Hướng dẫn xây dựng bài giảng điện tử

Để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các bài giảng điện tử, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Hướng dẫn xây dựng bài giảng điện tử trên cơ sở tích hợp Hướng dẫn xây dựng bài giảng điện tử ở ĐHQGHN , Hướng dẫn bổ sung, và từ thực tiễn công tác xây dựng bài giảng điện tử ở ĐHQGHN. Xem chi tiết:


  • admin