí Việt Nam trước 1945”, Tạp chí Người làm báo, 11/2001, tr. 23-25.
 3. "Một vài yếu tố tiếp cận với báo chí hiện đại của tờ Đông Dương tạp chí", Báochí - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, tập 4, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2001, tr. 24-28.
 4. “Những đặc điểm cơ bản của báo chí cách mạng Việt Nam giai đoạn 1925-1945”, Tạp chí Người làm báo, 9/2002, tr. 24-28.
 5. “Những tờ báo của giới trí thức giai đoạn 1939-1945”, Tạp chí Người làm báo, 6/2003, tr. 27-32.
 6. “Giá trị chuyển tải thông tin về văn hóa văn học và sinh hoạt xã hội trên một số tờ tạp chí xuất bản trước năm 1945”, Tạp chí Người làm báo, 3/2003, tr. 31-34.
 7. “Nguyễn Ái Quốc, từ báo Thanh Niên đến báo Việt Nam Độc Lập”, Tạp chí Người làm báo, 5/2005, tr. 36-37.
 8. “Tiếp xúc văn hóa Đông - Tây qua Đông Dương tạp chí và tạp chí Nam Phong”, Báochí - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, tập 7, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2010, tr. 137-149.
 9. "Nghiên cứu Lịch sử báo chí Việt Nam dưới góc nhìn nghệ thuật làm báo", Báochí - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, tập 7, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2010, tr. 149-157.
 10. “Tạp chí Nam Phong với câu chuyện bếp núc làm báo”, Tạp chí Người làm báo, 2011.
 11. “Đông Dương tạp chí làm báo tết”, Tạp chí Người làm báo, 2011.
 12. “Thông tin môi trường trên tạp chí Môi Trường và Sức Khỏe”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Báo chí với vấn đề môi trường, diễn tiến và các bên liên quan".
 13. “Sương Nguyệt Anh - Nữ sỹ làng báo Việt”, Tạp chí Người làm báo, 9/2012.
 14. “Quảng bá khoa học trên báo khoa học”.
 15. “Nghệ thuật truyền thống trên báo Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.
 16. “Tạp chí Thanh Nghị - nơi biểu đạt tư tưởng của lớp trí thức mới trong những năm 1939-1945”, Báo chí - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, tập 9, Nxb Thông tin và Truyền thông, tr. 199-211.
 17. “Báo Nghệ An - Phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu”, Kỷ yếu hội thảo, 6/2016, Hải Phòng.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Báo chí với vấn đề Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Dự án VIE, UBQG về SKHHGĐ, 1996.
 2. Báo chí với vấn đề Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Dự án VIE, UBQG về SKHHGĐ, 1997.
 3. Báo chí với vấn đề Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Dự án VIE, UBQG về SKHHGĐ, 1999.
 4. Báo chí cách mạng Việt Nam 1925-1945 những đặc điểm cơ bản, Trường ĐHKHXH&NV, 2000.
 5. Báo chí của giới trí thức Việt Nam trong những năm 1939-1945, Đề tài nghiên cứu cơ bản ĐHQGHN, 2003.
 6. Báo chí miền Bắc viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trường ĐHKHXH&NV, 2008.
 7. Hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trên một số tạp chí quảng bá hiện nay, Đề tài nhóm B khoa học công nghệ, Đại học QGHN.Cùng đơn vị

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Dương Xuân Sơn

PGS.TS Dương Xuân Sơn

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Vũ Quang Hào

PGS.TS Vũ Quang Hào

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Nguyễn Cao Cường

ThS. Nguyễn Cao Cường

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Nguyễn Đình Hậu

ThS. Nguyễn Đình Hậu

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Phan Văn Kiền

ThS. Phan Văn Kiền

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Vũ Trà My

ThS. Vũ Trà My

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Bùi Chí Trung

TS. Bùi Chí Trung

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Đỗ Anh Đức

TS. Đỗ Anh Đức

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Nguyễn Sơn Minh

TS. Nguyễn Sơn Minh

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông