27/8: hạn nộp xây dựng thuyết minh đề tài cấp ĐHQGHN năm 2019

Ngày 10/8/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành văn bản thông báo danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp ĐHQGHN năm 2019.

Nhà trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ nói trên tới các nhà khoa học của đơn vị để xây dựng hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn (theo mẫu 05/KHCN, ban hành kèm theo Quyết định số 3839 /QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội). Hồ sơ thuyết minh theo đúng nội dung đặt hàng của ĐHQGHN gửi về Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học trước ngày 27/8/2018 (thứ hai).    

Mẫu thuyết minh đề tài KHCN cấp ĐHQGHN 

Danh mục đề tài


  • Ussh