Mẫu báo cáo kết quả hội thảo, toạ đàm

Để phục vụ công tác tổng hợp, quản lí các hội thảo/ toạ đàm khoa học của Nhà trường và kịp thời cáo các cơ quan liên quan, Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo kết quả hội thảo/ toạ đàm khoa học của đơn vị mình chậm nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày hội thảo/ toạ đàm được tổ chức. Đối với các hội thảo/ toạ đàm đã tổ chức năm 2011 đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả của hội thảo/toạ đàm trước ngày 13/01/2012. Bản báo cáo kết quả hội thảo/ toạ đàm (có mẫu kèm theo dưới đây) và bản mềm được gửi về: Phòng Quản lí nghiên cứu khoa học, phòng 706, tầng 7, nhà E Email: dinhtv2008@gmail.com Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện.

Tải về


  • admin