Biểu mẫu thực hiện đề tài nghiên cứu KHXH&NV cấp nhà nước

Các biểu mẫu về thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn thuộc các chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước.

Các biểu mẫu về thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn thuộc các chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước. Xem chi tiết về thủ tục tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn thuộc các chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Danh sách các biểu mẫu: