Lịch học Triết học Mác- Lênin cho HV Khóa 2018 (đợt 1)

Phòng Đào tạo thông báo lịch học Triết học Mác- Lênin cho HV Khóa 2018 (đợt 1), có lịch học và danh sách kèm theo. Đề nghị học viên theo dõi lịch học, danh sách lớp học gửi kèm để thực hiện.

Phòng Đào tạo sẽ phát cho HV lịch này vào ngày nhập học: 8h00 ngày 15 tháng 6 năm 2018.

Xem DANH SÁCH HỌC VIÊN HỌC TRIẾT, QH- 2018- X (Đợt 1)- LỚP TRIẾT 1

Xem KẾ HOẠCH HỌC HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC- LÊNIN KHÓA QH- 2017- X(ĐỢT 2), QH- 2018- X (ĐỢT 1)

 


  • ussh