Nửa thế kỷ đào tạo tiếng Việt và Việt Nam học

Năm 1968, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt được thành lập với tên gọi là Khoa Tiếng Việt thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Khoa là cơ sở đào tạo đầu tiên và duy nhất được giao thực hiện nhiệm vụ quốc gia là đào tạo tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài theo hiệp định giữa chính phủ Việt Nam và các nước khác. Năm 1995, Khoa đổi tên là Khoa Tiếng Việt cho người nước ngoài. Năm 2008, Khoa đổi tên một lần nữa thành Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, được giao đào tạo cử nhân Việt Nam học cho 02 đối tượng là người Việt Nam và người nước ngoài. Nhiều học viên của Khoa đã trở thành những nhà hoạt động ngoại giao, nhà Việt Nam học xuất sắc, trong đó có 15 người đã trở thành Đại sứ các nước tại Việt Nam.


  • ussh