ThS. Vũ Trà My

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1974.
 • Email: myvt.ussh@gmail.com / myalice216@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Báo chí và Truyền thông.
 • Học vị: Thạc sĩ.Năm nhận: 2001.
 • Quá trình đào tạo:
 • 1995: tốt nghiệp đại học ngành Báo chí, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
 • 2001: nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (B2).
 • Hướng nghiên cứu chính:

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Báo chí và Truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình (viết chung), sách chuyên khảo, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.

Bài báo

 1. “Một số vấn đề về nghiên cứu truyền thông”, trong Báo chí – những vấn đề lý luận và thực tiễn, tập 6, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005, tr 296-313.
 2. “Văn hóa ứng xử với truyền thông của công chúng truyền thông hiện đại”, trong Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập, Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2013.
 3. “Tiếp cận nghiên cứu công chúng truyền thông từ góc độ lý thuyết Phụ thuộc truyền thông”, trong Báo chí – những vấn đề lý luận và thực tiễn, tập 9, Nxb Thông tin và truyền thông, Hà Nội, 2015, tr 160-175.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Makét tạp chí dưới góc nhìn báo chí học (chủ trì), đề tài cấp Trường, 2005.
 2. Nhu cầu truyền thông của công chúng Hà Nội (chủ trì), đề tài cấp ĐHQGHN, 2012.
 3. Văn hoá truyền thông đại chúng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế (tham gia) Đề tài cấp Nhà nước, 2016.
 4. Nghiên cứu, đánh giá tác động của truyền thông, đề xuất giải pháp phát triển nâng cao chất lượng công tác truyền thông phục vụ phát triển bền vững Tây Bắc (tham gia), Đề tài cấp Nhà nước, 2016.Cùng đơn vị

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Dương Xuân Sơn

PGS.TS Dương Xuân Sơn

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Vũ Quang Hào

PGS.TS Vũ Quang Hào

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Hoàng Thị Thu Hà

ThS. Hoàng Thị Thu Hà

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Nguyễn Đình Hậu

ThS. Nguyễn Đình Hậu

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Phan Văn Kiền

ThS. Phan Văn Kiền

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Vũ Trà My

ThS. Vũ Trà My

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Bùi Chí Trung

TS. Bùi Chí Trung

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Đỗ Anh Đức

TS. Đỗ Anh Đức

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Nguyễn Sơn Minh

TS. Nguyễn Sơn Minh

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông