Thuyết trình: Tết Mậu Thân 1968: 50 năm nhìn lại

Chủ đề: Tết Mậu thân 1968: 50 năm nhìn lại 

Diễn giả:     GS. Lien-Hang T. Nguyen (Đại học Columbia, Hoa Kỳ)

Thời gian:   14h00, ngày 17 tháng 8 năm 2018 (thứ Sáu).

Địa điểm:    E.304,Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN

Ngôn ngữ: tiếng Anh (có phiên dịch)


  • ussh