ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

I. Thông tin chung  

  • Năm sinh: 1989.
  • Email: tranquynhtrang90@gmail.com
  • Đơn vị công tác: Bộ môn Đông Nam Á, Khoa Đông phương học.
  • Học vị: Thạc sĩ.                               Năm nhận: 2014.
  • Quá trình đào tạo:

9/2007-2011: Cử nhân Đông Nam Á và Oxtraylia học, Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2011-2014: Thạc sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Valayalongkorn Rajabath, Thái Lan.

  • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Thái (thông thạo), Tiếng Anh (khá).
  • Hướng nghiên cứu chính: Thái Lan học, nghiên cứu khu vực Đông Nam Á.

II. Công trình khoa học

Chương sách

  1. “Quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam – Thái Lan trong 5 năm đầu thế kỷ XXI (2001-2005)”, Kỷ yếu Chuỗi Tọa đảm của các nhà nghiên cứu trẻ “Những nghiên cứu mới về Nhật Bản và Châu Á”, 2015.
  2. “Hệ thống phúc lợi xã hội dành cho người cao tuổi ở Thái Lan: nhìn từ góc độ quản lý phát triển xã hội”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Quản lí PTXH ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế: các vấn đề lí luận và phương pháp tiếp cận 5/2017, Đề tài khoa học cấp quốc gia KX 04.15/16-20, tr. 220-235.

Bài báo

  1. “Nghiên cứu kết quả học tập và nhận thức của học sinh lớp 10 đối với bài giảng tiếng Việt cơ sở tại Thái Lan”, Tạp chí nghiên cứu sau đại học, Trường Đại học Valayalongkorn Rajabath, số 1 (1/2014-4/2014). tr.132-145.

 Cùng đơn vị

GS.TS Mai Ngọc Chừ

GS.TS Mai Ngọc Chừ

Khoa Đông phương học
PGS.TS Đỗ Thu Hà

PGS.TS Đỗ Thu Hà

Khoa Đông phương học
PGS.TS Lê Đình Chỉnh

PGS.TS Lê Đình Chỉnh

Khoa Đông phương học
PGS.TS Phan Hải Linh

PGS.TS Phan Hải Linh

Khoa Đông phương học
ThS. Đinh Thị Phương Thảo

ThS. Đinh Thị Phương Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Dương Thu Hà

ThS. Dương Thu Hà

Khoa Đông phương học
ThS. Nguyễn Minh Chung

ThS. Nguyễn Minh Chung

Khoa Đông phương học
ThS. Phạm Lê Huy

ThS. Phạm Lê Huy

Khoa Đông phương học
ThS. Phùng Thị Thảo

ThS. Phùng Thị Thảo

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

Khoa Đông phương học
ThS. Trần Trúc Ly

ThS. Trần Trúc Ly

Khoa Đông phương học
TS. Hà Minh Thành

TS. Hà Minh Thành

Khoa Đông phương học
TS. Hồ Thị Thành

TS. Hồ Thị Thành

Khoa Đông phương học
TS. Lê Thị Thu Giang

TS. Lê Thị Thu Giang

Khoa Đông phương học
TS. Lưu Tuấn Anh

TS. Lưu Tuấn Anh

Khoa Đông phương học