ThS. Vũ Vân Anh

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1990.
 • Email: vananh.vu1611@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Quốc tế học.
 • Học vị: Thạc sĩ.                                            Năm nhận: 2014.
 • Quá trình đào tạo:

2008-2012: Cử nhân Quan hệ quốc tế, Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao.

2012-2014: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Khoa Chính trị quốc tế & Ngoại giao, Học viện Ngoại giao.

2015-nay: Nghiên cứu sinh ngành Quan hệ quốc tế, Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính: An ninh và xung đột quốc tế, Quan hệ nước lớn.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. “Đổi mới tư duy về thế giới: Thành tựu và những vấn đề đặt ra”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Việt Nam sau 30 năm đổi mới: Thành tựu và Triển vọng", Nxb Hồng Đức, Hà Nội, 2006, tr. 233-240.
 2. “Tính cách dân tộc trong quan hệ quốc tế: Nghiên cứu trường hợp Trung Đông”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 02(138), 2017, tr. 21-28.
 3. “Sức mạnh tổng hợp của Ấn Độ sau Chiến tranh Lạnh”, Tạp chí nghiên cứu Ấn Độ và châu Á số 03(52), 2017, tr.1-9.
 4. “Chuyển dịch quyền lực trong hệ thống quan hệ quốc tế từ năm 2001-2017”, Tạp chí nghiên cứu Quốc tế số 04(111), 2017, tr.234-257.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Chuyên đề “Đánh giá sức mạnh tổng hợp của Trung Quốc”, thuộc đề tài cấp Bộ Chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội XVIII, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, 2014
 2. Chuyên đề “Vấn đề khủng bố quốc tế và tội phạm xuyên quốc gia tại các diễn đàn đa phương đến năm 2030”, thuộc đề tài cấp Bộ Các vấn đề an ninh phi truyền thống nổi trội tại các diễn đàn đa phương đến 2030 và đối sách của Việt Nam, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, 2015Cùng đơn vị

GS.TS Hoàng Khắc Nam

GS.TS Hoàng Khắc Nam

Khoa Quốc tế học
PGS.TS Bùi Hồng Hạnh

PGS.TS Bùi Hồng Hạnh

Khoa Quốc tế học
ThS. Dương Hồng Ánh

ThS. Dương Hồng Ánh

Khoa Quốc tế học
ThS. Hồ Thu Thảo

ThS. Hồ Thu Thảo

Khoa Quốc tế học
ThS. Lê Thu Trang

ThS. Lê Thu Trang

Khoa Quốc tế học
ThS. Lê Tuyết Mai

ThS. Lê Tuyết Mai

Khoa Quốc tế học
ThS. Nguyễn Văn Đáp

ThS. Nguyễn Văn Đáp

Khoa Quốc tế học
ThS. Vũ Vân Anh

ThS. Vũ Vân Anh

Khoa Quốc tế học
TS. Lê Lêna

TS. Lê Lêna

Khoa Quốc tế học
TS. Ngô Tuấn Thắng

TS. Ngô Tuấn Thắng

Khoa Quốc tế học
TS. Nguyễn Thu Hằng

TS. Nguyễn Thu Hằng

Khoa Quốc tế học